Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0014

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Petrographic, chemical-technological and geochemical characteristics of the coal from the coal seams 430 and 448 in the "Victoria" coal mine (Lower silesian Coal Basin, LSCB)

Autorzy Parzentny, H. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
PL Charakterystyka petrograficzna, chemiczno-technologiczna i geochemiczna węgla z pokładów 430 i 448 kopalni "Victoria" (Dolnośląskie Zagłębie Węglowe)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The researched per/metabituminous coal had few metamorphic signs resulting from closeness of vulcanite intrusions. Petrographic contents, values of technological indices, contents of major and trace elements in the coal differ insignificantly as compared with the values determined by other authors. The author of this study was probably the first to determine the contents of As, Ba, Cd, Rb, Sb and Sr in the Lower Silesian Coal Basin (LSCB) coals. The elements (Ni>Co>Ba=Sr> Pb>Cr=Rb>Mn>As Cd Sb>Ag Zn) have higher affinity to mineral matter than to organic matter of the coal, while V and Cu have stronger connection with organic matter than mineral matter of the coal.
PL Badany węgiel per/metabitumiczny miał nieliczne oznaki przeobrażeń wywołanych bliskością intruzji wulkanitów. Skład petrograficzny, wartości wskaźników technologicznych, zawartość głównych i śladowych pierwiastków w węglu nieznacznie różnią się od wartości określonych przez innych autorów. Zawartość As, Ba, Cd, Rb, Sb i Sr w węglach DZW autor określił prawdopodobnie jako pierwszy. Pierwiastki (Ni>Co>Ba=Sr>Pb>Cr=Rb>Mn>As Cd Sb>Ag Zn) cechuje na ogół silniejsze powinowactwo z materią mineralną niż z organiczną węgla, natomiast V i Cu są silniej związane z materią organiczną niż z mineralną węgla.
Słowa kluczowe
PL Dolnośląskie Zagłębie Węglowe   kopalnia Victoria   węgiel kamienny   pokład 430   pokład 448  
EN Lower Silesian Coal Basin   "Victoria" mine   coal mining   coal seam 430   coal seam 448  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 4
Strony 69--82
Opis fizyczny Bibliogr. 51 poz.
Twórcy
autor Parzentny, H.
Bibliografia
1. Alastuey A., Jimenez A., Plana F., Querol X., Suarez-Ruiz L: Geochemistry, mineralogy, and technological properties of the main Stephanian (Carboniferous) coal seams from the Puertollano Basin, Spain. Int. J. Coal Geol. 45, 2001, 247-265.
2. Augustyniak К., Bossowski A.: Węgiel kamienny. In: Dziedzic К., Kozłowski S., Majerowicz A., Sawicki L. (Eds.), Surowce mineralne Dolnego Śląska. Wyd. PAN, 1979, 83-94.
3. Bossowski A.: Lower Silesian Coal Basin. Coal deposits. In: Zdanowski A., Żakowa H. (Eds.), The Carboniferous system in Poland. Prace PIG 148, 1995, 173-175.
4. Bossowski A., Ihnatowicz A., Mastalerz K., Kurowski L., Nowak G.J.: Lithostratigraphy and sedimentologic-paleogeographic development, Intra-Sudetic Depression. In: Zdanowski A., Żakowa H. (Eds.), The carboniferous system in Poland. Prace PIG 148, 1995, 142-147.
5. Bouśka V.: Geochemistry of coal. Czechoslovak Academy of Sciences, Eds. B. Cambel. Prague, 1981, p. 259.
6. Cao Y., Mitchell G.D., Davis A., Wang D.: Deformation metamorphism of bituminous and anthracite coals from China. Int. J. Coal Geol. 43, 2000, 227-242.
7. Cebulak S.: Determination of geochemical components of coal from the po-int of view of full utilization and environmental preservation. In: Bojkowski K., Porzycki K.(Eds.), Geological problems of coal basins in Poland. Warsaw 1983, 335-361.
8. Chen P.: Study on integrated classification system for Chinese coal. Fuel Proc. Techn. 62, 2000, 77-87.
9. Gabzdyl W.: Petrografia węgla. Skrypty Pol. Śl. w Gliwicach 1337, 1987, s. 311.
10. Gabzdyl W.: Geologia złóż. Skrypty uczelniane 2163 (2 th edition), 1999, s. 356.
11. Gabzdyl W., Hanak В., Winnicki J.: Wstępne kryteria oceny petrograficznej węgla przeznaczonego do upłynniania. Przeg. Górn. 40, nr 1, 1984, 25-33.
12. Goerlich E., 1948: Popiół węglowy. Przeg. Górn. 35, 1167-1185.
13. Goldschmidt V.: Uber das Vorkomen des Germaniums in Steinkohlen und Steinkohlen-Produkten. Nachr. Gess. Wiss. Gottingen Math.-Phys. Kl. 1, 1930, 78-86.
14. Goldschmidt V.M., Peters C: Zur Kenntnis der Troilit-Knollen der Meteoriten ein Betrag zur Geochemie von Chrom, Nickel und Zinc. Nachr. Gess. Wiss. Göttingen Math.-Phys. KL, 3, 1933, 278-287.
15. Goodarzi F., Sanei H., Stasiuk L.D., Bagheri-Sadeghi H., Reyes J.: A preliminary study of mineralogy and geochemistry of four coal samples from northern Iran. Int. J.Coal Geol. 65, 2006, 35-50.
16. Hackley P.C., Warwick P.D., Gonzales E.: Petrology, mineralogy and geochemistry of mined coals, western Venezuela. Int. J. Coal Geol. 63, 2005, 68-97.
17. Hertie M., Littke R.: Coalification pattern and thermal modelling of the Permo-Carboniferous Saar Basin (SW-Germany). Int. J. Coal Geol. 42, 2000, 273-296.
18. Hoffmann J.: Uran in Kohlen und Torf. Chemie Erde 15, 1943, 277-282.
19. Holdgate G., McLoughlin S., Drirman A., Finkelman R.B., Willet, J.C., Chiehowsky L.A.: Inorganic chemistry, petrography and palaeobotany of Permian coals in the Prince Charles Mountains, East Antarctica. Int. J. Coal Geol. 63, 2005, 156-177.
20. Jaros J.: Z dziejów górnictwa węglowego. PWN, Warszawa 1975, s. 28.
21. Jęczalik A.: Geochemia uranu w uranonośnych węglach kamiennych w Polsce. Biul. Inst. Geol., nr 224, t. 4, 103-195.
22. Jureczka J, Kotas A.: Upper Silesian Coal Basin, Coal deposits. In: Zdanowski A., Żakowa H. (Eds.), The Carboniferous system in Poland. Papers of the Polish Geological Institute 148, 1995, 164-172.
23. Knafel S.: Charakterystyka petrograficzna węgla. In: Dembowski Z., Porzycki J. (Eds.), Carboniferous of the Lublin Coal Basin. Prace PIG 122, 1998, 167-179.
24. Konieczyński J.: Badania nad występowaniem boru w węglach kamiennych. Prace GIG w Katowicach, komunikat nr 484, 1970.
25. Kruszewska K., Dybova-Jachowicz S.: Zarys petrologii węgla. Skrypty Uniw. Śl. w Katowicach nr 525, 1997, s.199.
26. Kwiecińska В.: Węgle skoksowane z Zagłębia Wałbrzyskiego. Prace Mineralogiczne PAN, 9, 1967, s 105.
27. Kwiecińska В., Hamburg G., Vleeskens J.M.: Formation temperatures of natural coke in the Lower Silesian Coal Basin, Poland. Evidence from pyrite and clays by SEM-EDX. Int. J. Coal Geol. 21, 1992, 217-235.
28. Lopo de Sousa e Vasconcelos: The petrographic composition of world coals. Statistical results obtained from a literature survey with reference to coal type (maceral composition). Int. J. Coal Geol. 40, 1999, 27-58.
29. Mastalerz M.: Petrography and depositional conditions of the coal seams of the Wałbrzych Formation Intersudetic Basin, SW Poland. Geol. Sudet. 26, 1992, 47-82.
30. Nielubowicz В., Wróblewski Т.: Przyczynek do poznania okruszcowania uranowego w węglach warstw radwanickich na Din. Śląsku. Kwart. Geol. 7, 1963, 114-128.
31. Nowak G.J.: Facies studies of bituminous coals in Poland. Int. J. Coal Geol. 58, 2004, 61-66.
32. Nowak G.J., Górecka-Nowak A.: Peat-forming of Westphalian A coal seams from the Lower Silesian Coal Basin of SW Poland based on petrographic and palynologic data. Int. J. Coal Geol. 40, 1999, 327-351.
33. Padgett, P.L., Rimmer, S.M., Ferm, J.C., Hower, J.C., Eble, C.F., Mastalerz, M.: Sulfur variability and petrology of the Lower Block Coal Member (Pennsylvanian) in Southwest Indiana. Int. J. of Coal Geol. 39, 1999, 97-120.
34. Parzentny H.: Wpływ nieorganicznej substancji mineralnej na zawartość niektórych pierwiastków śladowych w węglu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach 1460, 1995, s 91.
35. Parzentny H., Róg L.: Die ersten geochemischen Untersuchungen von Kohle des Oberschlesischen Kohlengebiets. Zeitschr. Geolog. Wiss. 27, 1999, 235-246
36. Pendias H.: Badania geochemiczne węgli z warstw wałbrzyskich i białokamieńskich Zagłębia Wałbrzyskiego. Kwart. Geol. 8,1964, 769-788.
37. Pendias H.: Badania geochemiczne węgli z pokładów żaclerskich Zagłębia Wałbrzyskiego. Kwart. Geol. 10, 1966, 296-314.
38. Piedad-Sanchez N., Izart A., Martinez L., Suarez-Ruiz I.: Paleothermicity in the Central Asturian Coal Basin, North Spain. Int. J. Coal Geol. 58, 2004, 205-229.
39. Porzycki J., Zdanowski A.: Coal deposits, Lublin Coal Basin. In: Zdanowski A., Żakowa H. (Eds.), The carboniferous system in Poland. Papers of the Polish Geological Institute 148, 1995, 159-164.
40. Ptak В., Różkowska A.: Atlas geochemiczny złóż węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 1:300 000. Państ. Inst. Geol., Warszawa 1995.
41. Querol X., Chinchon S., Lopez-Soler A.: Iron sulfide precipitation sequence in Albian coals form the Maestrazgo Basin, southeastern Iberian Range, northeastern Spain. Int. J. Coal Geol. 11, 1989, 171-189.
42. Roga В., Wnękowska L., Leśniak J.: Typy węgli polskich w świetle nowych poglądów na strukturę węgla. Prace GIG, seria B, komunikat nr 152, 1954.
43. Roga В., Ihnatowicz A., Węclewska M., Dinatowicz M.: Badania nad zawartością boru w polskich węglach kamiennych. Prace GIG w Katowicach, komunikat nr 212, seria B, 1958.
44. Różkowska A.: Pierwiastki podrzędne i śladowe w węglu z głębokich poziomów karbonu proguktywnego GZW. Przeg. Geol. 41, 1993, 780-785.
45. Różkowska A., Parzentny H.: Zawartość fosforu w węglach kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kwart. Geol. 34,1990, 611-622.
46. Ruppert L.F., Kirschbaum M.A., Warwick P.D., Flores R.M., Affolter R.H.: The US Geological Survey’s national coal resource assessment: the results. Int. J. Coal Geol. 50, 2002, 247-274.
47. Strock L.: Zur Geochemie des Lithiums. Nachr. Gess. Wiss. Göttinget Math. - Phys. Kl., v.1, nr 15, 1936, 171-204.
48. Tramer A., Zubkova V., Prezhdo V., Wróbelska K., Kosewska М.: Influence of coal tar-water emulsion on carbonisation of caking coals. J. Anal. Applied Pyrolysis 79, 2007, 169-182.
49. Wiese R.G., Jr. Fyfe W.S.: Occurrences of iron sulfides in Ohio coals. Int., J. Coal Geol. 6, 1986, 251-276.
50. Winogradov A.Ł.: Srednye soderżania chimiceskich elementov v glavnych tipach izveržennych gornych porod zemnoy kory. Geochimia 7, 1962, 555-571.
51.Yudovich Ya.E., Ketris M.P.: Toksicnye elementy-primesi v iskopaemych uglach. Russian Acad. of Sciences, Institut of Geology, Ekaterinburg, 2005, p. 655.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0014
Identyfikatory