Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS5-0002-0069

Czasopismo

Barwniki, Środki Pomocnicze

Tytuł artykułu

Opracowanie nowych metod analizowania preparatów kosmetycznych przeznaczonych do trwałego barwienia włosów. Część II: Wyniki badań

Autorzy Kucharska, M.  Lasoń, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New methods for detection of dye precursors in hair coloring products. Part 2: Research findings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie skutecznej metody rozdziału i jakościowego oznaczania pięciu amin aromatycznych (2-hydroksy-4-aminotoluenu, 2,5-diaminonitrobenzenu, p-fenylenodiaminy, m-fenylenodiaminy, m-aminofenolu) zawartych w produktach do farbowania włosów. Wykorzystano cztery techniki analityczne: chromatografię cienkowarstwową, chromatografię bibułową, wysokosprawną chromatografię cieczową z szybkim detektorem fotodiodowym (HPLC-DAD) oraz chromatografię gazową z detektorem masowym (GC-MS). Do stabilizacji amin aromatycznych zastosowano reakcję acetylowania bezwodnikiem octowym.
EN Four chromatographic techniques has been proposed for qualitative and quantitative determination of five aromatic amines (m-aminophenol, p-phenylenediamine, m-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 2-hydroxyaminotoluene) contained in products for hair dyeing. Thin layer chromatography (TLC), paper chromatography, high performance liquid chromatography with photodiode array detector (HPLC-DAD) and gas chromatography with mass detector (GC/MS) has been used. Reaction with acetic anhydride has been utilized for stabilization of amines.
Słowa kluczowe
PL barwienie włosów   farbowanie włosów   farby do włosów  
Wydawca Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw
Czasopismo Barwniki, Środki Pomocnicze
Rocznik 2009
Tom nr 2-3
Strony 94--103
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab., wzory
Twórcy
autor Kucharska, M.
autor Lasoń, M.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Zamiejscowy Barwników i Produktów Organicznych, ul. Chemików 2/4, 95-100 Zgierz, laboratorium.zgierz@impib.p
Bibliografia
1. Dyrektywa Rady nr 76/768/EWG z 27 lipca 1976 r. dotycząca zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w dziedzinie kosmetyków. (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str.169)
2. Dyrektywa Komisji nr 2006/65/WE z dnia 19 lipca 2006 roku zmieniająca Dyrektywę Rady nr 76/76 8/EWG dotycząca produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego. (Dz.U. L 198/11 z 20.7.2006)
3. Dyrektywa Komisji 2007/1/WE z dnia 29 stycznia 2007 roku zmieniająca Dyrektywę Rady nr 76/768/EWG dotycząca produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz.U. L 25/9 z 1.2.2007)
4. Dyrektywa Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 roku zmieniająca Dyrektywę Rady nr 76/768/EWG dotycząca produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz.U. L 226/21 z 30.8.2007)
5. Dyrektywa Komisji 2008/88/WE z dnia 23 września 2008 roku zmieniająca Dyrektywę Rady nr 76/768/EWG dotycząca produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz.U. L 256/12 z 24.9.2008)
6. ROZPORZĄDZENIE REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45 WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 9367/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetycznych oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2003r.)
8. Zhou J., Xu H., Wan G., Duan C, Cui H. Enhancing and inhibiting effects of aromatic compounds on luminol-dimethylsulfoxide—OH-chemiluminescence and determination of intermediates in oxidative hair dyes by HPLC with chemiluminescence detection, Talanta. 2004, 64, s. 467^77
9. Turesky R. J., Freeman J. P., Holland R. D., Nestorick D. M., Miller D. W., Ratnasinghe D. L,. Kadlubar F. F. Identification of aminobiphenyl derivatives in commercial hair dyes. Chemical Research in Toxicology. 2003,16, s. 1162-1173
10. Narita M., Murakamia K., Kauffmann J. M.. Determination of dye precursors in hair coloring products by liquid chromatography with electrochemical detection. Analytica ChimicaActa. 2007, 588), s. 316-320
11. Chandra Rastogi S. A method for the analysis of intermediates of oxidative hair dyes in cosmetic products. Journal of Separation Science. 2001, 24, s. 173-178
12. Shao B. H., Xu X. Z., Yan J. W., Fu X. Y. Quantitative determination of commercial oxidation hair dyes by reversed-phase HPLC. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies. 2001, 24. (2), s. 241-249
13. Chandra Rastogi S., Srsted H., Duus Johansen J., Bossi R. Unconsumed precursors and couplers after formation of oxidative hair dyes. Contact Dermatitis. 2006, 55, s. 95-100
14. Akyuz M., Ata S. Determination of aromatic amines in hair dye and henna samples by ion-pair extraction and gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2008, 47, s. 68-80
15. Dong S., Chi L., Hang S., He P., Wang Q., Fang Y. Simultaneous determination of phenylenediamine isomers and dihydroxybenzene isomers in hair dyes by capillary zone electrophoresis coupled with amperometric detection. Anal. Bioanal. Chem. 2008, (391), s. 653-659
16. Lasoń M., Kucharska M. Opracowanie nowych metod analizowania preparatów kosmetycznych przeznaczonych do trwałego barwienia włosów. Część I: Przegląd literatury. Barwniki. Środki Pomocnicze. 2009, 53, (1), s. 31-38.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS5-0002-0069
Identyfikatory