Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0004

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Kopalnia odkrywkowa w służbie ochrony dziedzictwa geologicznego? Karpniki - studium przypadku

Autorzy Górecki, J.  Sermet, E.  Kotowski, M. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Open pit as a protector of geological heritage? Karpniki - the case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Złoże kopaliny skaleniowej "Karpniki" ma duże znaczenie gospodarcze. Eksploatowane odkrywkowo, nie oddziałuje zbyt negatywnie na środowisko naturalne, a zwłaszcza na przyrodą Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Nieuzasadnione sprzeciwy społeczności lokalnej powodują od lat kłopoty właścicieli kopalni z prowadzeniem eksploatacji w ramach uzyskanej koncesji. Rodzi to pytania o skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie ochrony złóż oraz warunków prowadzenia koncesjonowanej działalności wydobywczej. Użytkownik złoża, rozumiejąc znaczenie ochrony dziedzictwa geologicznego Rudaw Janowickich, chce udostępnić kopalnię turystom i pokazać, że górnictwo odkrywkowe może wspomagać ochronę środowiska. Po zakończeniu eksploatacji wyrobisko odkrywkowe wraz z otoczeniem będzie zrekultywowane w kierunku przyrodniczym i ma służyć rekreacji, wypoczynkowi oraz edukacji geologiczno-górniczej.
EN The "Karpniki" feldspar-bearing rock deposit is of great commercial importance. The open pit mine does not constitute a very negative influence on the environment, especially on the nature of the Rudawy Landscape Park. The unfounded protests of the local community have been problematic for the mine owners for many years, yet the mine has been in operation under legal licence. As such, the question must be asked: how to successfully protect the resources, and what are the conditions of undertaking licenced mining activity. The user of this deposit, understanding the importance of geological heritage protection of the Rudawy Janowickie Mts, would like to open the mine to the public and show that opencast mining can assist in the protection of the environment. After utilization of the mine, the open pit and its surroundings will be recultivated in the direction of nature and is to provide recreation, relaxation and geological-mining education.
Słowa kluczowe
PL Karpniki   Rudawy Janowickie   górnictwo odkrywkowe   ochrona środowiska   dziedzictwo geologiczne  
EN Karpniki   Rudawy Janowickie   open cast mining   environmental protection   geological heritage  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 31--36
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Górecki, J.
autor Sermet, E.
autor Kotowski, M.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, kgk@geol.agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Alexandrowicz Z., Urban J. - Zagospodarowanie kamieniołomów dla ochrony dziedzictwa geologicznego -projekty i ich realizacja (streszczenie). [W:] Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Mat. Miedz. Kont". Nauk., Kraków, 2003
[2] Bieńkowski J. - Piękne i dziwne nazwy Rudaw Janowickich. Na Szlaku, e-5 (202), 2007.
[3] Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2007 r., MŚ-PIG, Warszawa, 2008
[4] Bochyński T., Górny A., Krupa A. - Koncepcja zagospodarowania i rekultywacji terenu pod kątem turystycznym po wydobyciu skalenia w miejscowości Karpniki. Arch. POL-SKAL sp. z o.o., Wrocław, 2009
[5] Decyzja w sprawie ustalenia kierunku i terminu wykonania rekultywacji gruntów. Starosta Jeleniogórski, 15.09.2008. Jelenia Góra, 2008
[6] Fajdek A. - Ochrona dziedzictwa geologicznego w Rudawach Janowickich. Praca dypl. Arch. WGGiOS AGH. Kraków. 2009
[7] Kaźmierczak U. i in. - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestycja Odkrywkowa Eksploatacja i Wstępna Przeróbka Surowca Skaleniowego w Obrębie Udokumentowanego Obszaru Złoża „Karpniki”. Arch. POL-SKAL sp. z o.o., 2008
[8] Kokesz Z., Kotowski M., Mucha J. - Wykorzystanie badań geofizycznych i metod geostatystycznych przy dokumentowaniu złoża kopaliny skaleniowej. Gór. Odkryw., nr 2-3, 2002
[9] Kozłowski S. - Surowce skalne Polski. Wyd. Geol. Warszawa, 1986
[10] Lamparska J. - Tajemnice, zamki, podziemia - przewodnik jakiego nie było. Wyd. Asia Press., Wrocław, 1998.
[11] Łaszyn B. - Opracowanie ścieżki geoturystycznej w obrębie Rudaw Janowickich. Praca dypl. Arch. WGGiOŚ AGH. Kraków, 2008.
[12] Ney R. [red.] - Surowce skalne. Surowce krzemionkowe i skaleniowe. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2005
[13] Nieć M., KokeszZ., Mucha J. - Dokumentacja geologiczna złoża surowca skaleniowego (zwietrzeliny granitowej) Karpniki w kat. C₁+C₂ Stow. Nauk. im. St. Staszica, Kraków, 2001
[14] Nieć M., Pietrzyk-Sokulska E., Gadek R., Lisner-Skórska J. - Górnictwo wspomagające ochronę środowiska i jego kształtowanie - doświadczenia Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych. Gosp. Sur. Min., tom 24, zeszyt 4/4, 2008
[15] Nieć M., Radwanek-Bąk B. - Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce, przyszłość i zagrożenia dla bezpieczeństwa surowcowego kraju. Przegl. Geol. (w druku), 2009
[16] Nieć M., Salamon E., Kawulak E. - Poeksploatacyjny krajobraz geologiczny. [W:] Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Mat. Miedz. Konf. Nauk., Kraków, 2003
[17] Pietrzyk-Sokulska E. - Tereny pogórnicze szansą rozwoju obszarów ich występowania. Studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2008
[18] Radwanek-Bąk B. - Dostępność terenów złożowych jako priorytet ochrony zasobów kopalin. Gór. Odkryw., nr 2-3, 2008
[19] Rozporządzenie nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2007r. w sprawie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Dz. Urz. Woj. Doln. nr 116, poz. 1524:2007
[20] Urban J., Gągol J. - Geological heritage of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. Przegl. Geol., vol. 56, nr 8/1, 2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0004
Identyfikatory