Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0064-0015

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Wpływ zmian aktów prawnych na obliczeniową moc cieplną na potrzeby ogrzewania budynków

Autorzy Babiarz, B. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN The influence of law changing on the heat load calculated for heating of buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca stanowi analizę zmian metodyki obliczeń zapotrzebowania ciepła na potrzeby ogrzewania i jej wpływu na obliczeniową moc cieplną budynku. Dla przykładowego budynku wykonano szczegółowe obliczenia zapotrzebowania ciepła na potrzeby ogrzewania w czterech wariantach obliczeniowych, wyodrębnionych według metodyki i stopnia szczegółowości obliczeń. Wyniki porównano, analizując uwzględnienie poszczególnych etapów obliczeń oraz stopień ich przydatności.
EN The work presents an analysis of changing of heat demand methodology for heating and its influence for calculated building heat load. Detailed calculations of heat demand for heating have been made for an example building, according to the criteria of methodology and detail level of calculation. Obtained calculation results have been compared with consideration of particular step and the level of usefulness.
Słowa kluczowe
PL przepis prawny   moc cieplna obliczeniowa   ogrzewanie   budynek  
EN law regulation   calculated heat load   heating   building  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2010
Tom z.57[271], nr 1
Strony 5--16
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il.
Twórcy
autor Babiarz, B.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Babiarz B.: Wpływ metodyki obliczeń zapotrzebowania na ciepło do wentylacji na ogólne zapotrzebowanie ciepła budynku, ll th International Scientific Conference Rzeszów-Lwów-Koszyce, Lwów 2007.
2. Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków.
3. PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła. Metoda obliczania.
4. PN-B-03406:1994. Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m.
5. PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
6. PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
7. PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
8. PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 201, poz. 1238.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dz. U. Nr 201, poz. 1240.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 201, poz. 1239.
13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0064-0015
Identyfikatory