Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0003

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Problematyka zagrożeń środowiska na terenach poeksploatacyjnych - studium przypadków

Autorzy Laskowicz, I. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Natural environmental endangering on post mining areas - study on example
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Składowanie odpadów w wyrobiskach po eksploatacji odkrywkowej jest jednym ze sposobów rekultywacji i zagospodarowywania terenów pogórniczych. Metoda ta nie spotyka się jednak ze społeczną akceptacją. W celu sprawdzenia czy zrekultywowane już składowiska posadowione w wyrobiskach są faktycznym zagrożeniem dla środowiska przeanalizowano trzy obiekty: w Burczy, Zagaciu i Cianowicach. Analizy dokonano opierając się na materiałach archiwalnych i badaniach własnych. Nieczynnym już od około 20 lat składowiskom do tej pory nie nadano nowych funkcji użytkowych. W przypadku największego z nich Barczy proces asymilacji ze środowiskiem potrwa jeszcze wiele lat. Pozostałe dwa, w Cianowicach i Zagaciu nie są niebezpieczne dla środowiska. Brak rzetelnie przeprowadzonej rekultywacji oraz wskazania w dokumentach planistycznych nowych funkcji dla tych terenów powoduje, że w świadomości społeczności lokalnych nadal są to tereny zdegradowane.
EN Deposition of wastes in quarries is one of the methods of recutivatting and post minning areas adaptation. However this method doesn't meet the local community acceptation. To egzamine the real endangering three objects Barcza, Zagacie and Cianowice were analized based on archival materials and own research. Inactive waste disposal have not introduced new useful! functions for twenty years. In case of the biggest of them Barcza assimilation with natural environment process will take a lot of time. There were not found the environmental endangering in two other quarries Zagacie and Cianowice. Uncomplete recultivation and absence of new functionality planning in local low caused that this areas are thought as degradated for local comunity.
Słowa kluczowe
PL składowanie odpadów   teren pogórniczy   rekultywacja   zagospodarowanie terenu   wyrobisko poeksploatacyjne  
EN waste storage   post-mining area   recultivation   land management  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 27--30
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Laskowicz, I.
Bibliografia
[1] Bąk A., Zwierzchowska T., Wachowicz Z., 2001 - Sprawozdanie z prac geosozologicznych dla oceny aktualnego stanu czystości gleb, gruntów, osadów dennych, wód powierzchniowych i podziemnych oraz lokalizacji uzupełniających punktów monitoringowych w rejonie nieczynnego wysypiska w Barczy. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach, materiały niepublikowane
[2] Czarnocki J., 1958 - Surowce mineralne w Górach Świętokrzyskich. Prace Geologiczne Instytutu geologicznego XXI, t V, z. 3. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa
[3] Filonowicz P., 1971 - Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polskie w skali 1:50 000, ark. Kielce. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa
[4] Firląg A., 2006 - Monitoring w rejonie nieczynnego składowiska odpadów w Barczy, gm. Zagnańsk. Sprawozdanie z badań półrocze 2006. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.
[5] Kleczkowski A. S. (red.), 1999 - Prędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie badań polowych i laboratoryjnych. AGH, Kraków
[6] Kowalczewski Z., Kowalski B., Janiec J., 1989 - Wpływ budowy geologicznej na rzeźbę Pasma Klonowskiego w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn PIG, nr 362. Warszawa
[7] Pietrzyk - Sokulska E. (red.), 2004 - Minimalizacja skutków środowiskowych pozyskiwania zwięzłych surowców skalnych studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków
[8] Płonczyński J., Łopusiński L., 1992 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Krzeszowice. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.
[9] Prażak J., 1997 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Kielce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
[10] Radwanek - Bąk B., 1997 - Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej w kategorii B złoża glin lessowych do produkcji cegły pełnej „ Cianowice - Skala " z rozliczeniem zasobów złoża. Mat. archiwalne CAG PIG Warszawa
[11] Różkowski J. 1997 - Mapa hydrogeologiczna Polskie w skali 1:50 000, ark. Skala. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa
[12] Stawiarski J., 2001 - Meandry rekultywacji. Kopaliny Pospolite, nr 4 (33). Wrocław
[13] Wichowska A., 2007 - Monitoring w rejonie nieczynnego składowiska odpadów w Barczy, gm. Zagnańsk. Sprawozdanie z badań za 2006 rok. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z. o. o. Kielce
[14] Zwierzchowska T., Długosz A. 2006 - Sprawozdanie z monitoringu składowiska odpadów w Barczy w roku 2005. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z. o. o. Kielce
[15] Zwierzchowska T., Wachowicz Z., 2004 Sprawozdanie nr 8 z badań wykonanych w ramach monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego wysypiska w Barczy w roku 2003. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach
[16] Zwierzchowska T., Wojtyna H., 2005 - Sprawozdanie z monitoringu składowiska odpadów w Barczy w roku 2004. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z. o. o. Kielce
[17] Żygadło M„ 1998 - Gospodarka odpadami komunalnymi. Skrypt 343. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0003
Identyfikatory