Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0072

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Dobór dawki flokulantu Magnaflog 336 do kopalnianej zawiesiny zrzutowej po wirówkach BIRD'a

Autorzy Palica, M.  Spyrka, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selection of Magnafloc 336 flocculant dosage for dump suspension from BIRD's centrifuges
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Narastająca ilość drobnych frakcji ciała stałego (będącego w ok. 82 % węglem) w zawiesinie zrzutowej po dekantacji wirowej flotokoncentratu na wirówkach BIRD'a wymaga okresowej wymiany cieczy obiegowej, co wiąże się z problemami ekologicznymi i kosztami wody. W związku z tym, przebadano w skali laboratoryjnej wpływ dodatku flokulantu Magnaflog 336 na przebieg filtracji ciśnieniowej (w zakresie ΔP = 0,226-1,766 MPa i wirowej (dla a/g = 251-1878 i t = 240-1800 s). Badania przeprowadzono przy użyciu tkaniny PT-912 i PT-2038s dla zawiesiny zrzutowej bez i z dodatkiem 0,5-1,5 g suchego flokulantu w 1 m3zawiesiny o zawartości ciała stałego ok. 0,045 kg/kg zawiesiny. Wykazano, że dodatek flokulantu Magnaflog 336 przewyższający 1,5-1,7 g/m3zawiesiny praktycznie nie wpływa na stałą kinetyczną równania filtracji, dodatek taki można uznać za optymalny. Po filtracji ciśnieniowej zawiesiny z flokulantem przy ΔP ≈ 0,8 MPa można oczekiwać końcowej wilgotności osadu ok. 38,6 %, natomiast po filtracji wirowej przy a/g ≈ 1000 i t = 600 s - około 39,3 %. Wskazana jest zmiana technologii odwadniania, polegająca na wstępnej sedymentacji zawiesiny zrzutowej (do której dodawano by flokulantu w ilości 1,5-1,7 g/m3zawiesiny) przez kilka godzin, odprowadzenie do obiegu cieczy klarownej i podanie szlamu posedymentacyjnego do węzła mieszania z flotokoncentratem. Skuteczność flokulantu Magnaflog 336 w ilości 1,5 g/m3zawiesiny potwierdzają testy sedymentacyjne i analizy ziarnowe.
EN An increasing amount of solid phase fine fractions (containing about 82% of coal) in dump suspension after centrifugal decantation obtained in the BIRD centrifuge requires periodical replacement of circulating liquid. This leads to additional ecological problems and costs of water used. Therefore, an influence of addition of Magnafloc 336 flocculant on the course of pressure filtration (for ΔP = 0.226 - 1.766 [MPa]) and centrifugal filtration (for a/g = 251 - 1878 and τ = 240 - 1800 [s]) was tested in a laboratory scale. Experiments were performed using the filter cloth PT 912 and PT 2038 s for dump suspension without and with flocculant (0.5 - 1.5 [g] of dry flocculant in 1 [m3] of suspension containing 0.045 [kg sol./kg susp.]). It was proved that a dosage of flocculant greater than 1.5 - 1.7 [g/m3susp.] did not influence, in practice, on the filtration kinetic constant. Hence, such a dosage can be treated as an optimal one. After pressure filtration of suspension with flocculant at ΔP ≈ 8 bar one can expected the cake final moisture content equal to about 38.6%, whereas after centrifugal filtration at a/g ≈ 1000 and τ = 600 [s] this value should be equal to about 39.3%. In conclusion one can stated that a change of dewatering technology is recommended in a form of initial sedimentation of dump suspension (containing 1.5 - 1.7 [g/m3susp.] of flocculant) during a few hours, an off-take of clear liquid to a circulation system and supplying of after-sedimentation slurry to a mixing system (to mix it with flotoconcentrate). Efficiency of Magnafloc 336 flocculant at concentration equal to 1.5 [g/m3susp.] was proved by sedimentation tests and sieve analysis.
Słowa kluczowe
PL filtracja ciśnieniowa   filtracja wirowa   flotokoncentrat   flokulant  
EN pressure filtration   centrifugal filtration   flotoconcentrate   flocculant  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2008
Tom Nr 3
Strony 142--148
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., 2 rys., 6 tabl.
Twórcy
autor Palica, M.
autor Spyrka, W.
Bibliografia
1. Palica M, Korcz Ł., Niemirowski J., Szeja W., Karbo-Ener-gochemia-Ekologia, 2007, t. 52, nr 1, s. 57.
2. Palica M., Grotek A., Gruca M., Niemirowski J., Rocznik Ochrony Środowiska, 2007, t. 9, s. 133.
3. Palica M., Kocy G., Kurowski Ł., Pławecka A., Rocznik Ochrony Środowiska, 2008, t. 10 (w druku).
4. Palica M., Pęczek K., Kurowski Ł., Niemirowski J., Rocznik Ochrony Środowiska, 2008, t. 10 (w druku).
5. Ciba Speciality Chemicals, Zetag and Magnaflog, Polielektrolity do ścieków komunalnych i przemysłowych, informacja internetowa, 2006.
6. GierczyckiA., Informacja własna na podstawie pracy habilitacyjnej: Powstawanie i rozpad agregatów ciała stałego zawieszonego w cieczy, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2005.
7. Niemirowski J., Informacja technologiczna, Jastrzębie Zdrój, 2007.
8. Palica M., Kocurek J., Wybrane zagadnienia teorii filtracji i kompresji osadów. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2001.
9. Tiller R.M., Leu W.R., J. Chinese Ins. Chem. Eng., 1980, 11, s. 61.
10. Plawecka A., Praca dyplomowa magisterska, Kat. Inż. Chem. i Proc. Pol. Śl., Gliwice 2007, (do użytku wewnętrznego),
11. Kocy G., Praca dyplomowa magisterska, Kat. Inż. Chem. i Proc. Pol. Śl., Gliwice 2007, (do użytku wewnętrznego).
12. Bandrowski J., Merta H., Zioło J., Sedymentacja zawiesin. Zasady i projektowanie. Wyd. II, Pol. Śl., Gliwice 2001.
13. Pęczek K., Praca dyplomowa magisterska, Kat. Inż. Chem. i Proc. Pol. Śl., Gliwice 2007, (do użytku wewnętrznego).
14. Kocurek J., Dzido G., Palica M., Karbo-Energochemia-Ekologia, 2002, nr 2, s. 66.
15. Żużikow W.A., Filtracja. Teoria i praktyka rozdzielania zawiesin. Tłum. z j. ros., WNT, Warszawa, 1985.
16. Sorensen P.B., Moldrup P., Hansen J., Chem. Eng. Sci., 1996, nr 51, s. 967.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0072
Identyfikatory