PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Próba standaryzacji procesu zarządzania na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
An attempt of management process standardization at the stage of planing and implementation of construction projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przemiany gospodarcze, rozwój nowoczesnych technologii oraz struktur organizacyjnych zarządzania przedsięwzięciem budowlanym wyznacza kierunek zmian w sposobie postrzegania procesu inwestycyjnego przez pryzmat podejścia procesowego. Umożliwia właściwe wykorzystanie zasobów istniejących w przedsiębiorstwach oraz pozwala na wszechstronne wykorzystanie mechanizmów planowania strategicznego. Wpływ obowiązujących regulacji prawnych, norm, rozporządzeń oraz standardowych warunków kontraktowych na proces planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych stanowi sedno niniejszego referatu. Obowiązujące akty normatywne i systematycznie przeprowadzana ich nowelizacja zmierza do opracowania przejrzystych zasad, wzorców postępowania, precyzyjnego określania zakresu etapów procesu inwestycyjnego oraz praw i obowiązków jego uczestników.
EN
Economical changes, development of new technologies and organizational structures in construction companies management marks the direction in the way investment process is perceived from the standpoint of process approach. It facilitates proper utilization of resources existing in the company, and allows for comprehensive usage of strategic planning mechanisms. The influence of binding legal regulations, norms, directives and standard contractual conditions on the process of planning and implementation of construction projects is the foundation of this paper. Binding legal normative acts and their systematic amendments lead to working out transparent rules, patterns and procedures, precise definition of stages of the investment process, as well as rights and obligation of its participants.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Połoński M. (red.): Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 • [2] Madziar J.B.: Procedury pozwalające na efektywną realizacje procesu inwestycyjnego, II Konferencja Project management - Perspektywy i Doświadczenia, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Wrocław 2002, s.178-186.
 • [3] Kapliński O.: Development and usefulness of planning techniques and decision-making foundations on the example of construction enterprises in Poland, Technological and Economic Development of Economy, 2008, Vol.l4, No.4, s. 492-502.
 • [4] Kapliński O.: Information technology in the development of the polish construction industry, Technological and Economic Development of Economy, 2009, Vol.15, No.3, s. 437-452.
 • [5] Kapliński O. (red.): Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, IPPT PAN, Studia z zakresu inżynierii nr 57, Warszawa 2007.
 • [6] Kapliński O.: Problems of the information technologies use in Polish construction sector: state of the art. Archives of Civil Engineering, Vol. 55, No 2, 2009, s. 173-198.
 • [7] Kapliński O.: Modelling of construction processes: A managerial approach. IPPT PAN, Studia z Zakresu Inżynierii nr 43, Warszawa 1997.
 • [8] Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. ITE w Radomiu, Warszawa 2002.
 • [9] A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide Third Edition., 2004
 • [10] Managing Successful Projects with PRINCE2, Office of Government Commerce, 2009.
 • [11] Koszlajda A.: Zarządzanie projektami IT, przewodnik po metodykach, Wydawnictwo HELIOM, Gliwice 2010.
 • [12] Dałkowski B.: W trosce o publiczne pieniądze - zarządzanie projektami metodą Earned Value, Materiały z III Konferencji Project Management, s. l-8.
 • [13] Akintoye A. S., MacLeod, M. J.: Risk analysis and management in construction, International Journal of Project Management, Vol. 15, No. l, 1997, s. 31-38.
 • [14] Dziadosz A.: Przegląd wybranych metod wspomagających analizę ryzyka przedsięwzięć budowlanych, Przegląd Budowlany, nr 7-8, 2010, s. 76-77.
 • [15] Dziadosz A., Kapliński O.: Ryzyko w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, Retrospekcja z konferencji w Ciechocinku (1999-2007) [w:] Strategie Zarządzania Ryzykiem w Przedsiębiorstwie - ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Bydgoszcz 2008, s. 29-46.
 • [16] Kapliński O.: Risk analysis of construction projects: From risk identification to contingency timetable. [w] A. Zingoni (Ed.), Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, CRS Press Balkema, Taylor & Francis Group, London 2010. Abstract: 268, paper CD: 1051-1054.
 • [17] Marcinkowski R.: Ocena ryzyka czasu i kosztów w planowaniu produkcji budowlanej, Przegląd Budowlany, 7-8, 2008, s. 70-74.
 • [18] Shevchenko G., Ustinovichius L., Andruskevicius A.: Multi-attribute analysis of investment risk alternatives in construction, Technological and Economic Development Economy, Vol 14, No. 3, s. 428-443.
 • [19] Skorupka D., Metoda identyfikacji i ocena ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007.
 • [20] Zavadskas. E.K., Turskis Z. Timosaitiene J.: Risk assessment of construction projects, Journal of Civil Engineering and Management, Vol 16, no. l, 2010, s. 33-46.
 • [21] Chapman, C. & Ward, S.: Project risk management: Processes, techniques and insights (Second edn.). Wyd, John Wiley&Sons, Chichester 2003.
 • [22] Raftery J., Risk analysis in project management, E&FN SPON, London 1994.
 • [23] Thompson P. A., Perry J.G., Engineering construction risks, Wyd. Thomas Thelford, London 1992,
 • [24] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
 • [25] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)
 • [26] Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).
 • [27] Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 101).
 • [28] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).
 • [29] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.).
 • [30] Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 3 lipca 2006r, (Dz. U. z 2006r., nr 120,poz. 831).
 • [31] IEC 603000-3-9 Dependability management-Part3: Application Guide-Section 9: Risk analysis of technological systems.
 • [32] IEC 62198, Project risk management - Application guidelines.
 • [33] DOD (1997), Earned Value Management Implementation Guide, Washington: United States of America Department of Defense.
 • [34] AS 4817-2006, Project performance measurement using Earned Value.
 • [35] Zarządzanie Ryzykiem W Przedsięwzięciu, Narzędzia i techniki wspomagające ZPRP, Krajowy System Zarządzania BPI, Wydanie I, 2007.
 • [36] Krajowy system zarządzania budowlanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi finansowanymi z udziałem środków publicznych i pomocowych Unii Europejskiej (KSZBPI). Projekt celowy Nr 6T07 2004 C/6413.
 • [37] PD 6777:2003 Guide to practical implementation of JPEG 2000, British Standards, August 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0042
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.