Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0008

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Problem wyboru mieszkania referencyjnego w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego

Autorzy Dumała, S. M.  Skwarczyński, M. A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The problem with choice of the reference flat in energy performance certificate for dwellings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, stosując się do protokołu z Kioto, wprowadzają ograniczenia zużycia energii, a także starają się zwiększać udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem ograniczania zużycia energii są oszczędności w sektorze budowlanym. Elementem polityki UE w ograniczaniu eksploatacyjnej energochłonności budynków jest Dyrektywa 2002/91/EC, której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków już istniejących, jak i nowo projektowanych. W Polsce wypełnieniem zapisów dyrektywy jest przyjęty przez sejm pakiet aktów prawnych m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącą samodzielną część techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw i ich charakterystyki energetycznej. W Rozporządzeniu w celu oceny energochłonności budynków zaproponowano wskaźnik liczbowy EP. Na podstawie symulacji dla rzeczywistego budynku, dla różnych stref klimatycznych stwierdzono, iż różnica procentowa pomiędzy uzyskanymi wskaźnikami EP dla poszczególnych mieszkań waha się w granicach 0,92÷67,6% niezależnie od strefy klimatycznej. Duża rozbieżność w wartościach wskaźnika EP uniemożliwia wybór mieszkania referencyjnego. Jedynie w przypadku mieszkań o tym samym metrażu i tej samej powierzchni przegród zewnętrznych identycznie usytuowanych względem stron świata, mieszczących się na kondygnacjach powtarzalnych można stosować uproszczenie. Pozostałe przypadki wymagają odrębnych obliczeń zużycia energii.
EN European Union countries, including Poland, following the Kyoto Protocol, introduce reduction of energy consumption and also try to increase the share of energy from renewable energy. An important element of reducing energy consumption are savings in construction sector. Component of EU policy to reduce operational energy consumption in buildings is Directive 2002/91/EC, which aims to improve the energy performance of already existing and newly designed buildings. In Poland, the fulfillment of the provisions of the directive is adopted by parliament by package of legal acts, which include Ordinance of Minister of Infrastructure from 21st January 2008 on the methodology of energy performance calculations and template of certificates defines the energy performance requirements (different for new and existing buildings) and the methodology for the energy assessment of buildings/apartments that quantifies the essential parameters needed for preparation of the energy performance certificate, according to the result of a detailed assessment. Additionally, the Ordinance in order to evaluate the energy consumption of buildings proposed index of primary energy EP. Based on the simulations for the real building which have been made for different climate zones, it was found that the percentage difference between the EP index obtained for individual dwellings ranged between 0,92 – 67,6 % regardless of the climatic zone. The large discrepancy in the value of the EP index prevents selection of the references flats. Only in the case of dwellings of the same footage and the same surface of the envelope, identically positioned relative to the world, located on floors can be used repetitive simplification. Other cases require separate calculations of energy consumption.
Słowa kluczowe
PL charakterystyka energetyczna   budynek mieszkalny  
EN energy performance   residential building  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2011
Tom nr 11
Strony 37--40
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dumała, S. M.
autor Skwarczyński, M. A.
  • Zakład Inżynierii Środowiska Wewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Lubelska, Lublin
Bibliografia
[1] Żarski K., Charakterystyka energetyczna budynków, Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, 2010
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240)
[3] Dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
[4] Dyrektywa 2010/31/EC w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią
[5] Ustawa z dnia 19.09.2007 o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. nr 191 poz. 1373)
[6] Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 161 poz. 1279)
[7] www.bape.com.pl (15.07.2011): WYKAZ BŁĘDÓW I BRAKÓW w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 201, poz 1240)
[8] www.orka2.sejm.gov.pl (15.07.2011): Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 20790 w sprawie świadectw energetycznych Piotr Styczeń Warszawa, dnia 17 marca 2011 r
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0008
Identyfikatory