Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0018

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Etapy rozpoznawania i dokumentowania złóż gazu ziemnego na przykładzie złoża Morawsko

Autorzy Liszka, B. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Stages of recognition and documentation of gas fields on Morawsko field example
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Skomplikowane warunki sedymentacji utworów autochtonicznych miocenu w rowie przedgórskim sprawiły ich duże zróżnicowanie zarówno pod względem facji, jak ich architektury. Poszukiwanie, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż w takich warunkach jest bardzo trudne i wymaga złożonych działań. Wielohoryzontowe akumulacje gazu ziemnego są charakterystyczne dla molasowych zbiorników przedgórskich. Rozpoznanie wszystkich cech horyzontów gazonośnych, a następnie ich dokumentowanie jest dużym wyzwaniem dla geologów pracujących w tego typu basenach naftowych. Prawidłowe określenie parametrów zbiornikowych, warunków strukturalnych oraz zasięgu przestrzennego poszczególnych horyzontów gazonośnych zawsze wymaga wykonywania prac geologiczno-wiertniczych w wielu etapach. Przedstawiony artykuł traktuje o historii, sposobach i pracach geofizycznych, geologicznych i wiertniczych wykonanych w celu odkrycia, rozpoznania i udokumentowania złoża gazu ziemnego Morawsko.
EN Complicated sedimentary conditions of autochthonous Miocene in the foreland graben gave differences between their fades and architecture. Exploration, recognition and documentation of hydrocarbon fields, in these conditions is very hard and need complex operations. Natural gas accumulations in many horizons are typical of molasses foreland reservoirs. Recognition of all features of gas-bearing horizons, next their documentation, is a huge challenge for petroleum geologists work in this type of petroleum basins. The correct determination of reservoir parameters, structural conditions and three-dimensional range of individual gas-bearing horizons require execution of geological and drilling operations on many stages. Presented article describes history; geophysical, geological and drilling methods and operations done in order to discover, recognition and documentation of Morawsko gas field
Słowa kluczowe
PL złoże gazu   złoże Morawsko   badania geologiczne   dokumentowanie złóż  
EN gas deposit   Morawsko deposit   geological research   deposit documentation  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 118--128
Opis fizyczny Bibliogr. 40 poz.
Twórcy
autor Liszka, B.
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku
Bibliografia
[1] Aleksandrowicz S.W., 1971 - Regional stratygraphy of the Miocene in the Polish part of the Force-Carpatian Trough. Acta Geol. Acad. Seien Hungaricae, 15: 49-6
[2] Aleksandrowicz S.W., Garlicki A. & Rutkowski J., 1982 - Podstawowe jednostki litostratygraficzne miocenu zapadliska przedkarpackiego. Kwart. Geol., 26: 470-471
[3] Allen P.A. & Allen J.R., 1990 - Basin Analysis, Principles & Applications Blackwell Scientific Publications s.451
[4] Bjørlykke K., 1989 - Sedimentology and Petroleum Geology Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg 1989; s.363
[5] Czernicki J., 1977 - Warunki geologiczno-strukturalne pułapek i parametry złóż gazu ziemnego w młócenie autochtonicznym w strefie nasunięcia Karpat między Rzeszowem a Przemyślem. Wyd. Geolog. Warszawa
[6] Bala M. & Cichy A. 2003 - Estymacja prędkości fal podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu metod teoretycznych oraz danych geofizyki wiertniczej. Przegl. Geolog. 51: 1058-1063
[7] Borys Z., Myśliwiec M. & Trygar H. 2000 - New Gas Discoveries in the Carpathians Foredeep, Poland, As the Result of the Seismic Anomalies Interpretation. Oil and gas News From Poland, 10: 69-80
[8] Borys Z., Trygar H. & Wójcik J., 1995 - Possibility of Direct Detection of Gas - results of Biszcza Project, Krzeszów-Tarnogród Area, NE Part of the Carpathian Foredeep. Modern Exploration and Improved Oil and Gas Recovery Methods. Cracow
[9] Burek G., Gierszewska D., 2005 - Opracowanie badań sejsmicznych 2D, Temat: Morawsko. Geofizyka Toruń. Arch. PGNiG S.A. w Jaśle
[10] Dziadzio P., 2000 - Sekwencje depozycyjne w utworach badenu i sarmatu w SE części zapadliska przedkarpackiego. Przegl. Geol., 12: 1124-1138
[11]Dziadzio P., Olszewska B., 2000 - Analiza biostratygraficzna utworów miocenu E części zapadliska przedkarpackiego. Arch. PGNiG S.A. w Jaśle
[12] Forrest M. 2002 - Gulf of Mexico "Bright Spots" - Early Shell Discoveries. Presented at AAPG Convention, March, 2002
[13] Górecki W., et. al., 2002 - Projekt celowy Nr 9T12B02099C/4404. Lokalizacja złóż gazu ziemnego w utworach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Prace badawczo-rozwojowe: Interpretacja geologiczno-geofizyczna i zdjęcie geochemiczne dla lokalizacji potencjalnych pułapek złożowych w utworach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
[14] Górecki W., Maksym A., Liszka B., Staryszak G., Pietrusiak M., Jarzyna J., Maćkowsk T., Trygar H., Reicher B., 2002 Projekt badań geologicznych dla wierceń poszukiwawczych w rejonie Morawska. Arch. PGNiG S.A. w Jaśle
[15] Karnkowski P., 1969 - Formowanie się złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na tle geologii przedgórza Karpat Polskich. Wyd. Geol.6
[16] Karnkowski P., 1971 - Zarys tektoniki Przedgórza Karpat. Geofiz. i Geol. Naftowa Nr 4-5
[17] Karnkowski P., 1978 - Paleodelta w miocenie Przedgórza Karpat. Przegl. Geolog. Nr 11. s.625-629
[18] Karnkowski P., 1989 - Utwory deltowe Przedgórza Karpat. Przegl. Geolog. Nr 1, s.28
[19] Karnkowski P.,1993 - Główne fazy orogeniczne Przedgórza Karpat, Przegl. Geolog. Warszawa
[20] Karnkowski P. H., & Ozimkowski. P., 2001 - Ewolucja strukturalna podłoża mioceńskiego basenu przedkarpackiego (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem). Przegl. Geolog. Nr 5, s.49
[21] Liszka B., et. al., 2006 - Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Morawsko. Arch. PGNiG S.A. w Jaśle
[22] Liszka B., et. al., 2008 -Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Morawsko, Dodatek Nr 1. Arch. PGNiG S.A. w Jaśle
[23] Liszka B., Pietrusiak M., 2006 - Aneks Nr 1 do Projektu prac geologicznych dla wierceń poszukiwawczych w rejonie Morawska. Arch. PGNiG S.A. w Jaśle
[24] Liszka B., et. al., 1993 - Analiza prac geologiczno-wiertniczych w rejonie Rączyna-Drohobyczka. Arch. PGNiG S.A. Jasło
[25] Maksym A., Liszka B., Pietrusiak M., Staryszak G., 1997 - Analiza geologiczno-geofizyczna utworów autochtonicznych miocenu i jego podłoża w rejonie Sędziszów-Rzeszów- Zalesie. Etap I. Podłoże. Arch. PGNiG S.A. Jasło
[26] Maksym A., Liszka B., Staryszak G., 1996 -Analiza geologiczno-geofizyczna utworów autochtonicznych miocenu w obrzeżeniu Pola Gazu Ziemnego Husów-Albigowa-Krasne, Etap II, Arch. PGNiG S.A. Jasło
[27] Mutti E., 1985 - Turbidite systems and their relations to depositional sequences in Provenanse of Arenites, NATO-ASI Series, Reidel Publishing Company, (ed) G.G.Zuffa, s . 65-93
[28] Mutti E., 1992 - Turbidite sandstones Agip S.p.A., S. Donato Milanese, s.165
[29] Mutti E.& JOHNS D.R., 1978 - The role o sedimentary by - passing in the genessis of fan fringe and basin plain turbidites in the hecho group system (south-central pyrenees), Mem.Soc.eol.It. Nr. 18 s., 15-22
[30] Mutti E.& Normark W.R., 1987 - Campering examples of modern and ancient turbidite systems problems and concepts w J.K.Leggett & G.G. Zuffa, ed. Marine clastic sedymentology: Concepts and case stiudes: Graham & Trotman, s. 1-38
[31] Myśliwiec M., 2004 - Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych - weryfikacja anomalii. Przelg. Geolog. 52: 307-314
[32] Myśliwiec M., Borys Z. & Trygar H. 1999 - New Gas Discoveries in the Carpathian Foredeep, Poland, As the Result of the Seismic Anomalies Interpretation. 61st Conference and Technical Exhibition, Extended Abstracts, Helsinki, vol.1
[33] Ney R., 1974.-. Zarys paleogeografii i rozwoju litologiczno-facjalnego utworów miocenu Zapadliska Przedkarpackiego. Przegl. Geoogl. PAN Kraków
[34] Łobaziewicz m., et al. 2007 - Opracowanie badań sejsmicznych 2D, Temat: Mirocin-Roźwienica. Geofizyka Kraków. Arch. PGNiG S.A. w Jaśle
[35] Osczypko N. et. al., 1987 - Badania sedymentologiczne osadów mioceńskich pod nasunięciem między Dębicą a Przemyślem ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Husowa. CPBR 1.5, Kraków
[36] PerytT, Szaran J., Hałas S. & Jasionowski M., 1998 - O poziomie anhydrytowym w otworze wiertniczym Ryszkowa Wola-7 k/ Jarosławia (SE Polska). Biuletyn Państw. Inst. Geol., 373: 61-77
[37] Probulski J., Siupik J., Liszka B., Maksym A., 2004 - Projekt prac sejsmicznych 2D. Rejon Babica. Arch. PGNiG S.A. w Jaśle
[38] Sheriff R. E. & Geldart L.P., 1995 - Exploration Seismology, Cambridge
[39] Raczyńska J. 2001 - Nowe metody prac sejsmicznych oraz poszerzenie badań atrybutów sejsmicznych w celu poprawy efektywności poszukiwań, w materiałach konferencyjnych ,,Uwarunkowania opłacalności poszukiwań gazu ziemnego w zapadlisku przedkarpackim w świetle nowych technik poszukiwawczych". Jasło 2001
[40] Stow D.A.V. & Piper D.J.W. 1984- Deep-water fine grained sediments: facies models in Fine grained sediments: Deep water processes and facies s 611-646. Blackwell Oxford
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0018
Identyfikatory