Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0070

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Obowiązki wynikające z wprowadzenia rozporządzenia REACH w zakładach koksowniczych

Autorzy Robak, Z.  Kordas, T.  Sobolewski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Responsibilities resulting from introduction of REACH regulations in coking plant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zakład koksowniczy produkuje przede wszystkim koks, ale nie tylko. Każda koksownia to także całkiem spora fabryka chemiczna. Produktami ubocznymi przy otrzymywaniu koksu są lotne produkty koksowania: gaz koksowniczy, smoła i benzol koksowniczy oraz produkty dodatkowe otrzymywane podczas oczyszczania gazu m.in.: siarczan amonu, siarka, kwas siarkowy, w zależności od stosowanej w tym zakresie technologii. Ze względu na skalę produkcji koksu ilości produkowanych produktów ubocznych i dodatkowych są bardzo duże. Z chwilą wprowadzenia w życie systemu regulującego obrót chemikaliami na rynku europejskim REACH, na producentów koksu spadło wiele nowych obowiązków wynikających z tego rozporządzenia. Polscy producenci koksu podjęli przygotowania do ich wypełnienia. Rozpoczęto od podpisania Deklaracji Współdziałania, stanowiącej dokument zawiązujący konsorcjum polskich producentów koksu oraz nawiązano kontakt z przedstawicielami koksownictwa europejskiego w celu powołania konsorcjum wszystkich koksowni w UE.
EN Coke plant produces first of all coke but not only. Every coke plant is also a quite considerable chemical factory. The volatile products of coal coking are by products received during coke production: coke - oven gas (COG), coal tar and crude benzol as well as additional products obtained during cleaning of COG such as: ammonium sulphate, sulphur, sulphuric acid depending on the applied technology. Because of big scale of coke production the quantities of produced by - products are very large. In effect of the REACH system introduction for regulation of chemicals turnover on European market many new duties for coke producers were imposed. Polish coke producers started works to meet the new requirements. Declaration of Cooperation of the Polish manufacturers of coke for domestic consortium organization has been signed and the contact with representatives of European coke producers was established to appoint consortium of all coking plants in EU.
Słowa kluczowe
PL zakład koksowniczy   gaz koksowniczy surowy   smoła koksownicza   benzol surowy   REACH  
EN cokery plant   raw coke oven gas   coal tar   crude benzol   REACH  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2008
Tom Nr 3
Strony 126--133
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., 1 rys., 6 tabl.
Twórcy
autor Robak, Z.
autor Kordas, T.
autor Sobolewski, A.
Bibliografia
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
2. Hereźniak W, Jamo M, Sobolewski A., Ściążko M, Warzecha A., Strategiczne problemy polskiego i światowego koksownictwa. Karbo, 2008, t. 53, nr specjalny, s. 5.
3. Praca zbiorowa pod redakcją H. Zielińskiego, „Koksownictwo", Wydawnictwo, „Śląsk", Katowice, 1986.
4. Świeca G., Wilk B., Wasielewski R., Mertas B., Baza danych statystycznych węgla, biomasy, paliw alternatywnych i polskiego przemysłu koksowniczego. Prace ICHPW, sprawozdanie z realizacji tematu 1.13/2007.
5. Zespół pod redakcją A. Kalskiego, System REACH w praktyce. Poradnik producenta, importera i użytkownika substancji i preparatów chemicznych, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0070
Identyfikatory