Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0014

Czasopismo

WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie

Tytuł artykułu

Analiza zmienności wskaźnika desorpcji z zastosowaniem metody średnich ruchomych

Autorzy Wierzbicki, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of desorption index variation by application of method of movable averages
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodę analizy zmienności wskaźnika desorpcji dwuminutowej opartą na wartościach średnich ruchomych. Metoda ta pozwala na śledzenie zmian przebiegu wskaźników stanu zagrożenia nie tylko na podstawie aktualnego wyniku zanotowanego przez zespół pomiarowy, ale także poprzez analizę tendencji zmian, przy zastosowaniu kroków sumacyjnych o różnej długości. Uśrednienie wyników powoduje zmniejszenie błędu statystycznego proporcjonalnie do pierwiastka z ilości pomiarów wliczanych do średniej, a zastosowanie kroków sumacyjnych o różnych długościach może być pomocne w prognozie bieżącej, lokalnej i regionalnej stanu zagrożenia wyrzutowego. Analiza przeprowadzona dla wyrobisk wykonanych w pokładzie 409/3 KWK „Zofiówka” pokazała, że istnieje zbieżność między pomiarami wskaźnika desorpcji w otworach położonych w czole chodnika oraz jego ociosach. Podobieństwa w przebiegach wskaźnika występują również w wynikach pomiarów uzyskanych w kilku wyrobiskach drążonych równolegle w jednym pokładzie. Wydaje się, że przedstawiony sposób analizy zmienności wskaźnika desorpcji może być użyteczny w ocenie stanu zagrożenia wyrzutami węgla i gazu.
EN Presented in the article has been the method of analysis of the two-minute desorption index variation based on values of the average movables. This method permits watching changes in the progress of hazard condition indicators by basing not only on the actual result indicated by the measuring unit, but also by means of an analysis of trends of changes, by application of summation steps of varying length. The averaging of findings results in the decrease of the statistic error in proportion to the root of the number of measurements on which the average is based, while the application of summation steps of different length may be helpful for the running, local and regional forecast of outburst hazard condition. An analysis carried out for headings in the bed No. 409/3 of the KWK "Zofiówka" mine has shown that there exists a convergence between the desorption index measurements in holes placed in the gallery front and in its side walls. Similarities in the course of index appear also in the results of measurements obtained in several headings which have been driven in the same bed in parallel. It seems that the presented method of analysis of desorption index variation may become useful for the evaluation of a coal and gas outburst hazard condition.
Słowa kluczowe
PL analiza zmienności wskaźnika desorpcji   desorpcja   średnie ruchome   KWK Zofiówka  
EN KWK Zofiówka   variation based   average movables   desorption index  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
Rocznik 2006
Tom nr 3
Strony 22--27
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Wierzbicki, M.
  • Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie
Bibliografia
[1] Tor A., Jakubów A., Tobiczyk S.: Wyrzut metanu i skał w drążonej lunecie rurowej II na poziomie 1000m w KWK Pniówek- spojrzenie z perspektywy czasu, III. Szkoła Aereologi Górniczej, 12-13 X, Zakopane 2004.
[2] Jakubów A., Tor A., Tobiczyk S., Wyrzut metanu i skał w drążonej lunecie rurowej II na poziomie 1000m w KWK Pniówek okoliczności, przyczyny i skutki, Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, 2003.
[3] Strączek A., Simka A.: Ocena zagrożenia wyrzutami metanu i skał na podstawie wyznaczonego granicznego wskaźnika intensywności desorpcji, Przegląd Górniczy, Nr. 11, 2004.
[4] Wierzbicki M., Topolnicki J., Skoczylas N.: Wyznaczenie wybranych parametrów gazów i węgla w pokładzie 409/3 partia H w KWK „Zofiówka" w warunkach naturalnych i laboratoryjnych, w związku z potencjalnym zagrożeniem wyrzutowym, 2005, niepublikowana.
[5] Tarnowski J.: Badania zagrożenia wyrzutami w kopalniach Thorez, Wałbrzych i Nowa Ruda w świetle mechaniki górotworu i zachowania się gazu w przyociosowej caliźnie węglowej, Mat. Prac Komisji dla Spraw Zagrożeń Związanych z Wyrzutami Gazów i Skał w Kopalniach Węgla, z. 4, 1976.
[6] Jakubów A., Topolnicki J., Wierzbicki M.: Uwagi o mechanizmach prowadzących do inicjacji wyrzutu w kopalniach węgla kamiennego, Geotechnika i Budownictwo Specjalne, XXVIII ZSMG, Zakopane, 2004, 661- 670.
[7] Topolnicki J., Wierzbicki M., Skoczylas N.: Wyrzuty skalno-gazowe w świetle badań laboratoryjnych i pomiarów kopalnianych, Archiwum Górnictwa, 2004, Vol. 49.
[8] Topolnicki J., Wierzbicki M., Skoczylas N.: Badania rozkładu naprężeń wywołanych obecnością gazu w otoczeniu czoła wyrobiska chodnikowego, 2003, niepublikowana.
[9] Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
[10] Krzystolik P. i in.: Dokumentacja pracy badawczo-usługowej pt: .Analiza i ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał oraz stosownych metod profilakltyki w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA", GIG Katowice KD „Barbara" Mikołów, niepublikowana, 2003.
[11] Tor A, Jakubów A., Wierzbicki M.: Nowe spojrzenie na wyniki pomiarów wskaźników zagrożenia wyrzutami skalno-gazowymi na przykładzie pokładu 409/3 w KWK „Zofiówka" - XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna -TĄPANIA 2005 - już od 21 - 24 listopad 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0014
Identyfikatory