PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Charakterystyka ilościowa i jakościowa osadów ściekowych pochodzących z małych oczyszczalni ścieków w powiecie płockim

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The quality and quantity characteristic of sewage sludge coming from small sewage treatment plants on the area of plock county
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stały wzrost ilości osadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków oraz niedociągnięcia w zakresie ich zagospodarowania powodują, że problemy gospodarki osadowej wymagają pilnego rozwiązania. Komunalne osady ściekowe, powstające w oczyszczalniach ścieków, nie są nawozami i nie mogą być traktowane jak nawozy naturalne np. obornik. Mogą być stosowane w rolnictwie w formie przetworzonej i nie przetworzonej pod warunkiem, że są ustabilizowane i spełniają wymagania w dopuszczalnych poziomów metali ciężkich oraz wskaźników sanitarnych, a także zawierają określone ilości substancji organicznych oraz związków nawożących azotu, fosforu i potasu. Mogą być wówczas traktowane jako nawozy organiczne zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu [9]. Zatem bardzo dokładne poznanie charakterystyki osadów jest podstawą wyboru odpowiedniego sposobu ich przeróbki, wykorzystania lub zagospodarowania. Kolejnymi kryteriami wyboru sposobu postępowania z osadami będzie dobór terenu oraz aspekty ekonomiczne. Praca zawiera analizę charakterystyki powiatu płockiego w zakresie gospodarki osadami ściekowymi powstającymi w małych oczyszczalniach ścieków oraz wyniki i analizę badań wykonanych dla osadów pobranych z wybranych obiektów.
EN
Steady increase in sludge quantity emerging from municipal sewage treatment plants and shortcoming in managing sludge cause that problems of sludge management require urgent solution. Municipal sewage sludge, produced in sewage treatment plants, is not fertilizer and can not be treated as natural fertilizer e. g. manure. It can be used in agriculture in processed and not processed form and on condition that it is stabilized and fulfils requirements in permissible levels of heavy metals and sanitary indicators and included definite quantities of organic matter and fertilize compounds of nitrogen, phosphorus and potassium. It can be treated as organic fertilizers in act about fertilizers and manuring [9].That is why precise knowledge of sludge characteristic is the basis of choice as far as proper way of its processing, usage and management is concerned. The next criteria of dealing with sludge will be the choice of area and economic aspects. The thesis includes the analysis of Płock county characteristic as far as sewage sludge treatment emerging from small sewage treatments is concerned and the results and analysis of studies made for sludge taken from the chosen objects.
Rocznik
Tom
Strony
20--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. Bernacka J., Pawłowska L., Krobski A., 2001. Wysoko efektywne oczyszczalnie ścieków w Polsce w świetle procesów dostosowawczych do przepisów Unii Europejskiej, IOŚ, Warszawa, 36-49.
 • 2. Gromiec M.J., Gromiec T.M., 2010. Podstawy strategii zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w Polsce, Praca zbiorowa pod red. Heidricha Z.: Kierunki przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 7-14.
 • 3. Paluch J., Pulikowski K., 2008. Koncepcja utylizacji osadów ściekowych, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z.526, 421-428.
 • 4. Plan Rozwoju Lokalnego do 2015 roku dla powiatu płockiego.
 • 5. Rocznik GUS 2010. Ochrona Środowiska, Warszawa 2010.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2004 Nr 236 poz. 2369).
 • 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 Nr 137 poz. 924).
 • 8. Sikorski M., Bauman-Kaszubska H., 2009. Podstawy metodyczne sporządzania raportu ocen oddziaływania na środowisko osadów ściekowych wykorzystywanych rolniczo bądź przyrodniczo, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 56, Gdańsk, 315-328.
 • 9. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, Dz.U. 2007 Nr 147, poz. 1033.
 • 10. Wandrasz J., Augustyniak-Olpińska E., Brzezicka S., 2005. Gospodarka osadami ściekowymi w programach ochrony środowiska i planach gospodarki odpadami, Konferencja Naukowo-Techniczna „Ścieki, osady i odpady w środowisku”, Łódź, 44-55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.