Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0053-0009

Czasopismo

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Tytuł artykułu

Rewitalizować czy adaptować obiekty pogórnicze - rozważania teoretyczne

Autorzy Marciniak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Revitalization or adaptation of post-mining objects - theoretical concideration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł jest próbą usystematyzowania nazewnictwa w przypadku procesów zagospodarowania obiektów pogórniczych. Głównym celem rozważań jest wskazanie zasadności posługiwania się pojęciami adaptacji i rewitalizacji w odniesieniu do nieczynnych obiektów pogórniczych. Porównań dokonano zestawiając funkcjonujące w literaturze definicje wspomnianych pojęć. W przypadku rewitalizacji konieczne było zestawienie najbardziej reprezentatywnych definicji tego procesu zaczerpniętych z takich dziedzin, jak architektura, urbanistyka, geografia miast czy ekonomia. Uzyskane w ten sposób informacje posłużyły do porównania zakresu pojęciowego rewitalizacji oraz procesu adaptacji. Porównań dokonano na pięciu płaszczyznach: podmiotu, celu podmiotów odpowiedzialnych, przestrzeni (płaszczyzn) i narzędzi. Wykazano, że niezasadne jest używanie definicji adaptacji i rewitalizacji zamiennie, gdyż różnią się one znacznie głównie w aspekcie celu, przestrzeni i narzędzi. [...]. Podsumowując: rewitalizacja jest procesem, który doskonale sprawdza się w przypadku "odnowy miast", gdzie zniszczoną tkankę należy odbudować, przebudować, sprawić aby powróciły procesy i funkcje, które zanikły. Natomiast w przypadku, kiedy problem dotyczy przestrzeni poeksploatacyjnej, często niezabudowanej, gdzie konieczna jest całkowita zmiana funkcji terenu pogórniczego, dużo lepszym pojęciem jest adaptacja. Prostota definicji, jasno sformułowany podmiot, cele i kierunki działania to podstawowe zalety definicji adaptacji.
EN The article attempt and systematizes nomenclature concerning settle post-mining objects. In this article the most important indication is legitimacy of using adaptation and revitalization concepts relevant to post-mining objects. The concepts widespread in literature were compared. For revitalization, different definitions from architecture, urban, geography of the city and economy, was setting up. Only one definition was take into account for adaptation. Comparison was analyzed in five areas: subject, target, contractors, space and tools. It was found that the definitions of revitalization and adaptation are neither identical nor complementary. Adaptation is characterized by creation of new product based on post-mining object and uses tools adjusted to post-mining objects profile. In case of revitalization it is impossible to carry out this process in case of this post-mining objects because there are no possibilities to reach the same conditions as before exploitation. Summary. Revitalization is correct definition for city renovation where destroyed city space should be rebuilt and disappearing function must be restored. On the other hand, when the subject of consideration is post-exploitation area without buildings where the function must be changed adaptation it is better definition.
Słowa kluczowe
PL adaptacja   rewitalizacja  
EN adaptation   revitalization  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Rocznik 2009
Tom T. 25, z. 1
Strony 137--145
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Marciniak, A.
  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, adammarc@amu.edu.pl
Bibliografia
Behr I., Billert A., Kröning W., Muzioł-Węcławowicz A., 2003 - Podręcznik rewitalizacji. Zasady procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Wyd. GTZ, UMIRM, Warszawa.
Billert A., 2004 - Centrum staromiejskie w Żarach; problemy, metody i strategie rewitalizacji. Słubice.
Kaczmarek T., 2001 - Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich. [W:] Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, red. nauk. A. Billert, Słubice Collegium Polonicum, Project Tempus-Phare "Nowoczesne Zarządzanie Rozwojem Miast", Słubice, s. 106-114.
Kłosowski W., 2004 - Metodologiczne problemy rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście poddziałania 3.3.1. ZPORR, Bielsko-Biała.
Kopaliński W., 1988 - Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wydanie XVI rozszerzone, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
Majewska R., 2005 - Rewitalizacja jednostek osadniczych - szanse i zagrożenia na przykładzie wsi Wysoka. Architektura Krajobrazu: studia i prezentacje 3-4, Wyd. AR WIKŚiG, Wrocław, s. 60-63.
Ostręga A., 2005 - Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji surowców węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie. Rozprawa doktorska publikowana w Internecie http://www.transfer.edu.pl/files/AnnaOstrega.pdf
Pietrzyk-Sokulska E., 2000 - Sozologiczne uwarunkowania gospodarki surowcami węglanowymi. Surowce węglanowe. [W:] Surowce mineralne Polski. T. Surowce skalne. red. R Ney, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 379-433.
Pietrzyk-Sokulska E., 2003 - Kamieniołomy surowców skalnych w polskim krajobrazie. Materiały międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie" 10-11 grudnia, Kraków, s. 43-53.
Pietrzyk-Sokulska E., 2005 - Kryteria i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych - stadium dla wybranych obszarów Polski. Studia, Rozprawy, Monografie 131,Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
Skalski K., 2000 - Rewitalizacja starych dzielnic miejskich. [W:] Odnowa miast: rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Pod red. Z. Ziobrowskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział w Krakowie, Wyd. IGPiK Kraków, Kraków, s. 33-83.
Starzewska-Sikora A., 2007 - Instrumenty zarządzania rewitalizacją zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz obszarów odnowy miejskiej. Pod red. nauk. A. Starzewskiej-Sikorskiej, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Zuziak Z. K., 1998 - Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej. Seria architektura, Monografia 236, Politechnika Krakowska, Kraków.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0053-0009
Identyfikatory