Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0067-0007

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Usuwanie trichloroetylenu z wody przy użyciu perwaporacji

Autorzy Kwiecińska, A.  Konieczny, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Removal of trichloroethylene from water by means of pervaporation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzone badania miały charakter wstępny, a ich celem było określenie stopnia usunięcia trichloroetylenu (TRI) z wody metodą perwaporacji z zastosowaniem membran hydrofobowych PDMS+cb. Oczyszczana woda została przygotowana w warunkach laboratoryjnych i zawierała 730 mg TRI/dm3. Temperatura nadawy w zbiorniku była utrzymywana na poziomie 32-33C, zaś ciśnienie po stronie permeatu wynosiło 3 hPa. Stężenie trichloroetylenu w nadawie oraz w permeacie zostało zbadane przy użyciu chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo – jonizacyjnym. Badania wykazały, iż usuwanie trichloroetylenu z wody w procesie perwaporacji z wykorzystaniem membran PDMS+cb jest możliwe. Otrzymany permeat zawierał wyższe stężenie trichloroetylenu niż roztwór zasilający. Wstępnie wykazano, iż proces perwaporacji z użyciem membran PDMS+cb może stać się efektywnym narzędziem do usuwania trichloroetylenu z wody. W dalszym etapie zbadany zostanie wpływ poszczególnych warunków procesu, jak: stężenie trichloroetylenu w nadawie, grubość membrany, właściwości sorpcyjne membrany, temperatura, ciśnienie po stronie permeatu oraz prędkość przepływu nad powierzchnią membrany, na efektywność usuwania trichloroetylenu z wody.
EN The aim of the preliminaries investigations was to determine the effectiveness of trichloroethylene removal from water by means of pervaporation with application of hydrophobic PDMS+cb membranes. The treated water was prepared in laboratory conditions and contained 730 mgTRI/dm3. The feed temperature was hold at 32C level, and the pressure on the permeate site was equal to 3 hPa. The concentrations of trichloroethylene in the feed, the permeate and the retentate were determined using gas chromatography with flame-ionized detector. Investigations showed that there is a possibility of trichloroethylene removal from water by means of pervaporation with PDMS+cb membranes. The obtained permeate obtained twice as high concentration of trichloroethylene as the feed. Preliminary it was displayed that pervaporation with PDMS+cb membranes can become an effective tool for removal of trichloroethylene from water. In further stage of the researches the influence of particular process parameters like: the concentration of trichloroethylene in feed, the thickness of the membrane, the sorption properties of the membrane, temperature, the pressure on the permeate site and the volumetric flow rate of feed, on process effectiveness will be checked.
Słowa kluczowe
PL wodociąg   perwaporacja  
EN water supply system   pervaporation  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2010
Tom nr 1
Strony 37--40
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kwiecińska, A.
autor Konieczny, K.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
[1] Glubiak-Witwicka E., Laszczak S., Łatkowska M., Piszczek S., Solich J., Szumowska A., Stan Środowiska w województwie śląskim w 2007 r. - Rozdział III. Wody podziemne, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice, 2008 r.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wóds lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 24.07.2006 r. (DzU Nr 137, poz. 948).
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych z dnia 23.07.2008 r. (DzU z 2008 r. Nr 143, poz. 896).
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych z dnia 20.08.2008r. (DzU z 2008 r. Nr 162, poz. 1008).
[5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29.03.2007 r. (DzU z 2007 r. Nr 61, poz. 417).
[6] Peng M., Vane L.M., Liu S.X., Recent advances in VOCs removal from water by pervaporation, Journal of Hazardous Material, B98 (2003), 69-90.
[7] Shao P., Huang R.Y.M, Polymeric membrane pervaporation, Journal of Membrane Science, 287 (2007), 162-179.
[8] Chang B. J, Chang Y.H, Kim D.K, Kim H.J., Lee S.B., New copolyamide membranes for the pervaporation of trichloroethylene from water, Journal of Membrane Science, 248 (2005), 99-107.
[9] Park Y.I., Yeom C.K., Lee S.H., Kim B.S., Lee M.J., Joo H.J., Pervaporation permeation behavior of a series of chlorinated hydrocarbon/water mixtures through PDMS membranes, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 13 (2007), 272-278.
[10] Das S., Banthia A.K., Adhikari B., Removal of chlorinated volatile contaminants from water by pervaporation using a novel polyurethane urea-poly(methyl methacrylate) interpenetrating network membrane, Chemical Engineering Science, 61 (2006), 6454 - 6467.
[11] Panek D., Usuwanie lotnych związków organicznych z wód odpadowych w procesie perwaporacji, Praca Doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2007.
[12] Bodzek M., Bohdziewicz J., Konieczny K., Techniki membranowe w ochronie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0067-0007
Identyfikatory