Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0018-0052

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Tytuł artykułu

Polityka transportowa czy polityka logistyczna?

Autorzy Skowrońska, A. 
Treść / Zawartość http://www.mwsl.eu/index.php/pl/badania-naukowe/zeszyty-naukowe
Warianty tytułu
EN Transport Policy or Logistic Policy?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Logistyka odgrywa dziś niezwykle istotną rolę nie tylko w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw. Coraz częściej wskazuje się na jej bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania na gospodarkę. Poza tym globalizacja produkcji i związanych z nią łańcuchów dostaw powoduje zwiększenie znaczenia logistyki w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Wzrost zainteresowania makroekonomicznymi aspektami logistyki i badaniem zależności zachodzących na styku działalności produkcyjnej, handlowej i transportowej stają się zaczynem do wykreowania nowego rodzaju polityki gospodarczej państwa, nazywanej polityką logistyczną, której zadaniem jest celowe, pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie państwa na poprawę sprawności i efektywności procesów przepływu produktów i towarzyszących im informacji między uczestnikami łańcuchów dostaw. W opracowaniu zaprezentowane zostały: słabości tradycyjnie rozumianej polityki transportowej; argumenty przemawiające za prowadzeniem polityki logistycznej; globalne trendy cywilizacyjne stanowiące podstawę ewoluowania polityki transportowej w kierunku polityki logistycznej. Dokonano również przeglądu polityk logistycznych wybranych krajów świata.
EN Nowadays logistics plays a very important role, not only in the functioning of separate companies. More and more often one can point out its direct and indirect influence on economy. Beside this, globalization of production and associated supply chains makes it even more significant in international economic relations. Increased interest in macroeconomic aspects of logistics and interrelations on the verge of production, trade and transport facilitate the emergence of a new type of central economic policy, called logistic policy. Its main task is to intentionally, directly or indirectly, influence the effectiveness of product flow processes and accompanying information among participants of supply chains. This article attempts to present the weaknesses of traditional transport policy, arguments in favour of the introduction of logistic policy, and global civilization trends being the base of evaluation of transport policy towards logistic policy. It also reviews logistic policies in- selected countries of the world.
Słowa kluczowe
PL polityka logistyczna   polityka transportowa  
EN logistic policy   transport policy  
Wydawca Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Rocznik 2007
Tom Vol. 5, No. 2
Strony 19--31
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Skowrońska, A.
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
[1] Coyle, Bardi, Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
[2] Drzazga D., Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju. Wnioski i rekomendacje dla władz rządowych i samorządowych, [w:] red. Markowski T., Rola centrów logistycznych w- rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zeszyt 225, Warszawa 2006.
[3] Elements for European. logistics policy - a Discussion Paper. Ministry of Transport and Communications, Helsinki 2006.
[4] Europa w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno -Społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006 COM(2006) 314 wersja ostateczna.
[5] Red. Krupanek J., Skowrońska A., Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce. Technologie ekoinnowacyjne w badaniach i praktyce, Ekonomia i Środowisko, Katowice - Białystok 2006.
[6] Logistics Hong Kong, The Hong Kong Logistics Development Council (LOGSCOUNCIL), Hong Kong, 2001.
[7] Logistyka transportu towarowego w Europie - klucz do zrównoważonej mobilności. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006 COM(2006) 336 wersja ostateczna
[8] The Lisbon European Council - An Agenda of Economic and Social Renewalfor Europę, Contribution of the European Council to Special European Council in Lisbon, 22-23 marca 2000, DOC/00/7.
[9] Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (MP Nr 26, poz. 432).
[10] Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 27 czerwca 2005.
[11] Skowronek Cz., Sarjusz - Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
[12] Skowrońska A., Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2007 nr 1.
[13] Skowrońska A., Krótkie czy długie łańcuchy logistyczne, czyli jak równoważyć rozwój, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2006 nr 9.
[14] Skowrońska A., Rola logistyki w polityce gospodarczej państwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006 nr 6.
[15] Skowrońska A., The logistic environmental imperative as the basis for sustainbility of supply chain, Economics & Management 2006 No 3.
[16] Skowrońska A., Zrównoważone łańcuchy logistyczne. Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2006 nr 3.
[17] Skowrońska A., Zrównoważony rozwój a centra logistyczne, [w:] red. T.Markowski: Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zeszyt 225, Warszawa 2006.
[18] Skowrońska A., Logistics as a Tool for Sustainable Development, [w:] Platje J., Słodczyk J., Filho W.L., Current Issues of Sustainable Development - Priorities and Trends. Economic and Environmental Studies 2006 No 8.
[19] Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
[20] Sustainable Distribution: A Strategy. Department of the Environment, Transport and the Regions, London 2006
[21] Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r., Nr 80, poz. 717).
[22] Witkowski J., Polityka logistyczna nowym rodzajem polityki gospodarczej państwa, [w:] red. Sołtysik M., Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
[23] Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001, COM(2001)264 final.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0018-0052
Identyfikatory