PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gminy uzdrowiskowej Solec-Zdrój

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
FR
Conditions of sustainable development of Solec-Zdrój healt resort community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Gmina uzdrowiskowa Solec-Zdrój rozwinęła produkcję rolną i usługi balneologiczne dzięki sprzyjającym warunkom przyrodniczym, glebom wysokich klas bonitacyjnych, łagodnemu klimatowi, zasobom wód mineralnych i lokalnemu, atrakcyjnemu krajobrazowi. Zdolność usługowa uzdrowiska może być powiększona dzięki dużym zasobom wód leczniczych udokumentowanym w pobliskim Wełninie. Rozwój zrównoważony gminy powinien doprowadzić do wzmocnienia rolnictwa ekologicznego, turystyki i agroturystyki. Warunki geologiczno-inżynierskie są zróżnicowane, co przedstawiono na mapie. Zalesienie gleb niskich klas bonitacyjnych oraz ich retencja stanowią zadania dla samorządu na przyszłość.
EN
Solec-Zdrój spa community developed agricultural and balneological services resulting from natural conditions: mineral water resources, productive soils, mild climate and local, attractive landscape. The capacity of Solec-Zdrój health resort services could be increase due to considerable mineral water reserves in nearby Wełnin. Sustainable development should lead to reinforcement of ecological agriculture, tourism and agro tourism. Geological-engineering conditions differ within the area under study and areas suitable for construction were shown on the map. Afforestation of weak soils, improvement of surface waters quality and their retention appear important targets for local government for the future.
Rocznik
Strony
67--78
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., rys., tab., 2 mapy
Twórcy
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, ekrol@geol.agh.edu.pl
Bibliografia
 • 1. DŁUGOSZ S., SATORA M., 2003 - Opinia hydrogeologiczna w sprawie stałości wydajności oraz składu wód mineralnych ujęcia "Wełnin" w gminie Solec-Zdrój. Dokumentacja, Malinowy-Zdrój Solec SPA, Kraków.
 • 2. DUBEL K., 1998 - Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wyd. Ekonomia i środowisko, Białystok.
 • 3. HERMAN G., GĄGOL J., 2000 - Wody mineralne w regionie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju. Przegl. Geol. 48 (7).
 • 4. HERMAN G., 1997 - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Stopnica (wraz z objaśnieniami). PIG, Warszawa.
 • 5. http://natura2000.mos.gov.pl/natura200/pl
 • 6. JANISZEWSKA M. i in., 2001 - Stan Środowiska w Województwie Świętokrzyskim w roku 2000. WIOŚ, Raport, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce.
 • 7. JANISZEWSKA M. i in., 2006 - Stan Środowiska w Województwie Świętokrzyskim w roku 2005. WIOŚ, Raport, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce.
 • 8. Koncesja nr 11/2003 na wydobywanie wód leczniczych ze złoża "Wełnin" Dokumentacja, Malinowy-Zdrój Solec SPA, Warszawa.
 • 9. KONDRACKI J., 1998 - Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 • 10. KOWALCZEWSKA G., 1984 - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 (wraz z objaśnieniami). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • 11. KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA T., BŁAŻEJCZYK K., KRAWCZYK B., LIMANÓWKA D., 2002 - Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie. Inst. Geogr. i Przestrz. Zagosp., PAN, Monografie 3, Warszawa.
 • 12. KOZŁOWSKI S. red., 1994 - Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. Inst. Geogr. i Przestrz. Zagosp. PAN, Warszawa.
 • 13. LUTER-JÓŹWIK M., ŚWIĄTEK M., 2006 -Inwentaryzacja złóż kopalin i wód podziemnych z uwzględnieniem ochrony środowiska na terenie gminy Solec Zdrój w woj. świętokrzyskim. Dokumentacja, Hydrogeotechnika Sp. z 0.0. Archiwum Urzędu Marszałkowskiego, Kielce.
 • 14. PAULO A., GAŁAŚ A., 2001 - Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Stopnica (wraz z objaśnieniami). PIG, Warszawa.
 • 15. PORWISZ B., 2000 - Dokumentacja hydrogeologiczna określająca granice występowania złoża wód siarczkowych w rejonie Buska-Zdroju, warunków zasilania oraz ochrony jakości i zasobów tych wód (II etap). Dokumentacja, Przedsiębiorstwo geologiczne w Krakowie, Kraków.
 • 16. PORWISZ B., CHOWANIEC J., GORCZYCA G., KOWALSKI J., 2002 - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód leczniczych i towarzyszących im lub współwystępujących odrębnie wód potencjalnie leczniczych na obszarze Karpat i zapadliska przed karpackiego. Część I. Wody siarczkowe mineralne i słabozmineralizowane w obrębie zapadliska przedkarpackiego (woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Dokumentacja, Wojewódzkie Archiwum Geologiczne Urzędu Marszałkowskiego, Kielce.
 • 17. PORWISZ B., 2003 - Projekt Zagospodarowania Złóża Wód Leczniczych na projektowanym obszarze górniczym "Solec-Zdrój". Dokumentacja, Zespół Usług Hydrogeologicznych Hydrogeologicznych s.c. Kraków.
 • 18. PORWISZ B., KOZEK E., 2003 - Obszar górniczy i teren górniczy "Solec-Zdrój" dla złoża wód leczniczych. Dokumentacja, Zespół Usług Hydrogeologicznych w Krakowie, Kraków.
 • 19. RICHLING A., SOLON J., 1993 - Ekologia krajobrazu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • 20. Rozporządzenie 2006 - Rozporządzenie Rady Ministrów 2006 z 14 lutego w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych. Dz. U. Nr32,poz.220.
 • 21. SKOMPSKI A, ŻYLlŃSKA A. red., 2006 - Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich. Materiały konferencyjne LXXVII zjazd naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Ameliówka k. Kielc, Warszawa.
 • 22. Uchwała 2006 - Uchwała Rady Gminy Solec-Zdrój w sprawie Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Solec-Zdrój nr XXXI/172/06 z dnia 27 kwietnia 2006.
 • 23. Ustawa 1995 - Ustawa z dnia 3 lutego o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78.
 • 24. Ustawa 2003 - Ustawa z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
 • 25. Ustawa 2004 - Ustawa z 16 kwietnia o ochronie przyrody. Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880.
 • 26. Ustawa 2005 a - Prawo Geologiczne i Górnicze Ustawa z dnia 22 listopada. Dz.U. Nr 228, poz. 1947.
 • 27. Ustawa 2005 b - Ustawa z dnia 28 lipca o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Dz.U. Nr 167, poz.1399.
 • 28. WALCZOWSKI A., 1976 - Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Stopnica (wraz z objaśnieniami). Instytut Geologiczny, Warszawa.
 • 29. WIŚNIEWSKA M., 1988 - Sprawozdanie z prac hydrogeologicznych wykonanych dla ujęcia Solec 2B w Solcu-Zdroju. Dokumentacja, Biuro Projektów i Usług Technicznych Branży Uzdrowiskowej Balneoprojekt, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0018-0032
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.