Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0023-0003

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie

Tytuł artykułu

Porównanie prognozowanych i zarejestrowanych parametrów drgań od wstrząsów górniczych w bliskich odległościach epicentralnych na terenie LGOM

Autorzy Jaśkiewicz-Proć, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparison of forecasting and registered tremble parameters of mining tremors near epicenter distance in the LGOM area
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dotychczasowe analizy drgań wykazują, że dla zabudowy terenu decydujące znaczenie mają drgania, które: pochodzą od wstrząsów o wysokich energiach sejsmicznych, są w bliskich odległościach od zjawiska i mają długie czasy trwania. Zjawiska takie powodują silne oddziaływania na powierzchnię terenu i mogą być przyczy-ną ewentualnych uszkodzeń obiektów budowlanych. Na podstawie opracowanych zależności empirycznych stwierdzono, że w bliskich odległościach od źródła wstrząsu szacowane parametry drgań są z reguły niższe od wartości rejestrowanych. Wraz ze zwiększającą się odległością zjawiska od epicentrum, funkcje szacowane wy-kazują dobre dopasowanie do rejestrowanych parametrów drgań. Celem niniejszego referatu jest pokazanie róż-nic w parametrach drgań rejestrowanych na powierzchni terenu oraz szacowanych w bliskich odległościach od wstrząsów sejsmicznych. W analizach wykorzystano dane rejestracyjne ze stanowisk pomiarowych na obszarze górniczym kopalni Rudna.
EN Current analyses of the tremble show that forsurface infrastructure a great significance has trembles, which derives from tremors of high seismic energy, near epicenter distances and long duration of ground motion. These occurrences contribute a strong action on the surface area and they can be an effect of potential building damage. Based on studied the empirical formulas near epicenter distance from source of tremor, the parameters of trembles are lower than registration values. As the distance increases from epicenter of occurrences the estimated formulas have better approximation. The aim of this paper was shown differences between vibrations’ records and estimated parameters near epicenter distance. The analysis makes use of seismological observations recorded in the seismic Station ZG Rudna mine.
Słowa kluczowe
PL wstrząsy górnicze   drgania sejsmiczne  
EN mining tremors   seismic shocks  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
Rocznik 2012
Tom nr 7
Strony 20--25
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Jaśkiewicz-Proć, I.
  • KGHM CUPRUM, Wrocław
Bibliografia
[1] Dubiński J., Jaśkiewicz K., Lurka Α., Mutke G.: Instrukcja prowadzenia powierzchniowych pomiarów sejsmometrycznych, interpretacji wyników oraz oceny i prognozowania drgań sejsmicznych od wywołanych wstrząsami górniczymi na powierzchni terenu w LGOM w oparciu o skalę GSI-2004. 2006.
[2] KGHM CUPRUM: Analiza parametrów drgań obliczanych metodą wzorów empirycznych w porównaniu z wielkościami rejestrowanymi w rzeczywistości na terenie LGOM. Wrocław 2007.
[3] KGHM CUPRUM: Opracowanie wyników drgań z powierzchniowej sieci sejsmicznej dla stanowisk typu WORS rozlokowanych na terenie górniczym Rudna wraz z analizą oddziaływań dynamicznych na lata 2008-2010. Wrocław 2008-2010.
[4] Klonecki W.: Statystyka dla inżynierów. Wydawn. Naukowe PWN, Wrocław 1999.
[5] Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wyd. WNT, Warszawa 2001.
[6] Mutke G.: Charakterystyka drgań wywołanych wstrząsami górniczymi w odległościach bliskich źródła sejsmicznego w aspekcie oceny zagrożenia tąpnięciem. Katowice 2007.
[7] Mutke G., Tatara T: Górnicze Skale Intensywności Drgań GSI i doświadczenia z ich stosowania. Katowice 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0023-0003
Identyfikatory