Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0026-0057

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wpływ rozbudowy systemów transportowych na ekosystemy i dziką faunę

Autorzy Burdzik, R.  Wojtas, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Expansion of transportation systems effect on ecosystems and wild fauna
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ekspansyjny charakter systemów transportowych wymusza coraz obszerniejsze analizy ich wpływu na czynniki zewnętrzne. W artykule przeprowadzono analizę przejść dla zwierząt, uwzględniając ogólną charakterystykę aspektów ekologicznych i ekonomicznych, które warunkują konieczność budowy tego typu obiektów w ciągach sieci transportowych, oraz zarys przepisów prawnych obowiązujących w tym względzie.
EN Expansion of transportation systems necessitates more extensive analysis of the impact of external factors. The paper presents an analysis for wildlife crossings, taking into account the general characteristics of ecological and economic aspects of determining the need for the construction of such facilities in arteries of transport networks and an outline of the laws in force in this regard.
Słowa kluczowe
PL system transportowy   ekosystem   przejście dla zwierząt   migracja zwierząt   regulacje prawne  
EN transport system   ecosystem   animals crossing   animals migration   legal regulations  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 70
Strony 21--28
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor Burdzik, R.
autor Wojtas, K.
  • Politechnika Śląska, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Katowice, Krasińskiego 8, pokój 006, rafal.burdzik@polsl.pl
Bibliografia
1. Borowska S.: Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt. Ankieta, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, SGGW, Warszawa 2008.
2. Chmielewski T.J.: Sposób zagospodarowania przestrzennego a różnorodność biologiczna, [w]: Andrzejewski R., Wiegle A. (red.): Różnorodność biologiczna Polski, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2003.
3. Danaldson B.: The use of highway underpasses by large mammals and other wildlife in Virginia and factors influencing their effectiveness, Transportation Research Board Annual Meeting, Washington 2006.
4. Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
5. Dyrektywa rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
6. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
7. Hański I., Gilpin M.E. (red.): Metapopulation biology, Academic Press, San Diego 1997.
8. Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R.W., Stachura K., Zawadzka B.: Zwierzęta a drogi. Metody ograniczenia negatywnego wpływu dróg na populację dzikich zwierząt, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2006.
9. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (DzU z dnia 10 stycznia 2003 r.).
10. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (DzU nr 58 z 1996 r., poz. 263, wydany dnia 25 maja 1996 r.).
11. Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r (DzU nr 184, poz. 1532).
12. Kurek R.T. (red.): Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2008.
13. Liro A.: Krajowa sieć ekologiczna ECONET-PL a ochrona różnorodności biologicznej, [w]: Systemy ECONET i CORINE a strategia ochrony przyrody w Polsce, Kozłowski S. (red.), Oficyna wydawnicza Instytut Ekologii PAN, Warszawa 1998.
14. Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K.: Dyrektywa Siedliskowa - występujące w Polsce gatunki ważne dla Wspólnoty Europejskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą nr 57/2, 2001.
15. Maranda D. : Ustalenie lokalizacji i dobór parametrów przejść dla zwierząt – problemy i dobre praktyki, [w]: Kurek R. T. (red.): Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2008.
16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz U 2000, nr 63, poz. 735).
17. Transport – wyniki działalności w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa, 2010.
18. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2001, nr 62, poz. 627).
19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz U nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
20. Wajrak A. : Uwaga, zwierzę na drodze, Gazeta Wyborcza, 2008.
21. Wypadki drogowe w Polsce w 2009 r., Komenda Główna Policji, Wydział Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2010.
22. www.przyroda.katowice.pl (15.02.2011r,).
23. www.gddkia.pl (17.02.2011 r.).
24. www.mi.gov.pl (17.02.2011 r.).
25. http://edroga.pl/ochrona-srodowiska/wykonawstwo/1051-problemy-budowy-przejsc-dla-zwierzat-w-ciagach-drog-cz-i?start=1 (17.02.2011 r.).
26. http://edroga.pl/ochrona-srodowiska/projektowanie/1777-wytyczne-projektowania-i-stosowania-przejsc-dla-dzikich-zwierzat-cz-i?start=1 (07.03.2011 r.).
27. www.przyroda.polska.pl (07.03.2011 r.).
28. www.pracownia.org.pl (07.03.2011 r.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0026-0057
Identyfikatory