Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0017-0026

Czasopismo

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska

Tytuł artykułu

Analiza wpływu podłoża i sposobu podparcia na pracę podkładu kolejowego

Autorzy Bednarek, W. 
Treść / Zawartość http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei
Warianty tytułu
EN Influence analysis of subgrade and method support on railway sleeper work
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Głównym zadaniem podkładów kolejowych jest przejęcie nacisków z szyn od kół taboru kolejowego i przekazanie ich na podsypkę. W analizie pracy podkładów kolejowych uwzględnia się przede wszystkim następujące podstawowe parametry: -wytrzymałość i trwałość, -długość i szerokość podkładu, -zmienna na długości sztywność podkładu, -tarcie pomiędzy podsypką a podkładem, -zmienna wartość współczynnika podłoża C [MPa/m] lub moduł sprężystości U [MPa], -niesymetryczny nacisk przekazywany z szyny na podkład. W pracy podjęto zagadnienie pracy podkładu kolejowego o stałej sztywności po jego długości. Założono zmienny współczynnik podatności podłoża gruntowego oraz nacisk na podkład zależny od jego typu. Analiza obejmuje wielkości statyczne, w szczególności wartości momentów zginających.
EN The main job of a railway sleeper is to sustain rail forces from wheels of rolling stock and transfer them to the ballast bed. During the analysis of railway sleeper work the following basic parameters are considered: -strength and durability, -sleeper length and width, -variable sleeper stiffness per length, -friction arising between ballast and sleeper, -variable value of subgrade coefficient C [MPa/m] or elasticity modulus U [MPa], -nonsymmetrical load transferred from rail to sleeper. In paper a work problem of railway sleeper at constant stiffness per its length is considered. Variable values of subgrade coefficient and load on sleeper depends on its type are assumed. Analysis includes a static quantities, particularly values of railway sleeper bending moment.
Słowa kluczowe
PL podkład kolejowy   wytrzymałość   trwałość   analiza  
EN analysis   durability   strength   subgrade  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
Rocznik 2011
Tom Nr 9
Strony 63--77
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Bednarek, W.
Bibliografia
1. Bałuch H.: Sposoby wyznaczania charakterystyk podłoża kolejowego. Problemy Kolejnictwa z. 39, Warszawa, WKiŁ 1967,
2. Bałuch M.: Ustalanie dopuszczalnych nacisków osi i maksymalnych prędkości na liniach PKP. Prace Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, zeszyt nr 139, Warszawa 2003,
3. Basiewicz T.: Tor kolejowy na podkładach betonowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1963,
4. Bednarek Wł.: Local unevenness of lengthwise profile influence on stability conditions of continuous welded rail track. Foundations of Civil and Environmental Engineering, Poznań University of Technology, No. 10, 2007, str. 5-23,
5. Bednarek Wł.: Wpływ lokalnych nierówności profilu podłużnego na warunki stateczności bezstykowego toru kolejowego. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 3/2007 (materiały XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Drogi Kolejowe 2007"), Poznań-Rosnówko, 2007,
6. Bednarek Wł.: Influence analysis ofvariable roadbed stiffness and support ofrail-way sleeper on its work. Foundations of Civil and Environmental Engineering, Poznań University of Technology, 2010, (w druku),
7. Czyczuła W.: Analiza stanu naprężeń w szynach na podstawie modeli uproszczonych. Drogi Kolejowe 12/88,
8. Czyczuła W., Towpik K.: Problemy modelowania oraz identyfikacji modeli toru bezstykowego. Problemy kolejnictwa, zeszyt 128, Warszawa 1998,
9. Dyśko A., Zielińska K.: Podkłady kolejowe w aspekcie jakościowym i ilościowym. Drogi Kolejowe Nr 8/83,
10. ERRI D202: Lateral Resistance Test, European Rail Research Institute, Utrecht, 1996,
11. Esveld C.: Modern railway track, Second Edition, Delft 2001,
12. Grol W., Gąsiński T., Szolc T., Krzysztofik Z.: Doświadczalne badanie własności dynamicznych i statycznych toru kolejowego w warunkach Polskich Kolei Państwowych. Problemy kolejnictwa 134/2001,
13. Id-1 (Dl): Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa 2005,
14. Kroczak St., Mazur St., Dudek Z.: Teoretyczna analiza wpływu zmiennej sztywności i sposobu podparcia podkładu kolejowego na jego pracę. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Drogi Kolejowe'93",
15. Praca zbiorowa pod red. J. Sysak: Drogi Kolejowe. PWN, Warszawa 1986,
16. Semrau A.: Skrętne położenie podkładów betonowych w eksploatowanych torach. Drogi Kolejowe nr 3/91,
17. Szumierz W.: Wpływ odkształceń podłoża górniczego na pracę podkładu betonowego. Drogi Kolejowe nr 4/91.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0017-0026
Identyfikatory