Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0007

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Morfotektonika rejonu Zielonej Góry

Autorzy Markiewicz, A. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
EN Morphotectonics of Zielona Góra region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę soli cechsztyńskich występujących w głębszym podłożu rejonu Zielonej Góry z sugestią, iż zmiany miąższości soli są związane z działalnością lądolodów. Autor zauważa charakterystyczny związek miąższości pokładów soli ze współczesną morfologią terenu.
EN Paper presents characteristic of Zechstein salts layers which occur in deeper foundation of Zielona Góra region. Author suggests that variation of salt thickness are connected with activity of continental glaciers and notices characteristic relation between thickness of salt layer and contemporary morphology of area surface.
Słowa kluczowe
PL glacitektonika   morfotektonika   Zielona Góra  
EN glaciotectonics   morphotectonics   Zielona Góra  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2010
Tom nr 139 (19)
Strony 81--92
Opis fizyczny Bibliogr. 56 poz., rys.
Twórcy
autor Markiewicz, A.
  • KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe sp. o.o., 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, tel. 071 781 22 28
Bibliografia
[1.] ALEKSANDROWSKI P.: Rola wielkoskalowych przemieszczeń przesuwczych w ukształtowaniu waryscyjskiej struktury Sudetów. Prz. Geol., 43, 9, Warszawa: 745-753, 1995
[2.] BERG G.: Geologie der Gegend von Bunzlau und Liegnitz. Jb. Preuss. Geol. L. A., Bd. 56, Berlin: 1-25, 1935
[3.] BERGER F.: Die Anlage der Schlesischen Stauchmoränen. Zbl. Miner. B.: 417-484, 1937
[4.] BRODZIKOWSKI K.: Środowiskowe podstawy analizy i interpretacji glacitektonizmu Europy Środkowej. Acta Univ. Wratisl., 934, Stud. Geogr., 43, Wrocław, 1987
[5.] CIUK E.: Zaburzenia glacitektoniczne utworów plejstoceńskich i trzeciorzędowych niektórych węglonośnych obszarów zachodniej i północnej Polski. Biul. Inst. Geol. (bez numeru): 39-52. 1953
[6.] CZAJKA W.: Der schlesische Landrücken. Eine Landeskunde Nordschlesiens. Teil I, Veröf. schles. Ges. Erdk., 11, Breslau: 26-57, 1931
[7.] DĄBROWSKI A.: System rowów trzeciorzędowych w obrazie grawimetrycznym. Prz. Geol., 23, 3, Warszawa: 169-172, 1980
[8.] DECZKOWSKI Z., GAJEWSKA J.: Mezozoiczne i trzeciorzędowe rowy obszaru monokliny przedsudeckiej. Prz. Geol., 23, 3, Warszawa: 151-156, 1980
[9.] DUMICZ M., DON J.: Analiza strukturalna monokliny przedsudeckiej w rejonie Polkowic. Acta Univ. Wratisl. 378, Prace Geol.-Miner. VI, Wrocław: 279-302, 1977
[10.] CWOJDZIŃSKI S., MŁYNARSKI S., DZIEWIŃSKA L., JÓŹWIAK W., ZIENTARA P., BAZIUK T.: GB-2A - pierwszy sejsmiczny profil głębokich badań refleksyjnych (GBS) na Dolnym Śląsku. Prz. Geol., 43, Warszawa: 727-738, 1985
[11.] DYJOR S.: Zaburzenia glacitektoniczne w Polsce Zachodniej. [W:] Współczesne i neotektoniczne ruchy skorupy ziemskiej w Polsce. T. 1, Wyd. Geol., Warszawa: 217-229, 1975
[12.] DYJOR S.: Wykształcenie i stratygrafia utworów trzeciorzędowych na obszarze LGOM. [W:] Przewodnik L Zjazdu Pol. Tow. Geol., Zielona Góra 24-26 września 1978, Wyd. Geol., Warszawa: 210-214, 1978
[13.] FRECH F.: Über glaziale Druck - und Faltunserscheinungen in Odergebiet. Z. Ges. Erdk. Berlin, 36, 1901
[14.] FRECH F.: Ein Normalprofil durch Quartär und Tertiär im schlesichen Hügelland. Zntrbl. Miner. Geol. Palaont., 14, p. 417-419, 1915
[15.] FRIES W.: Tertiär und Diluvium in Grünberger Hohenrücken, Dessau, 1933
[16.] GARETSKY R., LEVKOV E., SCHWAB G., KARABANOW A., AIZBERG R., GARBAR D., KOCKEL F., LUDWIG A. O., LUKKE-ANDERSEN H., OSTAFICZUK S., PALLENKO V., SIM L., ŚLIAUPA A., SOKOŁOWSKI J. & STACKEBRANDT W.: Main neogeodynamic features of the Baltic Sea depression and adjacent areas. Tech. Posz. Geol., Geosynoptyka i Geotermia 1/99, Kraków: 17-27, 1999
[17.] GRANICZNY M., DOKTÓR S., KUCHARSKI R.: Budowa geologiczna strefy waryscydów w podłożu monokliny przedsudeckiej dla określenia perspektyw ropo-gazonośności. Mapy korelacyjne teledetekcyjno-geofizyczne. (Arch. Zakł. Metod. i Koordy. Prac Kartogr.), PIG, Warszawa: 1991
[18.] GRANICZNY M., DOKTÓR S., KUCHARSKI R.: Sprawozdanie z opracowania mapy liniowych elementów strukturalnych polski w skalach 1:200 000 i 1:50 000 na podstawie kompleksowej analizy komputerowej zdjęć geofizycznych i teledetekcyjnych. Państw. Inst. Geol. Warszawa, 1995
[19.] GROCHOLSKI W.: Budowa geologiczna przedkenozoicznego podłoża Wielkopolski. [W:] Przewodnik 62 Zjazdu Pol. Tow. Geol., 5-7 września, Poznań: 7-18, 1991
[20.] GUTERCH A., MATERZOK R., PAJCHEL J., PERCHUĆ E.: Sejsmiczna struktura skorupy ziemskiej wzdłuż VII profilu międzynarodowego w świetle badań głębokich sondowań sejsmicznych. Prz. Geol., 23, Warszawa: 153-163, 1975
[21.] KWOLEK K.: Wiek ruchów tektonicznych w strefie dyslokacyjnej Poznań-Kalisz, monoklina przedsudecka. Prz. Geol., 48, 9, Warszawa: 804-814, 2000
[22.] MARKIEWICZ A.: Wał Trzebnicki - przykład zaburzeń glacitektonicznych w obrębie stref dyslokacyjnych głębokiego podłoża. [W:] Neotektonika Polski: metodyka, datowania, przykłady regionalne. Konf. Komisji Neotektoniki Kom. Bad. Czwart. PAN, Kraków: 29-31. 1993
[23.] MARKIEWICZ A.: Halotektonika soli cechsztyńskich w strefie dyslokacyjnej środkowej Odry, a zaburzenia glacitektoniczne we Wzgórzach Dalkowskich. [W:] Materiały VIII-th Glacitectonics Symp. Wyd. Uczel. WSInż. Zielona Góra: 175-192, 1995
[24.] MARKIEWICZ A.: Neotektoniczne założenia kopalnych rynien czwartorzędowych Środkowego Nadodrza (SW Poland). Prz. Geol., 47, 9, Warszawa: 825-830, 1999
[25.] MARKIEWICZ A.: Tektonika cechsztyńskiej soli kamiennej w LGOM i jej znaczenie dla działalności gospodarczej. (Prace doktorskie), AGH Kraków: 2003
[26.] MARKIEWICZ A.: Morphotectonics of the Odra valley between Chobienia and Nowa Sól (Middle Odra Region). [W:] Materiały Konferencji: Geologiczne i środowiskowe problemy gospodarowania i ochrony doliny górnej i środkowej Odry. Wrocław, 18-19.11.2004, PIG, Wrocław: 25-32, 2004a
[27.] MARKIEWICZ A.: Morfotektonika doliny Odry pomiędzy Chobienią a Nową Solą (Środkowe Nadodrze). Prz. Geol., 52, 11, Warszawa: 1077-1078, 2004b
[28.] MARKIEWICZ A.: Reactivation of thin-skinned structure of the South-Western Polish Depression and its influence on formation of the Silesian Ridge. [W:] Materiały I Konferencji Projektu UE pt. Living Morphotectonics of the European Lowland. Cedynia, 28-30 august 2006. Wyd. PIG, Warszawa: 51-56, 2006a
[29.] MARKIEWICZ A.: Rola reaktywacji naskórkowej struktury niżu SW Polski w powstaniu Wału Śląskiego. [W:] Materiały XIII Konferencji Stratygrafia Plejstocenu Polski" pt.: "Plejstocen południowej Warmii na tle struktur podłoża". Maróz, 2-8 września 2006, PIG, Warszawa: 101-103, 2006b
[30.] MARKIEWICZ A.: Naskórkowa struktura południowej części monokliny przedsudeckiej a zagospodarowanie utworów najstarszej soli kamiennej (Na1). Kwart. Gospod. Sur. Min., 23, Zeszyt spec. 1 (Przegląd Solny), Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 35-49, 2007a
[31.] Markiewicz A.: Rozpoznanie tektoniki złoża Lubin - Sieroszowice w trakcie jego zagospodarowania. W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi. Mater. Konf., Lubin, Biul. PIG, 423, Warszawa: 151-172, 2007b
[32.] MARKIEWICZ A.: Tektonika obszaru złoża. [W:] Monografia KGHM Polska Miedź S.A. (red. A. Piestrzyński), Lubin: 115-132, 2007c
[33.] MARKIEWICZ A., ALEKSANDROWSKI P., CZARNECKA K., DOKTÓR S., GRANICZNY M.,: Tektonika a rozkład naprężeń pierwotnych i wtórnych w obszarze ZG "Rudna". Prace CBPM "Cuprum" (archiwum), Wrocław: 1995
[34.] MARKIEWICZ A., BECKER R.: - Pierwotny zasięg występowania najstarszej soli kamiennej (NaC1) w południowej części monokliny przedsudeckiej (SW Polska). Kwart. Geol. AGH, Kraków (w druku), 2009
[35.] MARKIEWICZ A., KALISZ M., FARBISZ J., ZACZEK S., DMYSZEWICZ K.: Badania strukturalne pokrywy permsko-mezozoicznej w trakcie zgłębiania szybu R-XI, w celu wskazania zagrożeń wodnych i geotechnicznych. Etap III: Model budowy geologicznej rejonu Grodowca. Prace KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, Wrocław: 2006
[36.] Markiewicz A., Kraiński A.: Neotektoniczna reaktywacja struktur halotektonicznych a zaburzenia glacitektoniczne w strefach marginalnych zlodowaceń plejstoceńskich na przykładzie wzgórz Dalkowskich (SW Polska). [W:] Materiały IX Sympozjum Glacitektoniki, Zeszyty Naukowe Uniw. Zielonogórskiego nr 129, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (Budownictwo nr 37), Zielona Góra: 123-142, 2002
[37.] MARKIEWICZ A., KRAIŃSKI A.: Contemporary tectonic activity in the area of Głogów - at the borderland of Dalków Hills and Baruck-Głogów ice-marginal (SW Poland). [W:] W. Zuchiewicz, A. Piotrowski (Eds.), Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji "Neotektonika Polski" pt. NEOTECTONICS CROSS-BORDERING THE WESTERN AND EASTERN EUROPEAN PLATFORM., Geo-Pomerania Szczecin 2007, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (Abstract Volume) Heft 53 (Eds. Röhling H.-G et al.), Szczecin: 180-182, 2007
[38.] MARKIEWICZ A., PIOTROWSKI A.: Wpływ tektoniki soli cechsztyńskich na współczesną morfologię Środkowego i Dolnego Nadodrza. Prz. Geol., 47, 10, Warszawa: 937-941, 1999
[39.] MARKIEWICZ A., WINNICKI J.: On geological structure of the Ostrzeszów Hills. Geol. Quart., 41, 3, Warszawa: 347-364, 1997
[40.] MARKIEWICZ A., WINNICKI J.: Plejstoceńska reaktywacja cienkopokrywowej struktury monokliny przedsudeckiej a strefy dużych zaburzeń glacitektonicznych w rejonie Zielonej Góry, Kożuchowa i Głogowa (SW Polska). [W:] Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji "Neotektonika Polski" Aktywne uskoki Europy Środkowej. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Oddz. Dolnośląski PIG, ING UJ, Galicia T. Group, Wrocław: 40-43, 2005
[41.] MARKIEWICZ A., WINNICKI J.: Morfotektonika Wału Trzebnickiego (Śląskiego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 134, Zielona Góra: 113-131, 2007a
[42.] MARKIEWICZ A., WINNICKI J.: Gravitional collapse In the Nysa Łużycka River Valley between Łęknica and Dübern (Polish-German borderland). [W:] W. Zuchiewicz, A. Piotrowski (Eds.), Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji "Neotektonika Polski" pt. NEOTECTONICS CROSS-BORDERING THE WESTERN AND EASTERN EUROPEAN PLATFORM., Geo-Pomerania Szczecin 2007, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (Abstract Volume) Heft 53 (Eds. Röhling H.-G et al.), Szczecin: 183-184. 2007b
[43.] MARKIEWICZ A., WINNICKI J.: Morfotektonika marginalnych stref europejskich zlodowaceń na przykładzie Wału Trzebnickiego (Śląskiego). [W:] Jubileuszowa sesja naukowa Państ. Inst. Geol. 45-lecie pracy naukowej doc. dr. hab. Andrzeja Bera pt. Badania czwartorzędu w Polsce i ochrona geośrodowiska. 27.11.2007 r., PIG Warszawa (materiały niepublikowane), 2007c
[44.] OBERC J.: Sudety i obszary przyległe. [W:] Budowa geologiczna Polski t. IV - Tektonika, cz. 2. Inst. Geol., Wyd. Geol., Warszawa: 258-268, 1972
[45.] OBERC J.: Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego. Prz. Geol., 35, 6, Warszawa: 290-299, 1987
[46.] PAPROCKI A.: Mapa gradientu poziomego (T/(s. [w:] Polska Zachodnia ze szczególnym uwzględnieniem północnego skłonu wyniesienia Wolsztyńskiego (skala 1 : 200 000). Prace Przed. Badań Geof., Zespół Interpretacji Magnetycznej. Arch. PGNiG GEONAFTA, Zielona Góra, 1994
[47.] PODEMSKI M.: Cechsztyńskie sole kamienne i potasowe cyklotemów Z2, Z3 w okolicach Nowej Soli. Biul. Inst. Geol., 260, Warszawa: 5-62, 1972
[48.] PODEMSKI M.: Sedymentacja cechsztyńska zachodniej części monokliny przedsudeckiej na przykładzie okolic Nowej Soli. Prace Inst. Geol., 71, Warszawa, 1973
[49.] SALSKI W.: Tektonika okolic Lubina. Biul. Inst. Geol., 287, Warszawa: 61-198, 1975
[50.] SCHWARZBACH M.: Das Diluvium Schlesiens. Neues Jb. Miner., 86: 189-246, 1942
[51.] SOKOŁOWSKI J.: Obszar przedsudecki. [W:] Budowa geologiczna Polski (red. W. Pożarski), t. 4, Tektonika, cz. 1, Niż Polski. Wyd. Geol.: 375-394, 1974
[52.] SOLGER F.: Der Zusamemhang des äussere Geländebildes mit dem inneren Bundes grenzmärkischen Bodens. Abh. Ber natur. Abt. Grenzmärk. Ges.: 85-112, 1928
[53.] TARNOWSKI H.: Zmiana miąższości utworów permu i triasu w obrazie rejestracji geofizycznych w wybranych strefach basenu permskiego i ich wpływ na akumulację węglowodorów (część I). Prz. Geol., 25, 1, Warszawa: 23-26, 1977
[54.] TIETZE O.: Neue Geologische Beobachtungen aus der Breslauer Gegent. Jb. Preus. Geol. Lande-sanst. 35, 1, 1915
[55.] URBAŃSKI R., ŻOŁNIERCZUK T.: Uwagi o tektonice utworów mezozoiku na obszarze przedsudeckim. [W:] Kierunki i metody poszukiwań bituminów w utworach permu Niżu Polskiego. Wyd. PTPNoZ., Zielona Góra, 1977
[56.] WROBEL K., BUREK G.: Dokumentacja geofizyczna z profilowań sejsmicznych z rejonu pomiędzy Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą (m.in. profile T0640478, T0680478). Prace GEOFIZYKA TORUŃ Sp. z. o.o. (archiwum PGNiG S.A., Biuro Geologiczne - GEONAFTA, Warszawa), 2002
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0007
Identyfikatory