PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ rolnictwa na stężenie fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych zlewni rzeki Śliny

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Impact of agriculture on the concentration of total phosphorus in the surface water catchment area Ślina
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zbadano stężenie fosforu ogólnego w wodzie rzeki Śliny. Rzeka Ślina i jej dopływy znajdują się na typowym obszarze rolniczym. Badania przeprowadzono w latach 2007-2010 w 19 stałych punktach badawczych usytuowanych na całej długości rzeki. Średnie stężenie fosforu ogólnego wynosiło 0,92 mg Pdm-3. Wartość tego wskaźnika, powoduje, że wody rzeki Śliny ze względu na stężenie fosforu należy uznać za pozaklasowe i wrażliwe na eutrofizację. Główną przyczyną dużego stężenia fosforu w wodzie rzeki jest duża koncentracja chowu bydła (obsada 2-3 DJPha-1) a także spływy wód powierzchniowych do rzeki wraz ze związkami biogennymi.
EN
Examined of the concentration of total phosphorus in the waters of the Ślina River. Ślina River and its tributaries are the typical agricultural area. The study was conducted in 2007-2010 in 19 permanent research points located along the river. The average concentration of total phosphorus was 0,92 mg P dm-3. The value of this parameter implies that the waters of Ślina River because of the concentrations of total phosphorus should be considered outside class, and sensitive to eutrophication. The main reason high concentration of phosphorus in the waters of the river is a large concentration of cattle (2-3 DJP ha-1) as well as surface water runoff into the river, together with biogenic compounds.
Rocznik
Tom
Strony
122--132
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Politechnika Białostocka, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
Bibliografia
 • 1. Adams s. N., McAllister J. S.V., !975. Nutrient cycles involving phosphorus and potassium on livestock farms in Northern Ireland. J. Agricult. Sc.Camb. 85,345-349.
 • 2. Barszczewski J.2008. Kształtowanie się obiegu składników nawozowych w produkcyjnym go-spodarstwie mlecznym w warunkach dochodzenia do zrównoważonego systemu gospodarowania. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Rozpr.nauk.i monogr. 23, pp. 1-122.
 • 3. Brandjes P J., De Witt J., Van Der Meer H.G., Van Keulen H.1996. Livestock and the environment. Finding a balance. Wageningen: Intern.Agricult.Centre. January 1996, www. virtualcentre.org.
 • 4. Dojlido J., Woyciechowska J., Taboryska B., Szkutnicki J. 1998. Wymywanie związków azotu i fosforu w zlewniach rolniczych dopływów Górnej Wilgi. Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, t. XXI (XLII), z. 4,s.39-73.
 • 5. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1991 r.).
 • 6. Fotyma M., Jadczyszyn T., Pietruch Cz. 2001. System wpierania decyzji w zakresie zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi -MACROBIL. Pam. Puł., Puławy, z. 124, s. 81-89
 • 7. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, 2004 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • 8. Kiryluk A., Rauba M. 2009. Zmienność stężenia związków azotu w różnie użytkowanej zlewni rolniczej rzeki Ślina. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t.9z.4(28),71-86.
 • 9. Kupiec J., Zbierska J. 2010. Nadwyżki fosforu w wybranych gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na obszarach narażonych na zanieczyszczenia azotanami. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 10 z. 1(29) s. 59
 • 10. Kuźniar A., Twardy S., Kowalczyk A.2008. Przyczyny zmian stężenia związków azotu i fosforu w wodach powierzchniowych górnej zlewni Sanu (po przekrój w Przemyślu) w latach 1990-2005. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t.8,z.1(22),185-196.
 • 11. Miler A. T. 2002. Skład chemiczny oraz unosiny i zawiesiny w ciekach dwóch mikrozlewni o kontrastowym zalesieniu. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Rocz. XI, z. 2(25), s. 62-70.
 • 12. Ochrona Środowiska 2006., Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa:GUS ss. 522.
 • 13. Pietrzak S., Sapek A. 1998.Monitoring jakości wody gruntowej w zagrodzie wiejskiej i jej otoczeniu. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 458, 495-504.
 • 14. Program ochrony środowiska województwa podlaskiego na lata 2003-2006. Zarząd Województwa Podlaskiego, Białystok,2003, maszynopis ss.154.
 • 15. Rolnictwo w województwie podlaskim w 2007 r., 2008. Białystok, Urząd Statystyczny ss.56.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 23 grudnia 2002 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenia odpływu ze źródeł rolniczych (Dz.U.2003, nr 4, poz. 44).
 • 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U.2008 nr 162, poz. 1008 ).
 • 18. Ruszkowska M., Rębowska Z., Sykut S., Kusio M. 1984. Bilans składników pokarmowych w doświadczeniu lizymetrycznym. Pam. Puł. 82, s. 7-28.
 • 19. Sapek B.2005. Gospodarowanie azotem i fosforem w rolnictwie w aspekcie poprawy jakości wód w Bałtyku. Zesz. Eduk. IMUZ, nr 10/2005.
 • 20. Wiśniowska-Kielian B, Niemiec M, 2006 Ocena zawartości azotanów w wodach rzeki Dunajec. Annales UMCS, Sec. E, z. 61 s. 147- 156.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0035
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.