Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0023

Czasopismo

Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa

Tytuł artykułu

Bilans zasobów w procesie podziemnego zgazowania węgla w Polsce

Autorzy Hankus, A.  Białecka, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Balance of resources for underground gasification of coal in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jedną z perspektywicznych metod wykorzystania węgla, a głównie jego zasobów nie nadających się do eksploatacji metodami tradycyjnymi jest podziemne zgazowanie. Pozwala ono na uzyskiwanie energii zawartej w węglu in situ, a tym samym uniknięcie ryzyka zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa człowieka - nieodłącznych przy eksploatacji tradycyjnej. W Polsce, prawie we wszystkich obszarach górniczych, zalegają partie pokładów węgla, których eksploatacji zaniechano z przyczyn techniczno-ekonomicznych, czy też ze względów bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono szacunki zasobów węgla kamiennego, z rozbiciem na poszczególne kopalnie, aktualnie niedostępnych, a mogących stanowić bazę surowcową do procesu zgazowania. Szczegółowej analizie poddano węgle typu 31 charakteryzujące się dużą zawartością części lotnych oraz bardzo małą zdolnością spiekania lub jej brakiem. W kolejnym artykule analizą przydatności pod kątem podziemnego zgazowania zostaną objęte wszystkie typy węgli. Prezentowany artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów dotyczących wielu aspektów podziemnego zgazowania węgla.
EN Underground gasification is one of the prospective methods of coal utilisation, and mainly of its resources unsuitable for mining using conventional methods. This method makes it possible to obtain energy contained in the 'in situ' coal, and thereby to avoid the risk for human health and safety, which are inherent in the traditional mining. In Poland, nearly in all mining areas there are parts of coal seams, the mining of which has been abandoned due to technical and economic reasons or the reasons of safety. The paper presents the estimations of coal reserves, divided into individual mines, currently inaccessible, and potentially being a raw material base for the process of gasification. Analysed in detail were the coals of type 31, i.e. the coals characterised by a high content of volatile matter and very low capability of sintering or its lack. The next paper will present the analyses of all types of coal in view of underground gasification. The presented paper is the first of the cycle of papers relating to many aspects of underground gasification of coal.
Słowa kluczowe
PL zgazowanie   węgiel   eksploatacja złóż  
EN gasification   coal   traditional mining  
Wydawca Główny Instytut Górnictwa
Czasopismo Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
Rocznik 2005
Tom nr 4
Strony 77--86
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Hankus, A.
autor Białecka, B.
  • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, tel. 032 258-23-99, a.hankus@gig.katowice.pl
Bibliografia
1. Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce (2002): Warszawa PIG.
2. Darski J., Kicki J., Sobczyk E.J. (2001): Raport o stanie gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego. Kraków, PAN IGSMiE.
3. Jaskulski Z., Rabsztyn Z. (1982): Rola czynników naturalnych w procesie podziemnego zgazowania węgla. Wiadomości Górnicze nr 2.
4. Kowol K. (1997): Szanse i perspektywy podziemnego zgazowania węgla. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków, CPPGSMiE PAN.
5. Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku.
6. Raport (2003) pt.: Analiza możliwości produkcyjnych polskich kopalń węgla kamiennego z uwzględnieniem ich bazy zasobowej oraz aspektów bezpieczeństwa pracy, środowiskowych, społecznych, technicznych i ekonomicznych. Katowice – Kraków.
7. Sprawozdania z działalności statutowej GIG pt. Bank o zasobach geologicznych węgla z 2001 i 2002 roku.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0023
Identyfikatory