Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0002

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Ostoje sieci Natura 2000 jako element środowiskowych uwarunkowań eksploatacji kopalin

Autorzy Pietrzyk-Sokulska, E. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Sites of network Natura 2000 as an environmental conditioning of mineral exploatation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Natura 2000 to europejska sieć obszarów chronionych, której celem jest zachowanie bioróżnorodności poprzez ochronę ekosystemów. Obszary te pomimo iż stanowią znaczną wartość przyrodniczą, nie obligują do zaprzestania prowadzonej na ich terenie działalności gospodarczej. W artykule przeprowadzono analizę 692 złóż różnych rodzajów kopalin leżących na terenie wyznaczonych obszarów sieci Natura 2000 (koniec kwietnia 2006 roku) ze względu na ich położenie w poszczególnych obszarach sieci Natura 2000 (OSO czy SOO), stan zagospodarowania, wielkość udokumentowanych zasobów geologicznych i przemysłowych oraz wielkość wydobycia. Analizie poddano także wartość przyrodniczą i znaczenie ostoi, w obrębie których znalazły się złoża. Wyniki przedstawiono w formie wykresów i tabel.
EN Natura 2000 is a network of protected areas, and its main goal is conservation of biodiversity by protection of existing ecosystems. The economic activity is possible in these areas, even though they have significant value for the nature. The paper presents the analysis of 25 different raw materials, which are deposits located within Natura 2000 network as of the end of April 2006. The analysis of 692 deposits encompassed the location in particular Natura 2000 network (OSO or SOO), their state of management, the proved and probable mining reserves and the mining output. The currently exploited deposits are the largest group located within Natura 2000 networks.
Słowa kluczowe
PL Natura 2000   eksploatacja kopalin   ochrona ekosystemów   ochrona przyrody   bioróżnorodność   zagospodarowanie złóż  
EN Natura 2000   mineral exploitation   ecosystems protection   nature protection   biodiversity   management of deposits  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2009
Tom R. 50, nr 2-3
Strony 16--26
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Pietrzyk-Sokulska, E.
Bibliografia
[1] Bromowicz J., Magiera J., 2006 - Polskie złoża dla produkcji kruszyw łamanych na tle obiektów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Miesięcznik WUG nr 10
[2] Bromowicz J., Magiera J., 2006 - Kruszywa łamane w Naturze 2000. Prace Polit. Wrocł. nr 115, Konferencje nr 46
[3] Dane MS (2006) dotyczące nazwy złóż i nazwy ostoi sieci Natura 2000. które znalazły się w jej obrębie (mat. arch.)
[4] Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2004)4032)
[5] Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.) 2003 - Ekologiczna sieć Natura 2000 - problem czy szansa. IOP. Kraków. ss.237
[6] Natura 2000 species in the Continental region - publications.eu.int
[7] Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG - 2001. Komisja Europejska ds. Środowisko
[8] Standardowe Formularze Danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) dla obszarów spełniających kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) i dla Specjalnych Obszarów ochrony (SOO) - (dla wybranych OSO i SOO)
[9] System Ocen Oddziaływania na Środowisko w granicach obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce.2004 - EkoKonsult Gdańsk
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0019-0002
Identyfikatory