Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0009-0107

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Wytrzymałość i mrozoodporność popiołów lotnych z elektrociepłowni "Kraków" stabilizowanych cementem lub wapnem

Autorzy Zawisza, E.  Sobula, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Compression strength and frost resistance of fly ashes from heat and power plant "Krakow" stabilized with cement or lime
Konferencja Geotechnika w budownictwie i górnictwie. XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. Szklarska Poręba, 11-16 marca 2007 r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca zawiera wyniki badań stabilizacji popiołu lotnego z Elektrociepłowni "Kraków" cementem portlandzkim klasy 32,5 lub wapnem hydratyzowanym. Określono wytrzymałość na ściskanie po 7, 14 i 28 dobach pielęgnacji próbek oraz po 28 dobach pielęgnacji próbek poddanych cyklom zamrażania i odmrażania i na tej podstawie obliczono wskaźnik mrozoodporności. Otrzymane wartości odniesiono do odpowiednich wartości normowych i dokonano oceny przydatności stabilizowanych popiołów jako materiału konstrukcyjnego w budownictwie drogowym.
EN The paper presents results of investigations on stabilisation of fly ash from a power station "Krakow'' (Poland) using Portland cement class 32.5 or hydrated lime. Compression strengths after 7, 14 and 28-day samples maturing and after 28-day freezing and thawing cycles were determined and on that basis the freeze resistance index was calculated. The values obtained were compared to the standard values and the usability of stabilised fly ashes as a structural material in road building was assessed.
Słowa kluczowe
PL popioły lotne   stabilizacja  
EN fly ashes   heat and power plant  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 2007
Tom Vol. 76, nr 42
Strony 665--676
Opis fizyczny bibliogr. 17 poz.,
Twórcy
autor Zawisza, E.
autor Sobula, K.
  • Akademia Rolnicza w Krakowie
Bibliografia
[1] CIEŚLIK P. Badania wytrzymałości na ścinanie popiołów lotnych. Praca magisterska. Zak. Mech, Gruntów i Bud. Ziemn., AR w Krakowie, 2006, ms.
[2] GRZYBOWSKA W., SZUKALSKI K. Nawierzchnie drogowe ulepszone. WPK, Kraków 1983.
[3] JAREMA-SUCHOROWSKA S., WILEŃSKI P. Możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania w robotach inżynieryjnych. Szare na Złote, 1999, 4, 6-9.
[4] KALABINSKA M., PIŁAT J. Technologia materiałów i nawierzchni drogowych. PWN, Warszawa, 1985, 1-125.
[5] KRASZEWSKI C., DREGER M. Popioły lotne w świetle dotychczasowych norm PN oraz nowych norm PN EN w budownictwie drogowym - analizy porównawcze właściwości wybranych popiołów lotnych w Polsce. W: Popioły z energetyki, A. Maszkowska. T. Szczygielski (red.), Kraków 2006, 79-92.
[6] KURBIEL A. Wpływ wilgotności i zagęszczenia na ściśliwość popiołów łotnych z elektrociepłowni „Łęg" w Krakowie. Praca magisterska. Zakl. Mech, Gruntów i Bud. Ziemn., AR w Krakowie, 2003, ms.
[7] PARYLAK K. Własności inżynierskie stabilizowanych popiołów elektrociepłowni Czechnica jako materiału do podbudów drogowych. VI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. 1981, 519-528.
[8] PETRIK L.E., GITARI M.W., KUMAR VADAPALLI V.R., ETCHEBERS O., ELLENDT A.A., REYNOLDS K., SURENDER D. HENDRICKS N.R., KLINK M.J., SOMERSET V.S., WHITE R.A., BURGERS C., KEY D.L., IWOUHA E.A. Zastosowanie popiołu i jego pochodnych: oczyszczanie wody, wypełnianie wyrobisk kopalnianych oraz wyścielanie i okładanie ścian wyrobisk. W: Popioły z energetyki, A. Maszkowska, T. Szczygielski (red.), Kraków 2006, 207-228.
[9] ZAWISZA E. Geotechniczne i środowiskowe aspekty uszczelniania grub o okruchowych odpadów powęglowych popiołami lotnymi. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 2001, 280, Rozprawy.
[10] ZAWISZA E., ZYDROŃ T. Badania wpływu zagęszczenia i wilgotności na wytrzymałość na ścinanie popiołów lotnych. Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji „Popioły z energetyki'*. Zakopane, 2004, 255-265.
[11] ZAWISZA E., GRUCHOT A., MICHALSKI P. Wpływ stabilizacji cementem lub wapnem na wytrzymałość i mrozoodporność odpadów energetycznych ze składowiska Elektrociepłowni „Łęg" w Krakowie. Inż. Morska i Geotechnika, 2006, 27, 1, 22-30.
[12] ZAWISZA E., ZYDROŃ T. An analysis of the influence of compaction and moisture content on the shearing strength of coal ashes. Proc. of the XIIIth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Lubljana. Slovenia, 2006, Vol. 2, 171-176.
[13] ŻARSKI C. Drogi gruntowe i ich wzmacnianie. WKL, Warszawa 1986. Normy:
[14] PN-S-96012: 1997. Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
[15] PN-S-96011: 1998. Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych.
[16] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
[17] BN-79/6722-09. Norma branżowa. Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0009-0107
Identyfikatory