Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0039

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Normalizacja w budownictwie

Autorzy Fangrat, J.  Gajownik, R.  Kaproń, M. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Standardization in construction sector
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono informacje dotyczące normalizacji, w szczególności uwzględniono: podstawowe zasady normalizacji, aspekty normalizacji międzynarodowej i krajowej, rodzaje norm i procedury ich opracowywania, edukację w zakresie normalizacji, specyficzne zagadnienia normalizacji w budownictwie, w tym status Polskich Norm oraz kierunki rozwoju normalizacji w budownictwie. Odniesiono się również do problemu powoływania norm w krajowych przepisach techniczno-budowlanych.
EN Significant aspects of standardization in construction sector are presented, particularly: basic principles of standardization, various aspects of international and national standardization, the role and activity of the Polish Standardization Committee, types of standards and standardization procedures, education on standardization, specific aspects of standardization in construction sector, including the status of Polish and European Standards as well as future development directions. The reference of Polish Standards in the national building regulations has been discussed in detail.
Słowa kluczowe
PL budownictwo   normalizacja   normalizacja międzynarodowa   współpraca   ISO   CEN   norma polska   komitet techniczny PKN  
EN construction   standarization   international standardization   cooperation   ISO   CEN   Polish standard   Polish Standardization Committee  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/I
Strony 21--38
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., il.
Twórcy
autor Fangrat, J.
autor Gajownik, R.
autor Kaproń, M.
Bibliografia
[1] Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, tom 2, PWN, Warszawa 2003
[2] Normalizacja, praca zbiorowa pod red. T. Schweitzera, PKN, Warszawa, 2010
[3] PN-EN 45020:2009 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna
[4] Kochańska J., rozdz. 3.2 w pracy zbiorowej pod red. Schweitzera T.: Normalizacja, PKN, Warszawa, 2010
[5] www.pkn.pl
[6] PN-/f-401 Temperatura odniesienia dla narzędzi mierniczych i przedmiotów warsztatowych na podstawie wydawnictwa 75 lat działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, PKN, Warszawa 1999
[7] Ustawa z dn.12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 1386 z późn. zm.)
[8] Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 tekst jednolity)
[9] Dyrektywa nr 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych
[10] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
[11] Czarnecki L., Głowacz M.: Działalność Komitetu Technicznego PKN-KT 307 Zrównoważone Budownictwo, Materiały Budowlane, 12/2010
[12] Pogorzelski A., Sieczkowski J.: Krajowy System Normalizacyjny w Budownictwie. Przegląd Budowlany 10/2007
[13] http://www.bip.nauka.gov.pl/ - Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo, Załącznik 14, PDF
[14] Opiłka J.: Dobrowolne stosowanie norm a polskie przepisy budowlane. Aktualny stan prawny, przewidywane zmiany. Materiały szkoleniowe PKN
[15] Czarnecki L., Kaproń M.: Zrównoważone budownictwo jako zadanie badawcze, 54 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2008, tom. 4, s. 207-220
[16] COM(2010) 2020: Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela 3.03.2010
[17] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej. KOM (2008) 397
[18] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
[19] Wall S.: Nowe kierunki w normalizacji europejskiej związane z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie, Materiały Budowlane 3/2011
[20] Zieleniewski S., Sieczkowski J.: Powołania norm w przepisach. Normalizacja, 6/2005, s, 14-16
[21] Zieleniewski S., Sieczkowski J.: Jeszcze raz o powoływaniu norm w przepisach, Normalizacja 8/2006, s. 18-22
[22] Zieleniewski S., Sieczkowski J.: Kontrola projektu i nowa struktura przepisów techniczno-budowlanych, Przegląd Budowlany, 6/2008, s. 31-37
[23] Zieleniewski S., Sieczkowski J., Gajownik R.: Przepisy techniczno-budowlane. Polskie Normy, Eurokody, Materiały Budowlane 5/2010, s. 61-63
[24] Pogorzelski A., Sieczkowski J.: Normy wyrobu w projektowaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych. Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego”, ITB, Warszawa 2008, s. 281-287
[25] Dokument informacyjny L (CONSTRUCT 03/629, wersja. 1) Komisji Europejskiej Stosowanie i sposób wykorzystania Eurokodów, ITB, Seria Dokumenty Unii Europejskiej, Zeszyt 17, Warszawa 2004
[26] Kaproń M., Gajownik R., Wall S.: Przyszłość Eurokodów w Polsce, nowe kierunki rozwoju, 57 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0039
Identyfikatory