Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0010-0026

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wpływ domieszki napowietrzającej na właściwości reologiczne i proces odpowietrzania betonowej mieszanki samozagęszczalnej

Autorzy Łaźniewska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of air entraining admixture addition on rheological properties and self compaction process of concrete mix
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono właściwości reologiczne mieszanki samozagęszczalnej oraz metodykę ich pomiaru za pomocą testów jednopunktowych. W dalszej kolejności zaprezentowano wpływ domieszek napowietrzających na wartość tych parametrów. Zmiana wartości parametrów reologicznych może powodować zakłócenie procesu odpowietrzania mieszanki samozagęszczalnej. W konsekwencji, struktura betonu może nie zapewnić mrozoodporności betonu samozagęszczalnego.
EN Rheological parameters and methodology of their measurement by means of single-point tests explained in this report. Influence of air entraining agent addition on the value of these parameters was presented. It was also noticed, that rheological parameters of self-compacting concrete mix are changed as a results of air entraining. It is probable, that self compaction process of self compacting concrete mix will be disordered. As a consequence, the structure of self-compacting concrete might not assure frost resistance.
Słowa kluczowe
PL domieszki napowietrzające   beton   betonowa mieszanka   mieszanka samozagęszczalna  
EN self compaction process   rheological parameters   single-point tests  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
Rocznik 2005
Tom z. 104
Strony 227--234
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Łaźniewska, B.
  • Katedra Procesów Budowlanych Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5 tel. (032) 237-22-19
Bibliografia
1. Młodecki J., Stebnicka I.: Domieszki do betonu, Centralny Ośrodek Informacji Budow nictwa, W arszaw a 1996.
2. Łaźniewska B.: Badanie struktury porow atości betonów samozagęszczalnych w aspekcie ich mrozoodporności, IV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Budownictwa, Gliwice - Wisła, 18 - 19 listopada 2004.
3. Szwabowski J.: Reologia samozagęszczalnych mieszanek betonowych, IV Sym pozjum Naukowo-Techniczne „Reologia w technologii betonu”, , wyd. Górażdże Cement, Gliwice, czerw iec 2002, s. 61-76.
4. Szwabowski J.: R eologia m ieszanek na spoiw ach cem entow ych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, G liw ice 1999.
5. Urban M.: Metody projektowania betonów samozagęszczalnych, III Sympozjum N aukowo-Techniczne, Reologia w technologii betonu, Gliwice, czerwiec 2001.
6. Domone P.L.J., Jin J.: Properities o f m ortar for SCC. 1 st. Int. RILEM Symp. On SCC, Stockholm , Sep. 13-14 1999, ed. R ILEM Publ. S.A .R.L., pp 109 - 120.
7. Gołaszew ski J.: K ształtow anie urabialności m ieszanki betonowej superplastyfikatoram i, W ydawnictw o Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
8. Gołaszewski J..: Korygowanie wpływu domieszek napowietrzających na urabialność i wytrzymałość na ściskanie betonów wysokowartościowych, Konferencja Dni Betonu, Tradycja i Nowoczesność, Wisła, 11-13 X 2004.
9. Gjorv O.E.: High Strength Concrete. R eport B M L 91601. The Norwegian Institute of Technology, Norway 1991.
10. Tattersall G. H., Banfill P. F. G.: The rheology o f Fresh Concrete. Pitman Books Limited, Boston 1983.
11. Anielak A .M .: Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków , Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszaw a 2000.
12. Tattersall G.H., Banfill P.F.: The Rheology of Fresh Concrete. Pitman. London 1983.
13. Pigeon M ., Pleau R.: D urability of Concrete in Cold Climates. Modem Concrete Technology Series, E& FN SPO N , 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0010-0026
Identyfikatory