Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0009-0054

Czasopismo

Rocznik Ochrona Środowiska

Tytuł artykułu

The influence of cultivation region and variety of maize on demand for energy carriers for grain drying

Autorzy Styszko, L.  Fijałkowska, D.  Sztyma, M.  Majewski, A. 
Treść / Zawartość http://ros.edu.pl/
Warianty tytułu
PL Wpływ rejonu uprawy i odmiany kukurydzy na potrzeby nośników energii do suszenia ziarna
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Maize is one of the most effective cultivated plants. The maize grain has the universal use, including feedstuff, food industry and production of biofuels (Michalski 2007). Despite of curbing of cultivation area after 2004, then in 2006 maize was cultivated in Poland on the area of 659300 ha, of which 309000 ha was used for grain. Maize makes up the basic material for production of bioethanol and biogas in the economy of many countries (Gradziuk 2003). It is estimated, that the demand for bioethanol from maize in Poland in 2020 will be 850 millions of liters, and area of 383000 ha should be allot for cultivation (Gradziuk 2006). Introduction of biofuels law will extort growth of maize sowings for grain up to 850000 ha (Michalski 2007). The profitability of this plant cultivation will still depend on the course of weather in the vegetation period, selection of varieties and the cost of the grain drying, which at present is 29.3% of total maize cultivation costs (Sulewska 2007). The aim of the work was evaluation of influence of cultivation regions of and how early varieties are on the consumption of fuel oil and three-phase current for drying maize grain.
PL Kukurydza należy do najbardziej wydajnych roślin uprawnych. Ziarno kukurydzy ma wszechstronne zastosowanie, w tym jako pasza, surowiec do przemysłu spożywczego oraz do produkcji biopaliw (Michalski 2007). W gospodarce wielu krajów kukurydza stanowi podstawowy surowiec do produkcji bioetanolu i biogazu (Gradziuk 2003). Szacuje się, że zapotrzebowanie na bioetanol z kukurydzy w Polsce w 2020 roku wyniesie 850 mln litrów, na którego wyprodukowanie trzeba przeznaczyć 383000 ha uprawy (Gradziuk 2006). Opłacalność uprawy tej rośliny zależeć będzie nadal od przebiegu pogody w okresie wegetacji, doboru odmian oraz kosztów suszenia ziarna, które wynoszą obecnie 29,3% ogólnych kosztów uprawy tej rośliny (Sulewska 2007). Celem pracy była ocena wpływu rejonów uprawy i wczesności odmian kukurydzy na potrzeby oleju opałowego i prądu trójfazowego zużywanych do suszenia ziarna. Analizy te wykonano na danych liczbowych z doświadczeń łanowych wykonanych w 12 miejscowościach w Polsce z 8 odmi anami kukurydzy w latach 2002-2005. Wartości liczbowe zawartości wody w ziarnie (tonoprocenty), analizowano statystycznie, a istotność zależności weryfikowano testem F. Ilość oleju opałowego (1,5 l) oraz prądu trójfazowego (0,6 kWh) na 1 tonoprocent wody przy suszenia ziarna przyjęto za Dreczką (2001). Wyznaczono współczynniki korelacji prostej (r) i wielokrotnej (R), utworzono równania regresji oraz stabelaryzowano dane dla 1 odchylenia standardowego od średniej. Zapotrzebowanie na olej opałowy i prąd trójfazowy do suszenia ziarna kukurydzy zależało od warunków pogodowych okresu wegetacji, wczesności uprawianej odmiany oraz rejonu uprawy kukurydzy. Na ilość nośników energii zużytych do suszenia plonu ziarna kukurydzy z powierzchni 1 hektara największy wpływ miały lata, ich współdziałania z rejonami uprawy i miejscowościami oraz odmiany kukurydzy. Uzyskano korelację przeciętną (0,3?rxy<0,5) dodatnią pomiędzy wczesnością odmian i sumą opadów w sierpniu a zapotrzebowaniem na nośniki energii do suszenia ziarna, oraz ujemną z temperaturą powietrza w czerwcu. Utworzono równania regresji opisujące potrzeby na olej opałowy i prąd trójfazowy do suszenia ziarna z determinacją 25,1- 51,2%. W każdym rejonie uprawy kukurydzy wzrastało zapotrzebowanie na nośniki energii do suszenia ziarna jeśli uprawiano odmiany późniejsze, w warunkach dostatku opadów oraz w rejonach o gorszych warunkach przyrodniczych, jednakże wzrost ten nie był jednakowy w latach
Słowa kluczowe
PL kukurydza   uprawa kukurydzy  
Wydawca Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska
Czasopismo Rocznik Ochrona Środowiska
Rocznik 2007
Tom Tom 9
Strony 31--45
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Styszko, L.
autor Fijałkowska, D.
autor Sztyma, M.
autor Majewski, A.
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
1. Dreczka M.: Czym wysuszyć ziarno?. [W:] Profesjonalna uprawa kukurydzy. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa. Top agrar extra: 100÷101, 2001.
2. Gradziuk P.: Biopaliwa. Pod redakcją Piotra Gradziuka. Warszawa 2003: 160 ss. 2003.
3. Gradziuk P.: Możliwości wykorzystania produktów pochodzenia rolniczego na cele energetyczne w świetle unormowań prawnych Polski i Unii Europejskiej. Koszalińskie Studia i Materiały Nr 9, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006. s. 9÷20.
4. Michalski T.: Podstawowe problemy agrotechniczne uprawy kukurydzy. Biul. Informacyjny IZ, R.XXXIX, 1, 2001. s. 5÷18.
5. Michalski T.: Kukurydza – doskonały surowiec do produkcji biopaliw. Agroserwis, Warszawa 2007. s. 3÷9, 2007.
6. Michalski T.: Kukurydza w 2006 roku – rozczarowania i nadzieje. Wieś Jutra nr 3(104). 2007. s. 3÷5.
7. Molga M.: Meteorologia rolnicza. PWRiL. Warszawa 1970.
8. Sulewska H.: Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno. Agroserwis, Warszawa 2007. s. 14÷18
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0009-0054
Identyfikatory