Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0009-0002

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Hutnictwo / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Teoretyczne problemy odżelaziania cynku wtórnego zawierającego fazy międzymetaliczne typu FemZnn oraz wykorzystanie w praktyce przemysłowej otrzymanego rafinatu

Autorzy Kozłowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Theoretical problems of iron removal from secondary zinc containing FemZnn type intermetallic phases and use of the obtained refined material in industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca obejmuje teoretyczne i utylitarne badania wytwarzania z cynku twardego cynku rafinowanego stosowanego zarówno do ponownego wykorzystania w przemyśle cynkowniczym, jak i w produkcji gatunkowej bieli cynkowej. Cynk twardy jest odpadowym produktem tworzącym się podczas cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych zbierającym się na dnie wanny cynkowniczej. Podczas cynkowania żelazo z wanny cynkowniczej, jak i z cynkowanych wyrobów stalowych ulega rozpuszczeniu. Gdy zawartośc żelaza w kapieli cynkowej wynosi w granicach 0,5 - 1,5% wag., cynk taki poddahje się procesowi segregacji poprzez jego ochłodzenie. Podczas ochłodzenia z cynku wydzielją się krystality cynku i związku międzymatalicznego FemZnn i jako cięższe od cynku opadają na dno wanny cynkowniczej. Cynk taki zawiera 3-6% wag. żelaza i nie nadaje się do bezpośredniego zastosowania w przetwórstwie. Po zastosowaniu odpowiedniej technologii jego przerobu można otrzymać cynk rafinowany zawierający 0,02-0,05% wag. żelaza. Przeprowadzona analiza metod przerobu cynku twardego wykazała, ze najefektywniejszą i najtańszą metodą usunięcia żelaza z cynku twardego jest rafinacja za pomocą aluminium. Praca obejmuje badania nad stworzeniem warunków dla powstawania w ciekłym cynku związków międzymetalicznych FemAln, które w postaci krystalitów wpływają na powierzchnię ciekłego cynku skąd muszą być sukcesywnie usuwane. Celem pracy było badania zjawisk występujących na granicy osnowy cynkowej a ziarnami związków międzymetalicznych FemAlnZnx oraz zjawisk zachodzących na ich powierzchniach. Badania obejmowały również rozpoznanie procesów dyfuzji i reakcji na granicach międzyfazowych pomiędzy fazą FemZnn a aluminium oraz aluminium i żelazem podczas tworzenia krystalitów fazy międzymetalicznej FemAln. W ramach pracy wykonano również przemysłowe próby wykorzystania otrzymanego cynku po procesie rafinacji w przemyśle przetwórczym w procesie cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych oraz w technologii wytwarzania gatunkowej bieli cynkowej. Próby w obu przypadkach wypadły pomyślnie. Obecnie zakład wytwarzający biel cynkową stosuje w swojej produkcji również cynk rafinowany otrzymany z cynku twardego wg opracowanej technologii. Zastosowanie cynku wtórnego w znacznym stopniu poprawiło efektywność przedsiębiorstwa. Dowodem tego, do monografii załączona jest analiza ekonomiczna wykorzystania cynku twardego do produkcji bieli cynkowej w tym przedsiębiorstwie. Uzyskane wyniki stanowią wkład w poznanie zjawisk zachodzących w procesach hutniczych i przetwórczych w trójskładnikowym układzie Fe-Al.-Zn.
EN The study covers theoretical and applied research into production of refined zinc from zinc dross, reused in galvanising industry and/or used for production of classified zinc white. Zinc dross is a waste product which forms during hot-dip zinc coating steel products and which gathers on the bootom of a galvanishing the iron coming from the galvanizing pot and from the galvanized steel products undergoes dissolution. When the iron content in the galvanishing bath is in the range of 0,5-1,5 percent wt. the zinc is subjected to the process of segregation by cooling. During the cooling, crystallites of zinc and of FemZnn intermetallic compound from the zinc and, being heavier, settle on the bottom of the galvanishing pot. Such a zinc contains 3-6% wt. Of iron and is not suitable to be directly used in processing. After applying the proper technology of its processing, it is possible to obtain refined zinc which contains 0,02-0,05% wt of iron. The conducted analysis of methods for zinc dross processing has shown that the most efficient and the least expensive method for iron removal from zinc dross is refining it with a use of aluminium. The research covers investigations into creation of conditions for formation of FemAln intermetallic compounds in liquid zinc, which, in a form of crystallites , float into the surface of the liquid zinc and from where they have to be successively removed. The objective of the work was to study the phenomena occurring on the borders of FemAlnZnx and FemZnn intermatallic compounds grains and zinc matrix as well as phenomena occurring on their surface. The study included also better understanding of processes of diffusion and reactions on interfaces between FemZnn phase and aluminium as well as between aluminium and iron during formation of FemAln intermetallic phase crystallites. In the scope of the study also industrial trials for using the zinc obtained after refining in processing industry during hot-dip zinc coating of steel products, and in technology of classified zinc white obtaining, were performed. In both cases the results of the trials were positive. Currently, the plant producting the zinc white uses also the rafined zinc which was obtained from zinc dross with a use of the development technology. The application of the secondary zinc material substantially increased efficiency of the company. To confirm the results the monograph is accompanied with an economic analysis of using zinc dross for production of zinc white in that company. The obtained results constitute a contribution into the better understanding of phenomena occurring in ternary Fe-Al-Zn system during metallurgical processes and in processing.
Słowa kluczowe
PL cynk   odżelazianie  
EN zinc   deironing  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Hutnictwo / Politechnika Śląska
Rocznik 2005
Tom z. 74
Strony 178--178
Opis fizyczny Bibliogr. 104 poz.
Twórcy
autor Kozłowski, J.
Bibliografia
1. Kozłowski J.: Mechanizm powstawania faz międzymetalicznych typu AI.nFem podczas rafinacji cynku twardego za pomocą aluminium i opracowanie technologii procesu. Rozprawa doktorska 1997.
2. Jordan C. E., Marder A. R.: Effects o f phosforous surface segregation on iron-zinc reaction kineticsduring hot-dip galvanizing. “Met.Mater.Trans” , 1997. 28A. 2695.
3. Kozłowski J., Łaskawiec J.: Problemy technologiczne przy wykonywaniu powłok cynkowych na stalach podczas cynkowania. IV Międzynarodowa Konferencja Modelling o f the Metallurgical processes and Their Industrial Applicatiens, Politechnika Śląska, Katowice and Vysoka Skola Bańska Ostrawa, Szczyrk 20-22.XI.1994.
4. Borzillo A. R., W.C.Hahn W. C.: Growth o f the inhibiting aluminium rich alloy layer onmild steel during galvanizing in zinc that contains aluminium. “Trans ASM” .1969; 62.
5. Maafi P., PeiBker P.: Cynkowanie ogniowe. Wyd.Placet, Warszawa 1998.
6. Kania H.: Podstawy technologii wytwarzania powłok na stopach żelaza w procesie wysokotemperaturowego cynkowania zanurzeniowego. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Katowice 2002.
7. Yamaguchi H., Hisamatsu Y.: Reaction mechanism o f the sheet galvanizing. Trans. ISIJ. 1997; 19; 649.
8. Arimura M., Urai M., Iwai J., Iwai M.: Effect o f press forming factors and flash plating on coating exfoliation o f galvanneted steel sheeds. Galvatech ’95, Chicago, “Iron and steel Society” 1995, p. 733.
9. Guttman M., Leprete Y., Aubry A., Roche M. J., Moreau T., Drillet P., Mataigne J. M., Baudin H.: Mechanism o f the galvanizing reaction Iron and Steel Society. 1995.
10. Jordan C. E., Marder A. R.: Inhibition layer breeak down and outburst Fe-Zn alloy formation during galvanizing. T.M.S. 1998, p. 115.
11. Massalski T.B.: Phase Diagrams. ASM Metals Handbook 1992; 3; 206.
12. Kubaschewski O.: Iron-Binary Phas Diagrams. 1982.
13. Lihl F., Ebel H., Doninger D: Abveichungen von der statistichen Atomverteilung in Eisen Aluminium-Liegerungen mit bis zu 20 at.%Al. „Zeitschift fur Metallkunde”, 1970, z. 7, s. 508-511.
14. Hirano, Hishinuma: y loop o f the Fe-Al system. “J. Iron and Steel Inst” . 1971.
15. Kattner U. R.: Al-Fe (Aluminium-Iron). Binary Alloy Phase Diagrams.
16. Koster W., Godecke T.: Das Dreistoffsystem Eisen-Aluminium-Zinc. „Z. Metallkde", Bd. 61, 1970. H. 9.
17. Churmann E. S., Kaiser H. P.: Betrag zu den Schmeltzgleichgewichten der Eisen-Aluminium und Eisen-Phosphor-Legierungen. „Arch. Eisenhutten“ . 1980, 51, N r 8.
18. Seiersten M. E.: Termochemical database for Light metal Alloys I. Ansara, ed.,European Cooperation in the Field o f Scientific and Technikal Research. European Commision Brussels, 1994, pp. 24-28.
19. KatterU . R.: Al-Fe (Aluminium-Iron). ASM International 1996.
20. Gellings P. J., de Bree E. W., German G. Z.: Z. Metallkde. 1979 vol. 70 pp. 315-317.
21. Gelligs P. J., Gierman G., Koster D., Kuit J.: „Z.Metallkde“ . 1980, vol.71. pp. 315-317.
22. Johanson A., Ljung H., Westman S.: “Acta Chem.Scand.” . 1968, vol. 22(9), pp. 2743-2753.
23. Brandon J. K., Brizard R. Y., Chiech P. C., Milian P. K., Pearson W. B.: „Acta Crysttallogr.: 1974, vol. 30B, pp. 1412-1417.
24. Jena A, Lohberg K.: „Z.Metallkde“ . 1982, vol. 73(8), pp. 517-521.
25 Ghoniem M., Lohberg K.: „Z.Metallkde“ . 1972, vol. 26, p. 1026.
26. Cook C. D., Grant R. G.: Identification o f multiple iron sites in Fe-Zn binary alloys. Conference Galvatech’95.
27. Koster A. S., Schoone J. C.: “Acta Crystallogr.” . 1981, vol. 37B, pp. 1905-1907.
28. Koster A. S., Godecke T.: Das dristoffsystem Eisen-Aluminium-Zinc. „Z. Metallkde“ 1970. Bd. 61 H19.
29. Bliste S., Leson V., Gagne M.: The solubility o f iron in continous hot-dip galvanizing baths.. “J. Phase Equilibria”. 1991, 12, N r 3, s. 259-265.
30. Perrot P., J.Tissier, J.Y.Dauphin „Stable and Metastable Equilibria in the Fe-Zn-Al System at 450°C ” , Z. Metallkunde, 1992, 83, Nr 1, s.786-790.
31. Chen Z. W., Share R. M., Gregory J. T.: Fe-Al -Zn ternary phase diagram at 450 °C. “Mater.Sci.and Technol” . 1990, 6, Nr 12, s. 1173-1176.
32. Urednicek M., Kirkaldy J. S.: An Investigation o f the constitution o f iron-zinc-aluminium at 450 °C. Z. Metallkunde. 1973, 64, Nr 6, s. 419-427.
33. Mondolfo L. F.: Aluminium Alloys Strukturę and Properties. London 1976.
34. Wesołowski J.: Struktura zużycia cynku w przetworstwie krajowym i na świecie. „Rudy i Metale Nieżelazne” . 11/1998.
35. Kozłowski J.: Analiza stanu fizykochemicznego granic międzyfazowych i badania transportu masy w stopach Zn-Al-Fe. Grant KBN nr 7 T08A 018 18, 2002.
36. Ziołkowski Z.: Podstawowe procesy inżynierii chemicznej, przenoszenie pędu, ciepła i masy. PWN, Warszawa 1982.
37. Griger A., Stefaniay V., Turmezy T.: Cristallographic Data and Chemical Compositions of Aluminium-Rich Al-Fe Intermetallic Phases. “Metallkunde”, Band 77, Heft 1, 1986.
38. Kurski K.: Cynkowanie ogniowe. WNT, Warszawa 1970.
39. Mrowec S.: Kinetyka i mechanizm utleniania metali. Wyd. Śląsk, Katowice 1982.
40. Szymszal J., Pucka G., Binczyk F.: Wybrane zagadnienia z fizyki ciekłych metali. Skrypt nr 1336 Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1987.
41. Griger A., Stefaniay V., Turmezy T.: Cristallographic Data and Chemical Compositions o f Aluminium-Rich Al-Fe Intermetallic Phases. “Metallkunde” . Band 77, Heft 1,1986.
42. Wolf S., Mill B.: Technologie otrzymywania cynku i jeg o związkow z rud i surowcow odpadowych. Politechnika Śląska, Gliwice, 1989.
43. Lihl F., Ebel H., Doninger D.: Abveichungen von der statistichen Atomverteilung in Eisen - Aluminium - Liegerungen mit bis zu 20 at. %A1. „Zeitschift fur Metallkunde”, 1970 z.7, s. 508-511.
44. Schurmann E., Kaiser H. P.: Betrag zu den Schmeltzgleichgewichten der Eisen-Aluminium und Eisen-Phosphor-Legierungen. „Arch.Eisenhuttenw“ . 1980. 51, N r 8.
45. Chang: Leam Chemistry. Departament o f Chemistry, Virgina Tech. 2002.
46. Sobkowska Z., Pazdro K. M.: Poradnik chemiczny. WSP, Warszawa 1986.
47. Belisle S., Lezon V., Gagne M.: The Solubility o f Iron in Continuous Hot-Dip Galvanizing Baths. “Journal o f Phase Equilibria”. Vol. 12 No. 3, 1991.
48. Pelton A. D.: Thermodynamic Calculations o f the Solubility o f Fe in Molten Zinc Aluminium Alloys Rich in Zinc. “Thermfact Ltee”, Montreal 1988.
49. Hultgren R., Orr L. R., Anderson P. D., Kelly K. K.: Selected Values o f Thermodynamic Properties o f Metalls and Alloys. “Wiley and Sons”, New York 1963.
50. Giorgi M. L., Guillot J. B., Nicolle R.: Assessment o f the Zinc-Aluminium-Iron Phase in the Zinc-Rich Comer. “Calphad” Vol. 25, No. 3, pp. 461-474. 2001.
51. Harvey G. J., Mecer P. D.: “Metall Trans”, 4, pp. 619-621. 1973.
52. Toussaint P., Segers L., Winand R., Dubois M.: Ironmaking and Steelmaking. 22.1995.
53. Klein B.: Periodic Library. - Version 1.8, Computer Programing, 1997.
54. Akinlade O., Sigh r. N., Sommer F.: Thermodynamics o f liquid Al-Fe Alloys. “Journal of Alloys and Compounds” . V.299, Issues 1-2 ,1 4 March 2000, pp. 163-168.
55. Szumer A.: Podstawy ilościowej mikroanalizy rentgenowskiej. WNT, Warszawa 1994.
56. Danielewski M., Holly K., Krzyżański W.: „Polish J. Chem.” . 68 (1994) 2031.
57. Holly K., Danielewski M.: „Phys. Rev.” . B, 5 0 (1 9 9 4 ) 13336.
58. Danielewski M., Filipek R.,: „J. Comp. Chem.” . 17 (1996) 1497.
59. Danielewski M., Filipek R., Holly K., Bożek B.: Phys. Stat. Sol. (a), 145 (1994) 339.
60. Morral J., Thompson M. S.: “ Surf. And Coatings Techn.”, 43/44 (1990) 371.
61. Philofsky E.: “ Solid State Electronics”, 13, 1391 (1970).
62. Campisano S. U., Foti G., Rimini E., Lau S., Mayer W.: “Phil. Mag.” . 31, 903 (1975).
63. Tu K. N., Ottaviani G„ Gosele U., Foell H.: „Appl. Phys.” . 54, 758 (1983).
64. Hung L. S., Mayer J. W.: ”Thin Solid Films” . 109, 85 (1983).
65. Thompson R. D„ Tu K. N.: “Thin Solid Films” . 53, 4372 (1982).
66. Boduche K., Barbier F., Coulet A.: Intermetallic compound layer growth between solid iron and molten aluminium. “Materials Science and Engeneering” . V.249, ISSues 1-2. June 1998, pp. 167-175.
67. Syahbuddin A., Munroe P. R., Laksmi C. S., Gleson B.: Effects o f 0,1 and 0,2 wt.% aluminium addition to zinc on the interdiffusion between zinc and iron at 400°C. Materials Science and Engineering. V. 251, Issues 1-2, August 1998, pp. 87-93.
68. de Abreu Y., da Silva A., Ruiz A., Requiz R.: Influencia de algunas varibles en la morfologia de los recubrimientos de acero obtenidos por inmersion en calinte Universidad Simon Bolivar, Caracas, Venezuela 2002.
69. Richard P.: The Influence o f bath alloy additions in hot-dip galvanizing. St. Joe Minerals Corporation, Pensylvania 1980.
70. Jordan C. E., Marder A. R.: Alloy layer growth during hot- dip galvanizing at 450°C. Galvatech, Chicago, 1995, pp. 319-325.
71. Marder A. R.: The metallurgy o f zinc-coated steel. Progress in Materials Science, V.45, Issue 3, June 2000, pp, 191271.
72. Uwakweh O. N. C., Liu Z.: Kinetics and phase transformations in mechanically alloyed iron-zinc-aluminium alloys. “Metal Powder Report” . V. 52, Issue 12, December 1997.
73. Karashima S.: Lattice Self-Diffusion in Solid Iron., Communicated a Critical Review, 14\ January 1982.
74. Gertsricken S. D., Pryanishnikov M. P.: An Investigation o f the Effect o f the Cristal Lattice Type and Volume Pressure on the Self-Diffusion Parameters of Fe in Pure Fe and in Fe with Small Amount o f Al. Impurities., “Ukr. Fiz.” . Zh. 3, 1988, 255-264.
75. Larikov L. N., Falchenko W. M., Polishchuk D. F. i in.: Diffusion Mobility in Intermetallic phases o f the Fe-Al. System. “Zashch. Pokrytiya Metal.” .1970, 3, 91-95.
76. Marder A. R.: The metallurgy o f zinc-coated steel. “Progress in Materials Science” . 2000.
77. Guttman M.: Difusive phase transformations in hot-dip galvanizing. “Mater. Sci-Forum”. 1994; 155(156), 527.
78. Kozłowski J.: Formation o f intermetallic phases Al„Fem in liquid zinc containing 2,0-6,0 %wt.Fe by addition o f aluminium at temperatures 873, 973, 1023, 107K K. “Metali”, 56, 6/2000, p. 372-375.
79. Kozłowski J., Sobierajski St., Czyżyk H.: Badania procesu otrzymywania cynku cynkowania ogniowego. Spr. IMN nr 5660/99.
80. Turoń J., Kozłowski J.: Optymalizacja technologii cynkowania wyrobów stalowych w wybranych ocynkowniach oraz podwyższenie jakości powłok. Spr. IMN nr 4591/91.
81. Kozłowski J., Łaskawiec J.: Wpływ segregacji faz m.met.Fe-Al i Fe-Zn na efektywność rafinacji cynku twardego. Seminarium Naukowe Wydz. Inż. Mat. Metalurgii i Transp. Politechniki Śląskiej. 16.05.1997.
82. Kozłowski J., Łaskawiec J.: Refining alloy zinc-iron with intermetallic phases Zn„Fem by formation phases AlnFem. „Intermetallic”. Volume 8, No 12/2000.
83. Kozłowski J., Łaskawiec J.: Rafinacja cynku twardego w procesie ochrony przed korozją konstrukcji stalowych. VI Sympozjum Naukowo-Techniczne „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej”, Poraj 15-17.XI. 2000.
84. Kozłowski J., Łaskawiec J., Iwaniak A.: Dyfuzja Al i Fe w ziarnach związków międzymetalicznych Fe„Znm oraz Al„Fem na osnowie cynkowej. X Seminarium Naukowe „Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii”. Politechnika Śląska, Katowice 17.05.2002.
85. Kozłowski J., Łaskawiec J.: New methods o f hard zinc processing. XVI Physical Metalurgy & Materials Science AMT 2001 Conference. Gdańsk-Jurata 16-20. X. 2001.
86. Kozłowski J.: Rafinacja cynku twardego za pomocą aluminium. II Krajowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych” . Fundacja Metale Nieżelazne, Komitet Metalurgii PAN.Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Krakow 23-24.09.1999.
87. Kozłowski J., Łaskawiec J., Maliński M.: Badanie procesu usuwania żelaza z cynku twardego za pomocą aluminium poprzez tworzenie faz międzymetalicznych typu AI„Fem. VII Seminarium Naukowe „Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii”. Politechnika Śląska, Katowice 13-14. 05. 1999.
88. Łaskawiec J., Kozłowski J., Iwaniak A.: The effectiveness o f hard zinc refining by means o f aluminium. 4 lh ASM International Conference and Exhibition on the recycling of metals. Wiedeń, Austria 17-18.06.1999.
89. Kozłowski J., Łaskawiec J.: Rola czasu oraz wybranych parametrow materiałowych w procesie powstawania i segregacji faz międzymetalicznych typu AlnFem podczas rafinacji cynku twardego. „Inżynieria Materiałowa” nr 9/96.
90. Kozłowski J., Łaskawiec J.: Termodynamiczna analiza tworzenia faz międzymetalicznych w układzie dwuskładnikowym Fe-Al w technologii przerobu cynku twardego. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modelowanie procesów metalurgicznych i ich aplikacje w przemyśle”, Szczyrk 20-22. 10. 1994.
91. Klein B.: “Periodic Library” . 1997.
92. Murray L. M.: Alloy Phase Diagrams. Symp. Boston Masset. Nov. 1982. New York.
93. Kozłowski J.: Badania nad możliwością wykorzystania cynku rafinowanego otrzymanego z cynku twardego do produkcji bieli cynkowej wysokiej jakości, Spr. IMN n r 5743/2000.
94. Woł A. E.: Strojenie i swojstwa dwojnych metalliczeskich sistem. Moskwa 1959, tom l.
95. Przeliorz R., Podolski P. Łaskawiec J.: Odporność korozyjna związków międzymetalicznych żelaza z glinem w wybranych agresywnych środowiskach. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej, Poraj 1996.
96. Biczyk F.: Czynniki kształtujące strukturę wysokoaluminiowych stopow układu Fe-Al-C i analiza zjawisk destrukcyjnych prowadzących do ich samoistnego rozpadu. ZN Politechniki Śląskiej. Hutnictwo, Nr 40, 1991.
97. Desai P. D.: Thermodynamic Properties o f Selected Binary Aluminium Alloy Systems. J. Phys. Chem. Ref. Data, V o l.16, No 1, 198
98. Weinhagen M., Kohler B., Wolff J.: Interdiffusion in Fe-Al. alloys. “Defect and Diffusion Forum” Vols.143-147 (1997) pp.449-454.
99. Marder A. R.: The metalurgy o f zinc-coated steel. “Progress in Materials Science” 45. 2000. ASM.
100. Kozłowski J. i in.: Wdrożenie technologii produkcji wysokojakościowej bieli cynkowej z surowców wtórnych. Spr. IMN 5897VII/20.
101.Kozłowski J., Bednarek P., Czyżyk H. i in.: Opracowanie instalacji do rafinacji cynku wtórnego i odpadów cynkonośnych Huty „Oława” z przeznaczeniem do produkcji bieli cynkowej. Spr. IMN 5897/VI/2002.
102.Łaskawiec J.: Inżynieria powierzchni. Politechnika Śląska, Gliwice 2000.
103.Szymszal J., Pucka G., Binczyk F.: Wybrane zagadnienia z fizyki ciekłych metali. Politechnika Śląska, Gliwice 1987.
104. Villars P., Prince A., Okamoto H.: „Handbook o f Teriery alloy Phase Diagrams” . Volume III. ASM International.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0009-0002
Identyfikatory