Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0111

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Problemy eksploatacyjne hydrofitowych systemów oczyszczających ścieki.

Autorzy Białowiec, A.  Zieliński, M.  Dębowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Hydrologiczne warunki pracy systemów hydrofitowych, oczyszczających ścieki determinują efektywność procesów usuwania zanieczyszczeń. Przewymiarowanie systemów hydrofitowych, przy jednoczesnej wysokiej ewapotranspiracji powodować może okresowe lub stale wstrzymanie odpływu ścieków z systemu. Oczyszczalni ścieków zlokalizowana na pojezierzu Kaszubskim w Krzesznej-Wieżycy jest nowym typem oczyszczalni hydrofitowej, której funkcjonowanie oparte jest na akumulacji zanieczyszczeń oraz ewapotranspiracji. Obliczenia bilansu wodnego oraz obserwacje eksploatacyjne wykazały, że od roku 1995 do chwili obecnej z oczyszczalni tej brak jest odpływu ścieków, dzięki czemu nie występuje oddziaływanie na odbiornik założony w projekcie. Ze względu na kłopoty klasyfikacyjne tego typu oczyszczalni oraz brak możliwości prawnych określenia ich warunków korzystania z wód proponuje się aby jako odbiornik tego typu oczyszczalni uznać sam system hydrofitowy. W obiektach gdzie zastosowano jedynie naturalne uszczelnienie mineralne, w celu ochrony wód gruntowych proponuje się wprowadzenia monitoringu wód podziemnych w oparciu o obowiązujące przepisy.
Słowa kluczowe
PL system hydrofitowy   ścieki   ewapotranspiracja   trzcina  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 26--39
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz.
Twórcy
autor Białowiec, A.
autor Zieliński, M.
autor Dębowski, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska; ul. Słoneczna 45 G 10-900 Olsztyn
Bibliografia
[1] Bać S., Agroklimatycziiepodstawy melioracji wodnych w Polsce. PWRiL, Warszawa,1982.
[2] Bać S., Współzależność miesięcznych i dekadowych wielkości ewapotranspiracji według Penmana z parowaniem wolnej powierzchni wodnej w świetle dwudziestoletnich badań. Zeszyty Naukowe WSR we Wrocławiu, z. 181: 99-109,1989.
[3] Białowiec A., Wojnowska-Baryła I., Agopsowicz M., Effectiveness of leachate disposal by the young willow sproutss Salix amygdalina, Waste Management and Research, December, Issue 21-6, 2003.
[4] Białowiec A., Wojnowska-Baryła I., Agopsowicz M., Short rotation willow coppiece Salix sp. for landfill leachate disposal, Polish Journal of Environmental Studies, 13, Supplement III, p 18-21, 2004.
[5] Białowiec A., Unieszkodliwianie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem układów roślinno-gruntowych, Praca doktorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005a.
[6] Białowiec A., Wojnowska-Baryła I., The efficiency of landfill leachate évapotranspiration in soil-plant system with reed Phragmites australis, Workshop on „Wastewater treatment in wetlands" September 10 - 17,, Starbienino, Poland, 2005b.
[7] Białowiec A., Wojnowska-Baryła I., Agopsowicz M., The controlling of landfill leachate évapotran spiration from soil-plant systems with willow - Salix amygdalina L.. Waste Management and Research, December, Issue 24, 1-7, 2006.
[8] Biernacka E i Obarska-Pempokowiak H., Kryteria i warunki stosowania systemów wodno-roślinnych i gruntówo-roślinnych w oczyszczalniach ścieków. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Unieszkodliwianie i Utylizacja odpadów płynnych i stałych w środowisku naturalnym, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 293,1996.
[9] Błędzki L. A., Giziński A., Kentzer A., Funkcjonowanie ekosystemu Dnizno: relacje zlswnia-jezioro. Basen jeziora Dnizno. Pr. zbiór. (red. J. Drwal). Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 1991.
[10] Czuba R, Nawożenie. PWRiL, Warszawa, 1986.
[11] Del Porto D. Zero-effluent discharge systems prevent pollution: conserving, separating and using up effluents on site. Proceedings: Managing the Wastewater Resources, June 7-11, Norway, 1999.
[12] Grip, H., Haldin, S., Lnderoth, A., Water use by intensively cultivated willow using estimated stoma-talparameter values, Hydrological Processes 3, 51-63, 1989.
[13] Grochala P. Podstawy melioracji wodnych. Tom 1. PWN, Warszawa, 1986.
[14] Kowalik P. Obarska-Pempkowiak H., Toczyłowska I. Mierzejewski M., Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ośrodkach Wczasowych w rejonie jez. Ustrzyckich. Ośrodek Postępu Technicznego „Wdrożenie", Studium: Koncepcja budowy stawu trzcinowego do oczyszczania wód odprowadzanych z kontenerowych oczyszczalni biologicznych. Nr 50/w/89,1989.
[15] Kowalik P., Obarska-Pempkowiak H., Toczyłowska I., Doświadczenia z eksploatacji obiektów hydrobotanicznych w rejonie gdańskim na przykładzie oczyszczalni w Przywidzi i w Wieżycy. Mat. Seminarium „Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków". PZITS, Kielce, Maj 1995.
[16] Królikowska J., Transpiration of reed (Phragmites communis trin.). Pol. Arch. Hydrobiol, 18:347-358, 1971.
[17] Królikowska J., Transpiration of certain macrophytes in various conditions. Pol. Arch. Hydrobiol, 20:73-75,1973.
[18] Lindrith A., Cienciala E., Water use efficiency of short rotation Salix viminalis at leaf, tree and stand scales, Tree Physiology, 16, 257-262,1996.
[19] Meuleman A.F.M., Logtestijn R., van Rijs G.B.J., Verhoeven J.T.A., Water and mass budgets of a vertical-flow constructed wetland usedfor wastewater treatment, Ecological Engineering, 20,31-44,2003.
[20] Obarska-Pempkowiak II., Mierzejewski M, Toczyłowska I., Application of surface flow wetlands for treatment of municipal wastewater-tM'o full-scale systems. Proceedings of the conference and workshop on „Willow yegetation filters for municipal wastewater and sludges". Swedish University of Agricultural Sciences, 5-10 June, Uppsala 1994, Sweden, 1994.
[21] Obarska-Pempkowiak H, Oczyszczalnie hydrofitowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. 2002.
[22] Pawiat H., Piekut K., Wpływ intensyfikacji produkcji łąkowej na ewapotranspirację w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Zeszyty Probi. Podst. Nauk Roi. z. 458: 275-283, 1998.
[23] Persson G., Jansson P.E., Simulated water balance of willow stands on a clay soil, (Eds.), Modeling of energy forestry: growth, water relations and economics, edited by Perttu K.L., Kowalik P.J., Pu-doc, Wageningen, 1989.
[24] Persson G., Lindroth A., Simulating evaporation drom short rotation forest - variation within and between seasons, Journal of Hydrology, 156,21-45, 1994.
[25] Perttu K.L., Eckersten H, Kowalik P., Nilsson L.O., Modelling potenstial energy forest production. Ecology and management of forest biomass production systems, edited by Perttu K.L., Swedish University of Aricultural Scienes, Repport 15, Uppsala, 1984.
[26] Reddy K.R., DeBusk W.F., Nutrient storage capabilities of aquatic and wetland plants, Aquatic plants for wastewater treatment and resource recovery, edited by Reddy K.R., Smith W.H., Magnolia Publishing Inc. Orlando, Florida, 1987.
[27] Roman M. Roślinne oczyszczalnie ścieków. Wyd. MOŚNiL, Departament Gospodarki Wodnej. Warszawa, 1995.
[28] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, j akie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984).
[29] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr. 220. poz 1858).
[30] Siuta J., Roślinna sanitacja gruntów zanieczyszczonych odpadami, Ogólnopolska XIII Konferencja Naukowa (Tom 2), Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów płynnych w środowisku naturalnym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 293, 57-67, 1996.
[31] Stachy A., Atlas hydrologiczny Polski. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1986; 1987.
[32] Toczyłowska I., Ocena funkcjonowania stawu trzcinowego hydrofitowej oczyszczalni ściekóu w Krzesznej-Wieżycy, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, 1999.
[33] Toczyłowska I., Obarska-Pempkowiak H., Kowalik P., Efektywność oczyszczania ścieków w hy-drofitowych rowach serpentynowych na pojezierzu kaszubskim, Materiały Konferencji Naukowej „Kształtowanie Środowiska" - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 16-28.06.2001.
[34] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
[35] Wieuner A., Stottmeister K, Stru ckmann N, Jank M., Treating a lignite pyrolysis wastewater in a constructed subsurface flow wetland, Wat. Res., 33, 5, 1296-1302, 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0111
Identyfikatory