Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0014

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Wybrane procedury przetwarzania danych w systemie geoinformacyjnym złóż surowców skalnych

Autorzy Blachowski, J.  Górniak-Zimroz, J.  Duczmal, M.  Nowacka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected procedures of data processing in the geoinformation system for rock mineral deposits
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zaawansowanie prac nad budową Pilotowego systemu geoinformacyjnego złóż surowców skalnych realizowanego w ramach zadania 5 projektu Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych. Opisano główne założenia techniczne i funkcjonalne systemu, źródła danych, tematyczne bazy danych, użytkowników oraz testowane narzędzia i procedury przetwarzania danych w systemie. Są to zaawansowane funkcje takie jak, narzędzie do zdalnej edycji danych przestrzennych i opisowych dotyczących złóż, terenów i obszarów górniczych oraz model przetwarzania danych przestrzennych pozwalający na uproszczoną waloryzację złóż pod kątem środowiskowym, planistycznym, geologiczno-złożowym i górniczym. A także grupa narzędzi do wyszukiwania danych według zadanego kryterium lub lokalizacji, identyfikacji obiektu, pomiarów, itp. W fazie opracowania są opcje udostępniania modeli 3D oraz wykonywania obliczeń.
EN In the paper the current status of the development of the Pilot geoinformation system for rock minerals carried out within the project Strategies and technological scenarios of rock mineral deposit development has been presented. The main technical and functional foundations of the system, data sources, thematic data bases, users and the tested tools and procedures of data processing in the system. These include advanced functions such as remote editing of spatial and attributive data concerning deposits, mining grounds and mining areas as well as geoprocessing model for simplified valorization of deposits in terms of environmental, spatial planning, geological and mining criteria. As well as a group of tools for searching the system’s databases in terms of a selected criteria, identification, measurements, etc. Additional options such as 3D models of objects and calculations are in the early development phase.
Słowa kluczowe
PL surowce skalne   system informacji geograficznej   GIS   system geoinformacyjny  
EN rock materials   geographic information systems   GIS   geoinformation system  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 60--65
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Blachowski, J.
autor Górniak-Zimroz, J.
autor Duczmal, M.
autor Nowacka, A.
Bibliografia
[I] BednarzA., Borowicz A., Duczmal M., Ślusarczyk G., Specylak-SkrzypeckaJ., 2010, Opracowanie struktury i słowników bazy danych surowców skalnych, raport Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, nr arch. 5966/IGO
[2] Blachowski J., Bednarz A., Borowicz A., Duczmal M., Ślusarczyk G., Specylak-Skrzypecka J., 2010a, Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim, Górnictwo Odkrywkowe nr 6., Wrocław
[3] Blachowski I, Górniak-Zimroz J., Jurdziak L., Kawalec W, Pactwa K., 2009§Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim, etap 5.1.1 Opracowanie analizy wybranych narządzi geoinformacyjnych i portali mapowych oraz narzędzi informatycznych do modelowania geologicznego wraz z opracowaniem ankiety i wytycznych dotyczących modelowania struktur geologicznych, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, I11/2009/S-106, nr 106
[4] Blachowski J., Górniak-Zimroz J., Jurdziak L., Kawalec W, Pactwa K., 2010b, Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim, etap 5.2.5 Opracowanie metody budowy systemu geoinformacyjnego, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, II1/2010/S-044
[5] Blachowski J., Górniak-Zimroz J., Pactwa K., Jurdziak L., Kawalec W, 2011, System geoinformacyjny złóż surowców skalnych dla zarządzania zrównoważonym wykorzystaniem regionalnej bazy surowcowej, Przegląd Górniczy nr 10
[6] Blachowski J., Górniak-Zimroz J., Jurdziak L., Kawalec W., Pactwa K., Specylak-Skrzypecka J., Ślusarczyk G., 2011, Struktura systemu geoinformacyjnego złóż surowców skalnych - założenia. Pr. Nauk. Inst. Gór. PWroc, Stud. Mater., nr 39
[7] Blachowski J., Górniak-Zimroz J., Pactwa K., Specylak-SkrzypeckaJ., Ślusarczyk G., 2010c, Analiza narzędzi i zasobów informacyjnych w zakresie dokumentowania złóż surowców skalnych w województwie dolnośląskim, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 2010, nr 37
[8] DGig-4761-3/168/08Mso upoważnienie Ministra Środowiska upoważniające starostów do nieodpłatnego udostępniania przysługującej Skarbowi Państwa informacji geologicznej zgromadzonej w powiatowych archiwach geologicznych
[9] Dz.U. 1994.27.96 z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze
[10] Dz.U.2005.116.982 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie.rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie
[11] Dz.U.2008.199.1227 z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
[12] DZ.U.2010.76.489 z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej
[13] Górniak-Zimroz J., Pactwa K., 2010, Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim. Etap 5.1, Zdefiniowanie struktury systemu i zebranie danych o złożach, stanie eksploatacji w wybranym rejonie i ich cyfrowy zapis. Analiza uwarunkowań i potrzeb geologów wojewódzkiego i powiatowych w zakresie pilotażowego systemu geoinformacyjnego surowców skalnych, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Ill/2010/S-018,nr 18
[14] Górniak-Zimroz J., Pactwa K, Blachowski J., Jurdziak L., Kawalec W., Kozyra A., Janda M., 2011, Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim. Etap 5.3, Opracowanie systemu gromadzenia, przechowywania, wyszukiwania i wizualizacji danych przestrzenny, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, II1/201 l/S-009, nr 9
[15] Janda M., 2011, Koncepcja budowy internetowego systemu geoinformacyjnego złóż surowców skalnych dla powiatu kłodzkiego, praca magisterska zrealizowana na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
[16] Nieć M., 2011, Dokumentacja waloryzacji złoża (obszaru złożowego), zasady waloryzacji niezagospodarowanych złóż surowców skalnych opracowane przez pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie w ramach zadania 7 Ochrona złóż surowców skalnych - kryteria racjonalnego ich zagospodarowania, zasady i możliwości realizacji realizowanego w projekcie Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych Open Geospatial Consortium, 2006,
[17] OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification, Version: 1.3.0, http://www.opengeospatial.org/standards/wms
[18] Pactwa K., Górniak-Zimroz J., Blachowski J., Jurdziak L., Kawalec W, 2011, Pozyskiwanie danych wejściowych do budowy systemu geoinformacyjnego złóż surowców skalnych, Górnictwo Odkrywkowe nr 1-2
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0014
Identyfikatory