Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0017-0030

Czasopismo

Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa

Tytuł artykułu

Monitoring planu gospodarki odpadami na przykładzie Bytomia

Autorzy Latoszek, J.  Białecka, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Monitoring of the Plan of WasteManagement on an example of Bytom
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wstępną ocenę realizacji planu gospodarki odpadami w Bytomiu, a także propozycję jego monitorowania na podstawie rozszerzonego, w stosunku do przedstawionego w planie, zestawu wskaźników. Zgodnie z planem do monitorowania realizacji planu jest wykorzystywanych 12 wskaźników (tabl. 1). W celu prowadzenia pełnego monitoringu gospodarki odpadami w mieście, a także łatwiejszego nią zarządzania, zaproponowano 57 wskaźników. Ich opis oraz jednostki miary zostały zawarte w tablicy 2. Mogą być one wykorzystane do monitorowania obszarów, którymi są: odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady z sektora gospodarczego, składowiska odpadów i edukacja ekologiczna. Analiza tak znacznej liczby wskaźników pozwoli na wyciągnięcie bardziej wnikliwych wniosków dotyczących sytuacji zachodzącej na danym obszarze, obejmujących całą gospodarkę odpadami w mieście. Analizując dane, uzyskane z Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Regionalnego Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, i oszacowane na ich podstawie wskaźniki, stwierdzono, że system gospodarki odpadami nie funkcjonuje w mieście prawidłowo.
EN In the paper an introductory evaluation of realisation of waste management plan for Bytom and a proposition of its monitoring on a basis of indices set, extended in comparison with the one presented in the plan, was presented. According to the plan, 12 indices is used for monitoring the plan realisation (Table 1). 57 indices were proposed to achieve the aim of full monitoring of waste management in the town. Their description and units of measure are contained in Table 2. They may be used for monitoring such areas as: municipal wastes, dangerous wastes, wastes from the economic sector, waste dumps and ecological education. An analysis of such abundant number of indices allows to draw more discerning (more discriminated) conclusions concerning state of affairs on a given area, including whole the waste management in a town. Analysing the data, obtained from the Municipality of Bytom, Marshal Office in Katowice, Bytom Municipal Enterprise, Municipal Collecting Point of Dangerous Wastes and Regional Plant of Utilisation and Rendering Municipal Wastes Harmless, and the indices assessed on their basis it was found that the system of waste management is not functioning properly in the town.
Słowa kluczowe
PL odpady komunalne   gospodarka odpadami   zagospodarowanie odpadów   Bytom   odpady niebezpieczne   odpady gospodarcze   składowisko odpadów  
EN municipal waste   wastes management   Bytom   dangerous waste   waste dumps   waste storage  
Wydawca Główny Instytut Górnictwa
Czasopismo Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
Rocznik 2006
Tom nr 3
Strony 103--115
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Latoszek, J.
autor Białecka, B.
  • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, tel. (032) 259-21-64, b.bialecka@gig.katowice.pl
Bibliografia
1. Bilitewski B., Hardtle G., Marek K. (2003): Podręcznik gospodarki odpadami - teoria i praktyka. Warszawa, Wydaw. „Seidel-Przywecki” sp. z o.o.
2. Brinkmann A.J.F., Kundegorski M. (2005): Monitoring gospodarki odpadami w Polsce, przegląd obecnych praktyk i zalecenia. Grontmij - Tebodin - Roteb, 15 czerwca.
3. Czarnomski K. (1998): Gospodarka odpadami komunalnymi - zadania samorządów gmin. Eko-Problemy nr 1.
4. Latoszek J. (2006): Zarządzanie planem gospodarki odpadami na przykładzie Bytomia. Gliwice, Politechnika Śląska (Praca dyplomowa).
5. Komisja Europejska DG ds. Środowiska: Przygotowanie planu gospodarki odpadami. Wskazówki metodologiczne. Europejskie Centrum Tematyczne Odpadów i Przepływu Materiałowego, Maj 2003.
6. Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Bytomia (2004). Bytom, Urząd Miejski.
7. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego (2003). Katowice, Śląski Urząd Marszałkowski.
8. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Warszawa, Rada Ministrów, grudzień 2002.
9. Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M.P. z dnia 28 lutego 2003 r.).
10. Ustawa z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 1996, nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami.
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0017-0030
Identyfikatory