PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Główny Instytut Górnictwa na tle przyszłych potrzeb badawczych polskiego przemysłu wydobywczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The Central Mining Institute against the background of future research-related needs of the Polish extractive industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Polski przemysł wydobywczy nadal należy do najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, a w XX wieku miał niewątpliwie decydujący wpływ na jej dynamiczny rozwój. Fakt ten potwierdza tezę, że górnictwo od wieków stanowi podstawę cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw w zmieniającym się świecie. Nowe uwarunkowania jakie zaistniały w Polsce w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku, stawiają przed przemysłem wydobywczym trudne zadania, szczególnie dotyczące: - nowoczesności i konkurencyjności w skali światowej, - bezpieczeństwa pracy, - ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne. Realizacja tych zadań jest praktycznie warunkiem niezbędnym do efektywnego funkcjonowania polskiego przemysłu wydobywczego w XXI wieku Drogą do uzyskania sukcesów w ich realizacji jest wyraźne zwiększenie innowacyjności rozwiązań, które będą opracowywane i wdrażane. Należy stwierdzić, że obecny poziom innowacyjności w polskim przemyśle wydobywczym pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Przede wszystkim nie są dobrze rozwinięte mechanizmy, które stymulowałyby i przyśpieszały procesy innowacyjne. Główny Instytut Górnictwa od wielu dziesięcioleci stanowi podstawową jednostkę zaplecza naukowo-badawczego polskiego przemysłu wydobywczego, szczególnie w sferze bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska na terenach górniczych. Działalność ta, co prawda w ostatnich latach XX wieku koncentrowała się na górnictwie węgla kamiennego, którego potrzeby badawcze były największe, chociażby z racji tego, że jest najważniejszą częścią polskiego przemysłu wydobywczego, tym niemniej opracowane przez Instytut rozwiązania cechują się dużą uniwersalnością i mogą znaleźć zastosowanie w innych rodzajach górnictwa Przeprowadzona została, między innymi, analiza aktualnego stanu poszczególnych gałęzi górnictwa, w tym również w aspekcie bazy zasobowej i w związku z tym prognozy czasu ich istnienia w XXI wieku. Dokonano identyfikacji podstawowych potrzeb badawczych na najbliższe dziesięciolecia. Na tej podstawie opracowane zostały główne kierunki, które obejmują: - rozwój technologii wydobywania kopalin zapewniających wzrost wydajności pracy oraz obniżanie kosztów ich produkcji, - poprawę jakości kopalin wraz z rozszerzeniem możliwości ich wykorzystania, - osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, - wymagania dotyczące ochrony środowiska, zgodnie z hasłem Górnictwo przemysłem przyjaznym dla środowiska naturalnego i mieszkańców, - modelowe rozwiązania w zakresie problemów społecznych związanych z restrukturyzacją przemysłu wydobywczego, - dostosowanie polskiego przemysłu wydobywczego i przetwórstwa kopalin do standardów Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi kierunkami podejmowane są konkretne zadania badawcze, które Instytut realizuje w ramach działalności statutowej (rocznie ponad 100 zadań), a także w formie projektów badawczych finansowanych lub dofinansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Analiza doświadczeń minionych lat jednoznacznie wskazuje, że najlepszą i najbardziej efektywną formą realizowania zadań badawczych, Wspólne zainteresowanie podmiotu wdrażającego (kopalnia, spółka, fabryka itp.) i Instytutu oraz finansowe zaangażowanie tego podmiotu w proces realizacji przedsięwzięcia innowacyjnego, są czynnikami skutecznie oddziałującymi na szybkie osiągnięcie efektu końcowego. Utrzymanie w najbliższych dziesięcioleciach wiodącej pozycji Głównego Instytutu Górnictwa jako jednostki badawczej wymagać będzie: - wyprzedzającego identyfikowania i podejmowania priorytetowych oraz innowacyjnych tematów badawczych, - uzyskania statusu Państwowego Instytutu Badawczego dla naukowo-badawczego wsparcia polskiego przemysłu wydobywczego w kolejnych dziesięcioleciach XXI wieku, - osiągnięcia stabilnej pozycji instytutu badawczego wśród instytucji naukowo-badawczych w Europie w zakresie specjalności związanych z górnictwem i inżynierią środowiska.
EN
The Polish extractive industry belongs still to the most important branches of the Polish economy, and in the 20th century this industry had undoubtedly a decisive impact on its dynamic development. This fact confirms the thesis that mining constitutes from many centuries the basis of the civilizing development of societies in the changing world. New conditionings that came into being in Poland in the nineties of the past century raised difficult tasks to be solved by the extraction industry, concerning particularly the following factors: - modernity and competitiveness on a world-wide scale, - occupational safety, - reduction of impact on the natural environment. The realization of these tasks is practically an indispensable condition for the effective functioning of the Polish extractive industry in the 21st century. The way to gain success in task realization is the distinct increase of the innovative character of solutions, which will be developed and implemented. One should emphasize that the present level of this innovative character in the Polish extractive industry still leaves a lot to be desired. First of all, there have not been sufficiently developed mechanisms, which would stimulate and accelerate innovative processes. The Central Mining Institute constitutes from many decades the fundamental entity of the scientific research basis of the Polish extractive industry, especially within the domain of occupational safety and environmental protection in mining areas. These activities were concentrated in the last years of the 20th century on the hard coal mining sector, which was characterized by the greatest research-related needs, by virtue of the fact that it is the most important part of the Polish extractive industry. Nevertheless, the solutions worked out by the Institute are characterized by high universality and can find application in other branches of industry. There has been carried out, among others, an analysis of the state of individual branches of industry, also in the aspect of the resource basis, and in connection with it, in respect of the time prediction relating to their existence in the 21st century. One has performed the identification of the fundamental research related needs for the next decades. On this basis the main research directions were determined, namely: development of minerals mining technologies, assuring the increase of productivity and reduction of production costs, - achievement of a high level of work safety and health protection, - requirements concerning environmental protection in conformity with the motto: "Mining - an industry friendly to the natural environment and the inhabitants ", - model solutions with respect to social problems connected with extractive industry restructuring, adaptation of the Polish extractive industry and minerals processing to European Union standards. In conformity with these directions defined research tasks are being undertaken, realized by our Institute in the framework of statutory activity (annually more than 100- tasks), as well as in the form of research projects financed or supported by the Committee of Scientific Research. The analysis of experience of the past years indicates unambiguously that the best and most effective form of realization of research tasks, supporting new needs of the Polish extractive industry, are targeted research projects. Common interest of the implementing entity (mine, company, factory, etc.) and of the Institute, as well as the financial involvement of this entity in the realization process of an innovative undertaking are factors that have an effective influence on the quick achievement of this final effect. The maintenance of the leading position of the Central Mining Institute as a research organization in the next decades will require: - advanced identification and undertaking of priority-based and innovative research themes, - obtaining of the status of a State Research Institute for scientific and research support of the Polish extractive industry in the next decades of the 21st century, - achievement of a stable position of a research institute among scientific-research organizations in Europe with respect to specialist areas connected with raining and environmental engineering.
Rocznik
Tom
Strony
7--20
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL4-0011-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.