Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0065-0066

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

O trwałości, diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych

Autorzy Zybura, A.  Jaśniok, M.  Jaśniok, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Durability, diagnostic and monitoring of the reinforced concrete structures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono ujęcie normowe trwałości konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2. Omówiono wpływ środowiska na zmiany właściwości betonu i zbrojenia. Opisano sposoby oceny postępu pogarszania się właściwości ochronnych betonu w konstrukcji, m.in. metody odwzorowywania cieczy porowej betonu. Scharakteryzowano elektrochemiczne badania potencjału stacjonarnego zbrojenia i rezystywności betonu, służące ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia korozji oraz rnetody polaryzacyjne (LPR i EIS), umożliwiające bezpośredni pomiar szybkości korozji zbrojenia, a także rnetody ciągłego obserwowania zagrożenia korozją konstrukcji żelbetowych. Podano przykład budowli objętej taką obserwacją.
EN Standard depiction of the reinforced concrete structure durability by Eurocode 2 was shown. Influence of environment on concrete and the reinforcement properties changes was talked over. The assessment methods of progress reduce of concrete protective properties in construction were described, among other things the reproduce methods of concrete pore solution. Tests of half cell potential of the reinforcement and resistivity of concrete cover which tests make possible assessment of corrosion probability were shown. Polarization methods (LPR and EIS) which make possible direct measurement of corrosion rate of the reinforcement were characterized. Moreover continual monitoring methods of corrosion hazard of the reinforced concrete structures and an example of monitored building were discussed.
Słowa kluczowe
PL trwałość   obserwacja   diagnostyka   konstrukcja żelbetowa   Eurokod 2   beton   właściwości ochronne   korozja zbrojenia   potencjał   rezystywność   metoda polaryzacyjna  
EN durability   monitoring   diagnostics   reinforced concrete structure   Eurocode 2   concrete   protective properties   reinforcement corrosion   potential   resistivity   polarization method  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 10
Strony 519--525
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., il.
Twórcy
autor Zybura, A.
autor Jaśniok, M.
autor Jaśniok, T.
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] PN-EN 206-1: 2003/Ap1: 2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[3] Czarnecki L., Emmons P.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Polski Cement, Kraków 2002.
[4] Ściślewski Z.: Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady, Warszawa 1999.
[5] Fagerlund G.: Trwałość konstrukcji betonowych. Arkady, Warszawa 1997.
[6] Materiały informacyjne firmy Germann Instruments.
[7] Wieczorek G.: Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki i karbonatyzację otuliny. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2002.
[8] PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w stwardniałym betonie metodą fenoloftaleinową.
[9] Kurdowski W., Garbaci A.: Najczęstsze błędy w ocenie przyczyn uszkodzeń betonu i jego zagrożenia awarią. XXIII konferencja naukowo-techniczna „Awarie budowlane 2007” Szczecin-Międzyzdroje, 23-26 maja 2007.
[10] ASTM-C 867-91. Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete.
[11] Andrade C., Alonso C.: Corrosion rate monitoring in the laboratory and on-site. „Construction and Building Materials”, Vol. 10, No. 5, 1996.
[12] Pourbaix M.: Wykłady z korozji elektrochemicznej. PWN, Warszawa 1978.
[13] I Szkoła korozji - zastosowanie metody impedancji w elektrochemii i korozji. Praca zbiorowa, Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, Polski Komitet N-T ds. Ochrony przed Korozją ZG NOT, Szklarska Poręba 7-9 czerwca 1989.
[14] Lemoine L., Wenger F., Galland J.: Study of the Corrosion of Concrete Reinforcement by Electrochemical Impedance Measurement. „Corrosion Rates of Steel in Concrete”, ASTM STP 1065.
[15] Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Badania korozyjnego zagrożenia zbrojenia kielichowej konstrukcji budynku dworca kolejowego w Katowicach. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 5-6/2010.
[16] Jaśniok M., Śliwka A., Zybura A.: Zastosowanie pomiarów polaryzacyjnych do oceny stanu zbrojenia żelbetowej podpory wiaduktu. „Ochrona przed Korozją”, nr 4-5/2010.
[17] Materiały informacyjne firmy FORCE Technology.
[18] Materiały informacyjne firmy SPZP „Corrpol” Sp. z o.o.
[19] Broomfield J.P., Davies K.: Hladky K.: Permanent Corrosion Monitoring in New and Existing Reinforced Concrete Structures. „Materials Performance”,Vol. 39, No. 7, 2000.
[20] Bohdanowicz W., Majewska J., Sokólski W.: Niektóre problemy ochrony przeciwkorozyjnej Eurotunelu. XXIII krajowa konferencja naukowo-techniczna „Nauka i praktyka w walce z korozją”, Kokotek k. Lublińca 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0065-0066
Identyfikatory