Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0007

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Regionalna gospodarka surowcami skalnymi w województwie dolnośląskim

Autorzy Blachowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Regional management of rock minerals in the dolnośląskie voivodeship
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule wskazano na podstawowe dokumenty służące realizacji regionalnej polityki przestrzennej w województwie dolnośląskim, którymi są Plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Omówiono ustalenia tych dokumentów w zakresie gospodarki i ochrony zasobów surowców skalnych. Szczegółowo scharakteryzowano dokumenty analizujące problemy zagospodarowania przestrzennego w województwie związane z górnictwem surowców skalnych. Są to, Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku z 2009 roku oraz Aneks do Studium przygotowany w 2011 roku, w których zawarto wyniki identyfikacji i analiz zjawiska eksploatacji i transportu surowców skalnych ze złóż koncesjonowanych przez Marszałka Województwa w przestrzeni regionu w okresie od 2006 roku. Podjęto w nich także próby oceny zapotrzebowania i dostępności zasobów tych kopalin i wskazano na potencjał kolei jako podstawowego środka transportu. W artykule zwrócono uwagę na rolę jaką dokumenty te, w połączeniu z uprawnieniami Marszałka jako organu administracji geologicznej, mogą pełnić w wypracowaniu i realizacji regionalnej polityki i strategii racjonalnego wykorzystania surowców skalnych.
EN In the paper the most important documents of carrying into effect regional spatial development policy in the Dolnoslaskie-Voivodeshipare indicated. These are, the Spatial Development Plan of the Voivodeship and the DolnoslaskieVoivodeship Development Strategy until the year 2020. The documents’ assignations in the sphere of rock minerals management and resources protection are discussed. The documents analyzing the problems of spatial development in the Voivodeship connected with rock minerals mining. These are, the Study of rock minerals mining and transport in the Lower Silesia from the year 2009 and Annex to the Study from the year 2011. Both the documents contain results of identification and analyses of the processes of exploitation and transport of rock minerals from deposits licensed by the Voivodeship Marshall in the region’s space in the period from 2006. An attempt to assess demand and availability of these minerals’ resources has been made and indication of railways as the primary means of transport are made. In the paper attention has been also made to the role of these documents, can serve in developing and carrying out regional policy and strategy of sustainable use of rock minerals in connection with the powers of the Marshall as the regional body of geological administration.
Słowa kluczowe
PL województwo dolnośląskie   zagospodarowanie przestrzenne   górnictwo surowców skalnych  
EN dolnoslaskie voivodeship   spatial development   rock minerals mining  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 15--18
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Blachowski, J.
  • Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław Sekretariat tel. 71-344-52-45, fax 71-344-52-45, wroc@wbu.wroc.pl
Bibliografia
[I] Adamczuk K., Blachowski J., Kaźmierczak W., Koperdowski J., Lubieniecki W, Maciejewski T., Nakonieczna I., Owsianik K., Zakęś A., Zathey M., Zdanowski W., Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy, Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, nr 1/34/2009
[2] Blachowski J., 2011, Stan i perspektywy wydobycia i transportu surowców skalnych w przestrzeni województwa dolnośląskiego, Przegląd Górniczy (w druku);
[3] Chudy K., Worsa-Kozak M., Grafender A., 2010, Analiza wykorzystania naturalnych bogactw regionu. Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Sfera przestrzenna, Tom II. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, s. 1-144
[4] Koźma J., Sroga C., 2005, Surowce mineralne, stan i możliwości eksploatacji, W: Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Praca zbiorowa, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
[5] Jasiak-Taraziewicz T., Kaźmierczak W., 2011, Dolnośląskie górnictwo kruszcowe w latach 2003-2010, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Studia i materiały, nr 39, str. 135-143
[6] OUG we Wrocławiu, 2011, Zestawienie zakładów górniczych w województwie dolnośląskim
[7] PKP S.A., 2009, Program dostosowania infrastruktury kolejowej dla potrzeb obsługi wywozu kruszywa z Dolnego Śląska, Warszawa
[8] Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2002, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, przyjęty uchwałą nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku
[9[ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2005, Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, przyjęta Uchwałą nr XLVTfl/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku
[10] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, (Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96 z późn. zm.);
[11] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717
[12] Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, 2005, Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego
[13] Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, 2011, Raport o stanie przestrzennego zagospodarowania województwa dolnośląskiego, Praca zbiorowa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław;
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0007
Identyfikatory