Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0064-0021

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty prawnej ochrony środowiska w turystyce

Autorzy Niemiec, W. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN The select aspects of environment protection in tourism
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stosowanie zasad ochrony środowiska zgodnie z wymogami prawa wymaga znajomości tegoż prawa oraz posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej w zakresie praw rządzących przyrodą i w obszarze środków technicznych, które można wykorzystać w praktyce w inżynierii ochrony środowiska. Turystyka, stanowiąc istotne źródło dochodów w działalności gospodarczej większości rozwiniętych państw, również powinna być nasycona nowoczesnymi technologiami ochrony środowiska, szczególnie w obszarze turystyki alternatywnej, która mocno oddziałuje na środowisko o niskim stopniu antropogenicznego przekształcenia. W opracowaniu przedstawiono podstawowe uregulowania prawne, które mają związek z ochroną środowiska w turystyce.
EN The using of environmental protection rule according to requirements of law, will demand acquaintances this law and possessions of indispensable essential knowledge in range of laws with ruling nature and in area of technical centres, which can be use in practice in engineering of environment protection. Tourism, determining essential source of incomes in activities economic most of developed states, also should be replete modern technologies of protection environment, especially in area of alternative tourism, which strongly operate on environment with low degree anthropogenical transformations. In paper the basic law, which have relationship with environment protection in tourism have been introduced.
Słowa kluczowe
PL ochrona środowiska   turystyka   wymagania prawne  
EN environment protection   tourism   requirements of law  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2010
Tom z.57[271], nr 1
Strony 85--94
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor Niemiec, W.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Alejziak W.: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Albis, Kraków 1999.
2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwalona 2.04.1997 r.
3. Niemiec W.: Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2002.
4. Niemiec W.: Wybrane problemy turystyki alternatywnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006.
5. Paczuski R.: Ochrona środowiska. Zarys wykładu. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2008.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14.08.1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Dz.U. Nr 138, poz. 895.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomu hałasu. Dz. U. Nr 8, poz. 81.
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 6.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Dz. U. Nr 87, poz. 796.
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 6.06.2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu. Dz. U. Nr 87, poz. 798.
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 168, poz. 1763.
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Dz. U. Nr 143, poz. 896.
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz. U. Nr 165, poz. 1359.
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.11.2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dz. U. Nr 204, poz. 1728.
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. Nr 61, poz. 417.
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dz. U. Nr 92, poz. 769.
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10.05 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dz. U. Nr 257, poz. 2573.
17. Travis A.: Nowe formy turystyki a sposoby godzenia wartości i stylów życia turystów i ich gospodarzy. Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa 1988.
18. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7.07.1994 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
19. Ustawa Prawo wodne z dn. 18.07.2001 r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229.
20. Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydawn. Kancelarii Sejmu z 13.10.2005 r.
21. Ustawa z dn. 7.12.2000 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 3, poz. 21 z późn. zm.
22. Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach. Dz. U. Nr 62, poz. 628.
23. Ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska. Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.
24. Ustawa z dn. 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. Nr 72, poz. 747.
25. Ustawa z dn. 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. Nr 201, poz. 1237.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0064-0021
Identyfikatory