Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0051-0063

Czasopismo

Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy

Tytuł artykułu

Ewolucje ustroju i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku

Autorzy Szewc, T. 
Treść / Zawartość http://oamquarterly.polsl.pl/
Warianty tytułu
EN Evolution of public administration in Poland in the decade of XXI century
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano, jakie czynniki i w jaki sposób wpłynęły na zmianę przepisów regulujących funkcjonowanie administracji w pierwszej dekadzie XXI w.
EN This paper describes factors and ways of evolution of public administration in the first decade of XXI century.
Słowa kluczowe
PL administracja publiczna   ewolucja  
EN public administration   evolution  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
Rocznik 2010
Tom nr 3
Strony 125--141
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz.
Twórcy
autor Szewc, T.
  • Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji Politechnika Śląska, 41-815 Zabrze, Roosevelta 42 tel. (032) 277-73-73, tomasz.szewc@polsl.pl
Bibliografia
1. Banaszak B.: Glosa do wyroku TK z dnia 18 lutego 2003 r., K 24/02, „Przegląd Sejmowy", nr 4, 2003.
2. Biernat S.: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. PWN, Warszawa- Kraków 1994.
3. Blicharz J., Huchla A.: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Oficyna, 2008.
4. Bychowska M.: Prawo konkurencji w Unii Europejskiej, [w:] Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze 2002.
5. Chudzik M.: Komentarz do ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU 02.25.253), Lex/el 2002.
6. Dobrowolski G.: Polski model ocen oddziaływania na środowisko. Zeszyty Prawnicze WSEiA w Bytomiu, z. 1-2/2007 i 1-2/2008, (pod red.) A. Szewca, Bytom 2008.
7. Dolnicki B.: Pozycja prawna wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy. „ST", nr 1-2, 2007.
8. Szostek D. (red.): E-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji.Wrocław 2009.
9. Ganczar M.: Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Warszawa 2009.
10. Glumińska-Pawlic J.: Forma prawna „interpretacja przepisów prawa podatkowego", [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Oficyna 2008.
11. Głąbicka K., Grewiński M.: Europejska polityka regionalna. Warszawa 2003.
12. Guziejewska B.: Glokalizacja - oksymoron czy wyzwanie dla samorządu terytorialnego? „ST", nr 7, 2008.
13. Hajdys D.: Formalnoprawne możliwości współpracy sektora publicznego i prywatnego w ramach modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, „Finanse Komunalne", nr 9, 2009.
14. Haręża A.: Postępowanie administracyjne prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Cz. 1. Dokument elektroniczny (uwagi wprowadzające), Casus 2009, nr 52.
15. Jagielski J.: „Ustawa warszawska" - prawo niedoskonałe (uwagi na marginesie wdrażania ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy. „ST", nr 12, 2002.
16. Kołodziej K.: Wolontariat - pytania i odpowiedzi. „Służba Pracownicza", nr 11, 2003.
17. Korczak J.: O nieporozumieniach wokół porozumień w administracji publicznej. „ST", nr 6, 2009.
18. Kowal N.: Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz, Zakamycze 2005. ,
19. Kowalczyk M.: E-urząd w komunikacji z obywatelem. Warszawa 2009.
20. Kulesza M.: Konsolidacja zarządzania w samorządzie - wybrane zagadnienia. Uwagi do dyskusji. „ST", nr 7-8, 2006.
21. Lipiec-Warzecha L.: Komentarz do art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU 09.19.101), Lex/el 2009.
22. Materiały z postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (DzU, nr 41, poz. 361), sygn. akt K. 24/02. „ST", nr 7-8, 2003.
23. Monarcha-Matlak A.: Działalność informatyzacyjna podmiotów publicznych w świetle ustawy z dnia 17II2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria „Prawo", nr 18, 2008.
24. Ochendowski E.: Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń 2005.
25. Pieprzny S., Ura E., Ura M.: Umowy o partnerstwie publiczno^prywatnym jako czynnik efektywności i sprawności działań samorządu terytorialnego, [w:] Ura E.: Sprawność działania administracji samorządowej. VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006.
26. Stec M. (red.): Stosunki pracy pracowników samorządowych. Warszawa 2008.
27. Supernat J.: Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, [w:] Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, nr 2, Białystok 2003.
28. Szewc A.: Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
29. Szewc T.: Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Bydgoszcz-Katowice 2006.
30. Tyśkiewicz-Mazur A.: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - wybrane zagadnienia. „ST", nr 11, 2008.
31. Witkowski P.: Ewolucja treści zasady dwuinstancyjności w postępowaniu podatkowym. Zeszyty Prawnicze WSEiA w Bytomiu, z. 1-2/2007 i 1-2/2008, (pod red.) A. Szewca, Bytom 2008.
32. Zagożdżon B.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji. „ST", nr 9, 2004.
33. Zimmermann J.: Prawo administracyjne. Zakamycze, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0051-0063
Identyfikatory