Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0027

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Struktura kosztów robót rozbiórkowych i budowy nowych nawierzchni drogowych w wykonawstwie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Autorzy Bykowski, J.  Waszkiewicz, A. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN The structure cost of demolition and construction of new roads in performance of water supply and sewerage networks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę oraz analizę kosztów robót rozbiórkowych i budowy nowych nawierzchni drogowych, jakie mogą wystąpić w związku z inwestycyjnymi lub remontowymi robotami sieciowymi na terenach zurbanizowanych. Analizowano nawierzchnie: żwirową, z betonowej kostki brukowej, z betonu cementowego, z betonu asfaltowego oraz nawierzchnie stosowane w ciągach pieszych. Podstawą pracy były wzorcowe kosztorysy ofertowe robót, opracowane na poziomie średnich cen i stawek z 2010 roku.
EN The paper discusses a general description and analysis of the costs of demolition and construction of new roads that may occur in connection with the investment or repair networking works in urban areas. The surfaces with gravel, concrete paving stones, concrete cement, concrete asphalt and other surfaces used in pedestrian passageways were analyzed. The basis of the work were model pre-tenders of the works developed at the level of average prices and rates of 2010.
Słowa kluczowe
PL roboty nawierzchniowe   koszt robót  
EN pavement works   cost of work  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2011
Tom nr 12
Strony 44--49
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bykowski, J.
autor Waszkiewicz, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakład Gospodarowania Wodą i Ekonomiki Inżynierii Środowiska
Bibliografia
[1] Błażejowski K., Styk S.: Technologia warstw asfaltowych. WKŁ, Warszawa, 2009: 406.
[2] Cyunel B.: Technologia i organizacja budownictwa drogowego. PWN, Warszawa, 1986: 468.
[3] Cieślikowski Z.: Nawierzchnie z kostki betonowej. Poradnik dla zarządców domów mieszkalnych. COIB, Warszawa, 2003: 100.
[4] Dolata M.: System odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich - postęp i potrzeby. Journal of Agribusiness and Rural Development. 3(9) 2008: 53-62.
[5] Faleńska M., Gajger W.: Technologia tanich dróg gminnych o nawierzchni z betonu cementowego. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa. Wirtualna Biblioteka Inżyniera: 11.http://www.wbi.budmedia.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&limit=30&limitstart=90&order=hits&dir=ASC
[6] Gaweł I., Kalabińska M., Piłat J.: Asfalty drogowe. WKŁ, Warszawa, 2001: 256.
[7] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Ogólne Specyfikacje Techniczne. D - M 00.00.00. Wymagania ogólne. Warszawa, 2002.
[8] Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych: Ogólne Specyfikacje Techniczne. D - 05.01.03. Nawierzchnia żwirowa. Warszawa, 1998:11.
[9] Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych: Ogólne Specyfikacje Techniczne. D - 05.03.14. Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim. Warszawa, 1998:14.
[10] Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych: Ogólne Specyfikacje Techniczne. D - 05.03.04. Nawierzchnia betonowa. Warszawa, 1998/2003:19.
[11] Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych: Ogólne Specyfikacje Techniczne. D - 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warszawa, 2001/2003:19; D-05.03.05 a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r., 2011; D-05.03.05 b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r., 2011; D-05.03.05 c. Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (warstwa wiążąca i podbudowa) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r., 2011.
[12] Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych: Ogólne Specyfikacje Techniczne. D - 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Warszawa, 1998:11; D-05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników (Wydanie IV, zmienione i uzupełnione), 2008.
[13] GUS: Rocznik Statystyczny. Ochrona Środowiska 2010. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, 2010.
[14] Judycki J., Jaskuła P.: Nowe tendencje w nawierzchniach asfaltowych. Drogownictwo nr 2, 2005: 40-47.
[15] Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: Technologia materiałów i nawierzchni drogowych. Ofic. Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa, 2008: 292.
[16] Karpiński F.: Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Materiały Budowlane nr 11, 2002: 44-46.
[17] KNR 2-31. Nawierzchnie na drogach i ulicach. (Min. Gosp. Przestrz. i Bud. po weryfikacji Instytutu Gospodarki Materiałowej). Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa, 2004.
[18] KNR AT - 03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie. Athenasoft, Warszawa, 2000.
[19] KNR 2-01. Budowle i roboty ziemne. Wacetob, Warszawa, 1997.
[20] Kossakowski M.: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Drogownictwo nr 4, 2006: 133-139.
[21] Krupa A. Systematyka opracowań projektowych i wpływ stopnia ich szczegółowości na dokładność kosztów. Mat. Konferencji Szkoleniowej p.t. Przygotowanie inwestycji budowlanej w zamówieniach publicznych. Współdziałanie uczestników procesu inwestycyjnego. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych. Słok, 18-19.03.2010: 94.
[22] Orłowski H. J., Sobolewski R., Wójcicki R.: Regulamin kosztorysowania. POLCEN Sp. z o.o. Warszawa, 2002.
[23] Piłat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa, 2007: 520.
[24] Portal Funduszy Europejskich. Program Infrastruktura i Środowisko. Gospodarka wodnościekowa. http://www.pois.gov.pl/WstepDo-FunduszyEuropejskich/Strony/1.aspx.
[25] Portal Stowarzyszenia Producentów Cementu. http://www.drogibetonowe.pl/page/koszty/
[26] Rolbiecki R.: Stan infrastruktury w Polsce jako czynnik ograniczający rozwój społeczno-gospodarczy. Infrastruktura Transportu nr 5/2008: 32-35.
[27] Rolla S.: Stronnicze porównania nawierzchni betonowych i asfaltowych. Drogownictwo nr 1, 2000: 22-26.
[28] Sieniawska-Kuras A.: Budownictwo drogowe w zarysie. KABE, Warszawa, 2010: 500.
[29] Smoktunowicz E. i in.: Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. POLCEN Sp. z o.o., Warszawa, 2001: 457.
[30] Słotwiński D.: Nowe koncepcje konstrukcji nawierzchni asfaltowych. Drogownictwo nr 7-8, 2002.
[31] Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych - Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego: Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych. Warszawa, 2001.
[32] Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych: Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych. WACETOB, Warszawa, 2005.
[33] Sybilski D. i .in. (praca zbiorowa).: Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe drogowe i lotniskowe. WT Nawierzchnie asfaltowe DiL. Warszawa 2007: 123.
[34] Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, Wymiarowanie, Realizacja. Polski Cement, 2004: 286.
[35] Traczyk J.: Szacowanie nakładów inwestycyjnych w fazie przygotowania przedsięwzięcia budowlanego. Mat. XIII Konferencji Częstochowskiej p.t. Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Wacetob sp. z o.o., Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Częstochowa, 2-3 X 2008: 39-53.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0027
Identyfikatory