Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0020-0069

Czasopismo

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska

Tytuł artykułu

Właściwości wypełniaczy o różnym pochodzeniu, a koncentracja objętościowa "fazy stałej" w zaczynie asfaltowym

Autorzy Wilanowicz, J.  Grabowski, W. 
Treść / Zawartość http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest poszukiwanie zależności pomiędzy właściwościami wypełniaczy mineralnych, stosowanych w budownictwie drogowym a strukturą układu złożonego z asfaltu i wypełniacza. Układ ten istotnie wpływa na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA), używanych jako tworzywa do budowy warstw nawierzchni drogowych. W niniejszej pracy wypełniacz rozumiany jest jako kruszywo pochodzenia mineralnego z dodatkiem wodorotlenku wapnia (wypełniacz mieszany) lub występujący samodzielnie (wypełniacz dodany), którego ziarna przechodzą przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm. Praca stanowi kontynuację i znaczne rozszerzenie zakresu badań realizowanych w roku 2010 i opublikowanych m.in. w [1], gdzie analizowano wpływ powierzchni właściwej ziaren na właściwości funkcjonalne pyłów mineralnych, stosowanych w drogownictwie. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły tezy sformułowane w poprzednich pracach o istotności wpływu powierzchni właściwej ziaren pyłów na kształtowanie się struktury układu wypełniacz - asfalt, a tym samym na właściwości usztywniające zaczynów asfaltowych sporządzonych z asfaltu i wypełniacza, niezależnie od rodzaju zastosowanego wypełniacza.
EN The aim of this study was to search for relationships between structural features of the filler and the structure of filler-asphalt system, which significantly influences on the stiffening properties of the Hot Mix Asphalt (HMA). In the present work the filler is treated as a mineral aggregate, mixed with calcium hydroxide or produced separately, much of which passes through the 0,063 mm sieve. Such a filler may be added to building materials, including the HMA, in order to achieve certain, better properties. This work is continuing and expanding the scope of research carried out in 2010 year and published eg in [1], where the impact of specific surface of mineral grains on the functional properties of baghouse fillers used in road construction was analyzed.
Słowa kluczowe
PL MMA   zaczyn asfaltowy  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
Rocznik 2011
Tom Nr 11
Strony 69--80
Opis fizyczny Bibliogr. 19
Twórcy
autor Wilanowicz, J.
autor Grabowski, W.
Bibliografia
1. Grabowski W., Wilanowicz J.: Wpływ powierzchni właściwej wypełniaczy mineralnych na ich właściwości funkcjonalne w kompozytach mineralno-asfaltowych, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (Archives of Institute of Civil Engineering), Nr 9/2011, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011, s. 5-14.
2. Kandhal P. S., Evaluation of Baghouse Fines for Hot Mix Asphalt, National Asphalt Pavement Association, Information Series 127, 1999, p. 36.
3. Grabowski W., Wilanowicz J.: The specific surface of mineral fillers and their functional properties, e-Proceedings of the 5th International Conference on Bituminous Mixtures and Pavements. ISBN 978-960-99922-0-6, Thessaloniki, Vol. 1 (2011) pp. 246-255.
4. Raciborski R.: Analiza wpływu mączek mineralnych na właściwości mas bitumicznych, Warszawa, Prace IBDiM, Nr 2-3, 1977.
5. Anderson D. A.: Guidelines on the Use of Baghouse Fines, National Asphalt Pavement Association, Information Series 101, 1987.
6. Grabowski W.: Struktura a właściwości funkcjonalne wypełniaczy mineralnych stosowanych w drogownictwie, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 132.
7. Grabowski W., Wilanowicz J., Soból T.: Structural and functional properties of mineral fillers modified with hydrated lime, Torino (Italy), Proceedings of the Sixth International Conference on Maintenance and Rehabilitation of Pavements and Technological Control (MAIREPAV6), Politecnico di Torino, Vol. I (2009) pp. 387-398.
8. Grabowski W., Wilanowicz J.: Ocena metod badań powierzchni właściwej pyłów mineralnych, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (Archiyes of Institute of Civil Engineering), Nr 7/2010, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010, s. 55-68.
9. Grabowski W., Wilanowicz J.: Assessment of methods of testing the specific surface of mineral dusts, Vilnius (Lithuania) Proceedings of the 10th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika" (2010) pp. 93-98.
10. Grabowski W., Wilanowicz J.: The Structure of Mineral Fillers and Their Stiffening Properties in Filler-Bitumen Mastics, Materials and Structures, no. 41 (4), 2008, pp. 793-804.
11. PN-R-04032: Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego, styczeń 1998.
12. PN-EN 196-6: Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia, luty 1997.
13. PN-EN 1097-4: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza, styczeń 2002.
14. PN-S-96505: Mączki mineralne do mas bitumicznych, maj 1977.
15. PN-EN 12607-1: Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza. Część 1: Metoda RTFOT, sierpień 2009.
16. PN-EN 13179-1: Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Część 1: Badania metodą pierścienia delta i kuli, maj 2002.
17. PN-EN 1426: Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą, grudzień 2001.
18. PN-EN 13702-2: Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów modyfikowanych. Część 2: Metoda cylindrów współosiowych, czerwiec 2009.
19. „Rheotest 2" Gebrauchsanleitung, VEB Kombinat Medizin und Labortechnik Kombinatsbetrieb Prüfgerate-Werk Medingen.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0020-0069
Identyfikatory