Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0009

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Przestrzenna ocena perspektyw surowcowych obszaru krakowskiego (północno-zachodnia część województwa Małopolskiego)

Autorzy Radwanek-Bąk, B.  Koźma, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Spatial evaluation of the mineral deposit prospectives for Kraków region (NW part of the Małopolska Voivodeship)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki kartograficznej analizy geologiczno-środowiskowych i planistycznych uwarunkowań zagospodarowania, wydzielonych jednostek geologiczno-złożowych w obszarze położonym na zachód od Krakowa. Znajduje się on we fragmencie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Kotliny Oświęcimskiej i brzeżnej strefy Pogórza Wielickiego. W regionie tym występuje szereg znaczących, z punktu gospodarczego, złóż związanych z jurajskimi i paleozoicznymi utworami monokliny śląsko-krakowskiej, neogeńskimi utworami zapadliska przedkarpackiego, karpackimi utworami fliszowymi serii śląskiej i podśląskiej oraz czwartorzędowymi utworami dolin rzecznych. Jednocześnie znaczne fragmenty obszaru objęte są zróżnicowanymi, pod względem rangi, obiektami ochrony przyrody ożywionej oraz poddawane są silnej presji zabudowy terenu, trwale wykluczającej inne funkcje użytkowania. Zaprezentowano metodę wartościowania stanu zagospodarowania omawianego terenu, z zastosowaniem podziału obszaru na równopowierzchniowe pola oceny, przeprowadzonego z zastosowaniem technik GIS. Wyniki zostały skonfrontowane z wydzieleniami jednostek geologiczno-złożowymi, co w efekcie końcowym umożliwiło wskazanie obszarów predysponowanych dla inwestycji górniczych, spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju
EN The paper deals with the results of the analysis of the geological-environmental mapping and land development conditions of the selected geological-mineral deposits units in the region west of Kraków. The discussed area is located in the part of the Kraków-Czestochowa Upland, the Oświęcim Basin and the border zone of Wielickie Foothills. From the economical point of view there are many important mineral deposits which are related to the Jurassic and Paleozoic rocks of Krakow-Silesia monocline, Neocene deposits of the Carpathian Foredeep, the Silesian and under Silesian series of the Carpathian flysch as well as Quaternary river deposits. The considerable parts of the discussed area are covered by the various types of nature protection zones and strong building development – the factors which eliminate other options for land use. The valuation method of the state of land development, based on the equal-surface valuation areas using of the GIS methods has been presented. The obtained results have been compared with the geological–mineral deposits units. The analysis allowed the indication of the areas predisposed towards mining activity which fulfills the sustainable development criteria.
Słowa kluczowe
PL złoża kopalin   surowce naturalne   analiza przestrzeni   Małopolska  
EN mineral deposit   natural aggregates   spatial analysis   Małopolska  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 26--37
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Radwanek-Bąk, B.
autor Koźma, J.
Bibliografia
[1] Bąk. B, Radwanek-Bąk B., Wyszomirski R 2011 - Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Gosp. Sur. Min. t.27, z. 1
[2] Bartkowski T., 1986 - Zastosowania geografii fizycznej. Wyd. PWN. Warszawa
[3] Gradziński R., 2009 - Mapa Geologiczna Obszaru Krakowskiego w skali 1:100 000. Wyd. Muzeum geologiczne. Instytut nauk geologicznych PAN. Kraków
[4] Kot R., 2006 - Georóżnorodność - problemy jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia,. Studia Societatis Scientorium Torunensis vol. XI, nr 2, Toruń
[5] Myszkowska J., 1992 - Litofacje i sedymentacja dolomitów diploporowych (środkowy wapień muszlowy) wschodniej części obszaru śląsko-krakowskiego. Rocznik P.T.G.,62,1,19-47
[6] Nieć M., 2000 - Złoża dolomitów. W: R. Ney [red.] - Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce węglanowe. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków
[7] Nieć M., 2007 - Złoża kopalin do produkcji kruszywa naturalnego łamanego. W: R. Ney [red.] - Surowce mineralne | Polski. Surowce skalne. Kruszywa mineralne. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków
[8] Nieć M., 2007 - Złoża kruszywa naturalnego żwirowego i piaskowego. W: R. Ney [red.] - Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kruszywa mineralne. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków pl Nieć M., Tchorzewska D., 2000 - Złoża wapieni i surowców wapniowych.[w] Surowce skalne - surowce węglanowe. Wyd. IGSM i E PAN. Kraków
[9] Peszat Cz., 1976 a - Okręgi eksploatacji piaskowców w Karpatach na tle prac geologicznych. Zesz. Nauk. AGH., Geologia, t.2, z.2, s.39-63
[10] Peszat Cz., 1976 b -Własności techniczne i przydatność przemysłowa piaskowców karpackich. Górn. Odkr., nr 5-6, s. 131-142
[11] Pmińska J.(red.). 1999 - Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał. Cz. III. Jura Krakowsko-Częstochowska. Wyd. Uniw. Warsz
[12] Radwanek-Bąk B. (red.), 2011 - Georóżnorodność i atrakcje geoturystyczne województwa małopolskiego. Wyd. Compass. Kraków
[13] Radwanek-Bąk B., 2005 - Gospodarka zasobami kopalin skalnych w Karpatach p i s k i c h w warunkach zrównoważonego f rozwoju. Prace PIG.CLXXXIII, Wyd PIG
[14] Richling A., Solon J., 1996 - Ekologia krajobrazu. Wyd. PWN. Warszawa
[15] Sołowiej D., 1992 - Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wyd. Nauk. U AM., Poznań
[16] Wołkowicz S., Malon A., Tymiński M., (red.), 2010 -Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, stan na 31.12.2009. Wyd. PIG. Warszawa.
[17] Wyrwicki R., 1984 - Lessy i osady lessopodobne Lubelszczyzny jako surowce ceramiczne. Przegl. Geol. 6,s.354-359
[18] Wyrwicki R., 1994 - Klasyfikacja kopalin ilastych ceramiki budowlanej.. Przegl. Geol. 6,s.346-352
[19] Zasoby perspektywiczne, kopalin Polski (red. S. Wołkowicz, T. Smakowski), 2011. Wyd. PIG-PIB
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0009
Identyfikatory