Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0007

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Ważniejsze cechy budowy geologicznej kompleksu węglowego i jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu "Szczerców"

Autorzy Wagner, M.  Styrnol, B. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
EN Selected geological features of coal complex and technological quality of coal from the "Szczerców" lignite deposit
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Złoże węgla brunatnego "Szczerców" położone jest na Niżu Polskim, w zachodniej części tektonicznego rowu Kleszczowa. Główną część litostratygraficznego profilu złoża węgla "Szczerców" zajmuje kompleks węglowy. Występuje on na całym obszarze złoża, osiągając zmienną grubość od kilku do około 160 metrów, średnio 100-125 metrów. Kompleks ten zawiera wieloławicowy pokład węgla brunatnego o miąższości od 1 do 130 m. Współczynnik węglonośności kompleksu węglowego osiąga wartości od 75 do 90%. Jedynie w zachodniej części złoża i blisko jego krawędzi tektonicznych współczynnik ten jest niższy od 50%. Węgiel ze złoża "Szczerców" jest średniej jakości technologicznej. Zawiera przeciętnie 52,5% wody, 25,9% popiołu w stanie suchym, a jego wartość opałowa wynosi 1940 kcal/kg (8,12 MJ/kg). Jest to węgiel o znacznej ilości siarki całkowitej (3,13% wag. w stanie suchym). Jego kod międzynarodowy ma postać: Ortho-lignite C, 12 52 25 31, C.
EN The "Szczerców" lignite deposit is situated on the Polish Lowland in the western part of Kleszczow tectonic through. The coal complex forms the main part of the lithostratigraphic profile of "Szczercow" lignite deposit. It occurs on the entire area of the deposit and achieves different thickness of several to 160 m with the average around 100-125 m. The complex is composed of multilayer lignite deposit with thickness of 1 to 130 m. The carbonous coefficient of the coal complex achieves from 75 to 90%. However, in the western part of the deposit and close to the tectonic edges of the deposit the coefficient is lower than 50%. Coal from the "Szczercow" deposit is of the average technological quality. It typically contains 52.5% of water, 29.9% of ash recalculated to dry basis and its net calorific value is 1940 kcal/kg (8,12 MJ/kg). It has significant amount of total sulphur (3.13% recalculated by dry basis). Its international code is: Ortho-lignite C, 12 52 25 31, C.
Słowa kluczowe
PL złoże Szczerców   węgiel brunatny   budowa geologiczna  
EN Szczerców pit   brown coal   geological structure  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 3
Strony 93--108
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Wagner, M.
autor Styrnol, B.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Geologii Złożowej i Górniczej, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, wagner@geol.agh.edu.pl
Bibliografia
1. Czarnecki L., Frankowski R.: Syntetyczny profil litostratygraficzny pola „Szczerców” KWB „Bełchatów” dla potrzeb Bazy Danych Geologicznych. Arch. KWB Bełchatów, 2000.
2. Kasiński J.: Sedimentary models of the small lignite deposits: example from the Polish Neogene. Prz. Geol. 34, 4. 1986.
3. Kwiecińska В., Wagner M.: Typizacja cech jakościowych węgla brunatnego z krajowych złóż według kryteriów petrograficznych i chemiczno-technologicznych dla celów dokumentacji geologicznej złóż oraz obsługi kopalń. Wyd. Centrum PPGSMiE PAN, Kraków 1997.
4. Piwocki M.: Budowa geologiczna Polski. Stratygrafia. Cz. За Kenozoik, Paleogen, Neogen. Wyd. PIG, Warszawa 2004.
5. Stupnicka W.: Geologia regionalna Polski. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa 1997.
6. Styrnol В., Wagner M.: Zmienność zawartości siarki w węglu brunatnym ze złoża „Szczerców". Mat. XXX Symp. Geol. form. węglonośnych Polski. Wyd. AGH, Kraków 2007.
7. Wagner M.: Zmienność litologiczna osadów trzeciorzędowych w złożu węgla brunatnego „Szczerców”. Mat. XXIV Symp. „Geol. Form. Węgl. Polski”. Wyd. AGH, Kraków 2001.
8. Wagner M.: Zmienność petrologiczno-sedymentologiczna i własności technologiczne kredy jeziornej w osadach neogenu typu wapiennego zapadliska tektonicznego na przykładzie złoża węgla brunatnego „Szczerców”. Seria Monografie. Wyd. AGH, Kraków 2007 (w druku).
9. Widera M.: Litostratygrafia oraz rozwój paleotektoniczny obszaru Wielkopolski w kenozoiku (bez plejstocenu i holocenu). Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, seria Geologia, 2007 (w druku).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0007
Identyfikatory