Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0006-0033

Czasopismo

Prace Instytutu Techniki Budowlanej

Tytuł artykułu

Kształtowanie klimatu akustycznego środowiska i jego ochrona przed hałasem i drganiami

Autorzy Sadowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modelling of the environment acoustic climate and its protection against noise and vibrations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na podstawie definicji hałasu podanej w pracy [1]: 'Hałasem są wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka' - w artykule omówiono subiektywną ocenę hałasu oraz oddziaływanie hałasu na środowisko i na ludzi. Nawiązując do ekosystemów środowiska, opisano występujące w nich rodzaje hałasu. Podano systematykę hałasu występującego w środowisku zurbanizowanym, określono prognozę stanu zanieczyszczeń środowiska hałasem na lata 2000-2010, zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i do terenów. Stopień narażenia ludności kraju na uciążliwy hałas skonfrontowano z danymi OECD. Określono także procentową liczbę ludności narażonej na uciążliwy hałas w wybranych dużych miastach europejskich i polskich. Zdefiniowano 'klimat akustyczny środowiska'. Podano zasady i przykłady ochrony środowiska przed hałasem i określono przybliżony koszt tych działań na podstawie informacji z literatury. Podano systematykę aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska przed hałasem. Zestawiono wykaz działań niezbędnych do ograniczenia hałasu w środowisku zurbanizowanym.
EN Noise, according to the definition given in [1] is: 'any undesirable, unpleasant, nagging or harmful mechanical vibrations of resilient center, affecting of hearing and other senses or elements of human body'. In paper, the noise subjective assessment and its influence on the environment and people is described. Refering to the environment ecosystems, the types of noise occuring in them are discussed. The systematics of noise existing in the urban areas and prognosis of status of the noise pollutions at period 2000-2010 years are characterized, in relation to people as well as to the areas. The extent of people exposure to the onerous noise in Poland is confronted to the OECD data. The percentage of people exposed to onerous noise in chosen large European and Polish cities is also shown. 'The acoustic climate of environment' was defined. The principles and examples of environment protection against noise were given and approximate costs of these operations were determined, on the base of literature information. The systematics of the Acts concerning the environmental protection against noise was given, and necessary actions for limitation of noise in the urban areas was specified.
Słowa kluczowe
PL klimat akustyczny   hałas   ochrona przed hałasem   ochrona przed drganiami  
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Czasopismo Prace Instytutu Techniki Budowlanej
Rocznik 1999
Tom R. 28, nr 2-3
Strony 50--61
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.,il.
Twórcy
autor Sadowski, J.
  • Instytut Techniki Budowlanej, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0006-0033
Identyfikatory