Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0005

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Obszary górnicze i geoochrona konserwatorska - niedoszacowane partnerstwo

Autorzy Gonera, M. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Mining and geoconservation - unappreciated partnership
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Roli odsłonięć i odkrywek w badaniach i popularyzacji geologii nie da się przecenić. Dlatego czynne kamieniołomy, cegielnie, kopalnie odkrywkowe i podziemne są ważnymi obiektami dla poznawania geologii. Jednak te obiekty zanikają. Intencją geoochrony konserwatorskiej jest temu przeciwdziałać opierając się na zapisach ustawy o ochronie przyrody. Geologia gospodarcza i górnictwo nie wykorzystały dotychczas swoich atutów i nie sięgnęły po korzyści dane im potencjalnie przez tę ustawę. Chodzi o aplikację stanowiska dokumentacyjnego. Chodzi o to, ażeby powołanie i utrzymywanie obiektów tej kategorii ochrony odbywało się w zamian za określone korzyści dla gospodarza terenu: na przykład ulgi finansowe w podatku i opłatach eksploatacyjnych. Nie dokona tego sama argumentacja geoochrony konserwatorskiej. Potrzebne jest lobby sektora wydobywczego.
EN The role of outcrops in geology is really substantial. Therefore different kinds of quarries, mines and brick-fields are highly valuable in geological education, train and tourist. Unfortunately, these objects are disappearing. The geoconservation is against of this, trying to proceed by bring into play the decrees contained in Polish Nature Protection Act. As yet the mine and applying geology sectors have not used its trumps to gain the potential benefits brining them by this Act. They did not ask the economical circumstances on set the geological documentary site in mine areas. Foundation and management of these geoconservation objects should be reward and recompensed; for example by reduced tax and licenses. This can't be performed only by geoconservation itself. The mine lobby support is needed to strengthen mining and geology in land management policy.
Słowa kluczowe
PL ochrona przyrody   geoochrona konserwatorska   odkrywka   obszar górniczy   bioróżnorodność  
EN nature protection   geoconservation   outcrop   mining area   biodiversity  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 37--41
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Gonera, M.
Bibliografia
[1] Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Państ. Inst. Geol. Warszawa
[2] Gonera M. 2005. Zabytki przyrody nieożywionej, czyli dobro nie powszechnego użytku. Przegl. Geol., 53, 3: 199-204
[3] Gonera M. 2008. Geoochrona konserwatorska w realiach rzeczywistości tynkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64,5: 127-142
[4] Konwencja 2000. Europejska Konwencja Krajobrazowa. Dz.U.2006, nr 14, poz. 98, 29.01.2006
[5] Radwanek-Bąk B. 2008. Dostępność terenów złożowych jako priorytet ochrony zasobów kopalin. Górnictwo Odkrywkowe 50,2-3: 19-24
[6] Radwanek-Bąk B. 2005 Podstawa waloryzacji złóż kopalin skalnych dla ich ochrony. Przegl. Geol., 53, 5: 434-438
[7] Ustawa 1949. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 roku o ochronie Przyrody. Dz. U. 1949, nr 25, poz. 180, 29.04.1949
[8] Ustawa 1991. Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie Przyrody. Dz. U. 1991, nr 144, poz. 492, 12.12.1991
[9] Ustawa 2004. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Dz.U.2004, nr 92, poz. 888, 30.04.2004; z późniejszymi zmianami
[10] Ustawa 2008. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U.2008, nr 199, poz. 1227, 7.11.2008. Dz.U.2008,nr201,poz. 1237, 13.11.2008.
[11] Wildlife and Countryside Act 1981. London, HMSO
[12] Wilson Ch. (Red.) 1994. Earth Heritage Conservation. Open University UK
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0005
Identyfikatory