Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0017

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Komputerowe systemy rezerwacji (CRS) - aspekt prawny

Autorzy Kaczyńska-Adamczyk, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Computerised reservation systems - legal aspect
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Znaczna część rezerwacji linii lotniczych odbywa się za pośrednictwem Komputerowych Systemów Rezerwacji (CRS). Systemy te zapewniają ważne i pożyteczne usługi przewoźnikom lotniczym i biurom podróży, a przede wszystkim pasażerom, przez umożliwienie łatwego dostępu do informacji dotyczących lotów, taryf i dostępnych miejsc. Rozwój rynku w latach 70. i 80. przyczynił sie do szerokiego wykorzystania tego Systemu, co pociągnęło za sobą konieczność zdefiniowania ram prawnych jego funkcjonowania. W artykule przedstawiono analizę ram prawnych funkcjonowania CRS i ewolucje Systemu.
EN An important share of airlines reservation is made through Computerised Reservation Systems (CRS). Such systems provide an important and useful service to air carriers and travel agents, but first of all to passengers by affording an easy access to information on flights, fares and available seats. Market development in the 70's and the 80's contributed to a broad exploitation of this system and that involved the necessity of defining the legal framework of its functioning. This article presents the analysis of legal framework of CRS' functioning and the evolution of the system.
Słowa kluczowe
PL transport lotniczy   komputerowy system rezerwacji   CRS   prawo  
EN air transport   computerised reservation system   CRS   law  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 73
Strony 31--39
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Kaczyńska-Adamczyk, S.
  • Civil Aviation Personnel Education Centre of Central and Eastern Europe, Silesian University of Technology, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Poland, sylwia.kaczynska@onet.eu
Bibliografia
1. Wniosek Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Kodeksu postępowania dla Komputerowych Systemów Rezerwacji, KOM(2007), 709 wersja ostateczna, Bruksela, 15.11.2007 r., dostępne na www.eur-lex.europa.eu, 16.10.2011 r.
2. Żylicz M.: Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 277-281.
3. Airline Deregulation Act of 1978.
4. Hardaway R. M.: Airport Regulation. Law and Public Policy, The management and growth of infrastructure, Quorum Books, New York 1991.
5. Rajs R.: Komputerowe platformy rezerwacyjne w turystyce. Scientific Bulletin of Chełm, Section of Mathematics and Computer Science, nr 1/2008, s. 260-261.
6. http://www.amadeus.com, 16.10.2011 r.
7. http://www.checkmytrip.com, 16.10.2011 r.
8. http://www.galileo.net.pl/historia-gds-galileo.html, 16.10.2011 r.
9. http://www.travelport-solutions.pl, 16.10.2011 r.
10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004 nr 173 poz.1807 z pózn. zm.
11. Polkowska M.: Zasady tworzenia jednolitego europejskiego rynku usług lotniczych. Studia Europejskie, Warszawa, nr 4/2004.
12. James M. H.: What is komputer ethics? Metaphilosophy, vol 16 no. 4, p. 266-275.
13. Rezolucja ECAC/16-1 z 24.07.1994 roku, dostępne na: https://www.ecac-ceac.org//publications_events_news/ecac_documents/resolutions_and_recommendations#top, 17.10.2011 r.
14. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 z dnia 24 lipca 1989 roku w sprawie kodeksu postępowania dla Komputerowych Systemów Rezerwacji, Dz. Urz. L 220 z 29.07.1989 r.
15. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3089/93 z dnia 29 października 1993 roku zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2299/89 w sprawie kodeksu postępowania dla Komputerowych Systemów Rezerwacji, Dz. Urz. L nr 278 z dnia 11.11.1993 r.
16. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 323/1999 z dnia 8 lutego 1999 roku zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2299/89 w sprawie kodeksu postępowania dla Komputerowych Systemów Rezerwacji, Dz. Urz. L nr 40 z dnia 13.02.1999 r.
17. Rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie kodeksu postępowania dla Komputerowych Systemów Rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady nr 2299/89, Dz. Urz. L nr 35 z 04.02.2009 r.
18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, Dz.U. L 293 z 31.10.2008 r.
19. Dyrektywa 95/46/WE z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz. Urz. L nr 281 z 23.11.1995 r.
20. Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz, Dz.U. L 344 z 27.12.2005 r.
21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 1994 roku w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granica i obcych statków powietrznych w Polsce, Dz.U. 1994 nr 14 poz. 49.
22. Barcik J., Czech P.: Ograniczenia hałasu w lotnictwie jako element wspólnotowego i polskiego prawa ochrony środowiska. Przegląd Komunikacyjny, Warszawa, 9/2008, s. 20-25.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0017
Identyfikatory