Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0027

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Analiza technologicznych możliwości odzysku złota i innych metali w trakcie eksploatacji surowców skalnych spod lustra wody w rejonie lwóweckim

Autorzy Muszer, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the technological possibilities of the recovery of gold and other metals during the underwater exploitation of gravel in the lwówek region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zbadano możliwość eksploatacji złota rodzimego oraz innych minerałów rudnych z okolic Rakowic Małych i Wielkich w trakcie wydobycia surowców skalnych występujących w terasach rzeki Bóbr. Materiał okruchowy pochodzący z osadów czwartorzędowych poddano koncentracji za pomocą metod magnetycznych, grawitacyjnych i flotacyjnych. W uzyskanych koncentratach stwierdzono obecność głównie magnetytu, hematytu i ilmenitu. Pobocznie lub akcesorycznie występują rutyl, anataz, kasyteryt, goethyt, kolumbit, psylomelan, piroluzyt, piryt, chalkopiryt, bornit, framboidy pirytowe, kowelin, digenit, rickardyt, umangit, kupryt, monacyt, wolframit, cyrkon, scheelit, oraz minerały rodzime i ich stopy (złoto rodz., złoto Ag, elektrum, srebro rodz., miedź rodz.). Podjęto próbę oszacowania potencjału złożowego złota w rejonie lwóweckim. W badanym rejonie może znajdować się przy zaniżonych szacunkach od 2,6 do 12 Mg złota w żwirach i odpadach produkcyjnych.
EN Technological possibilities of the recovery of gold and other metals metals during the underwater exploitation of gravel from terraces of the river Bóbr in the Lwówek region (Rakowice Małe, Rakowice Wielkie) have been characterized in the paper. The clastic material from the Quaternary sediments has been concentrated by magnetic, gravitational and floatation methods. Major components in the obtained concentrates are magnetite, hematite and ilmenite . The accessory or auxiliary minerals are rutile, anatase, cassiterite, goethite, columbite, psilomelane, pyrolusite, pyrite, chalcopyrite, bornite, pyrite framboids, covellite, digenite, rickardite, umangite, cuprite, monazite, wolframite, zircon, scheelite, and native minerals and their alloys (native gold, gold-Ag, electrum, native silver, native copper). The attempt of the evaluation of the potential of the gold deposit in the Lwówek Śl. region was assessed. Probably from 2.6 to 12 Mg of gold can occur in the gravel and tailings product in the Rakowice region.
Słowa kluczowe
PL surowce skalne   rzeka Bóbr   złoto   rejon lwówecki  
EN rock materials   Bóbr river   gold   Lwówek region  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 141--146
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Muszer, A.
  • Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, amus@ing.uni.wroc.pl
Bibliografia
[I] Bilans 2010, Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31 XII 2009 r. Ministerstwo Środowiska. Pr. zbiór, pod red. S.Wołkowicza. Warszawa
[2] Buksiński S., Cegła J., 1979, Kruszywa naturalne. W: Surowce mineralne Dolnego Śląska. Pr. zbiór, pod red. K.Dziedzica i in. Wrocław
[3] Grocholski A., Milewicz J., 1958, Morfologia i rozwój doliny Bobru między Lwówkiem Śląskim a Bolesławcem. Instytut Geologiczny, Biuletyn nr 129, Z badań geologicznych na Dolnym Śląsku, t. IV, 111-147
[4] Grodzicki A., 1972, Petrografia i mineralogia piasków złotonośnych Dolnego Śląska. Geologia Sudetica, vol. IV, 233-291
[5] Grodzicki A., 1979, Złoto. W: Surowce mineralne Dolnego Śląska. Praca zbiorowa pod red. K. Dziedzica, S. Kozłowskiego, A. Majerowicza. i L. Sawickiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław, 165-173
[6] Grodzicki A., 1990, Geneza i kierunki poszukiwań niektórych perspektywicznych wystąpień minerałów ciężkich na Dolnym Śląsku. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, nr 23, s. 19-26
[7] Łuszczkiewicz A., 1988, Odpady z płukania żwirów jako znaczące źródło minerałów ciężkich. Mat. Symp. Optymalizacja Wykorzystania Surowców Mineralnych w Procesach Przeróbki i Przetwórstwa. Centrum Podst. Probl. Gosp. Sur. Minerał, i Energią, PAN, Kraków, 154-165
[8] Łuszczkiewicz A., 1990, Minerały ciężkie w żwirach i piaskach eksploatowanych na Dolnym Śląsku. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 23, 27-39
[9] Łuszczkiewicz A., 1999, Minerały ciężkie ze złoża kruszyw naturalnych w Rakowicach koło Lwówka Śląskiego. Prace Nauk. Instyt. Górni. Politechniki Wrocławskiej. Nr 87, 27-38
[10] Łuszczkiewicz A., Muszer A., 1999, Złoto ze złoża kruszyw naturalnych Rakowice koło Lwówka Śląskiego. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 33, 115-122
[11] Polański A., 1988, Geochemia i surowce mineralne. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 349-354.
[12] Schumacher R, 1924, Die Goldvortkommen der Gegent von Lówenberg in Niederschlesien. Zeitschrift fur prakt. Geologie, No. 32, 6-11. Cytat z pracy: Grodzicki A., 1972
[13] Siliwończuk Z., 1974, Atlas litologiczno-surowcowy Polski. I: Surowce okruchowe, 3. Kruszywa naturalne. Warszawa.
[14] SiliwończukZ. 1979, Kruszywo naturalne. W: Metodyka badań surowców skalnych Pr. zbiór, pod red. S.Kozłowskiego. Warszawa
[15] Wojciechowski A., 1993a, Okruchowe złoża złota w dorzeczu środkowego Bobru. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, Nr 49 (1), Wyd. Państw. Inst. Geolog., Warszawa, 13-14
[16] Wojciechowski A., 1993b, Uboczne pozyskiwanie złota okruchowego ze złoża kruszywa naturalnego Rakowice. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, Nr 49 (1), Wyd. Państw. Inst. Geolog., Warszawa, 21-22
[17] Wojciechowski A., 1994, Rozpoznanie i dokumentowanie zasobów złota w osadnikach szlamów arsenowych i odpadów poeksploatacyjnych kopalń kruszywa naturalnego, Górnictwo Odkrywkowe, vol. XXXVI, Nr 6, 99-111
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0027
Identyfikatory