Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0079-0064

Czasopismo

Gospodarka Wodna

Tytuł artykułu

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin : kreowanie świadomości poprzez projekt TOPPS

Autorzy Jurczuk, S.  Łempicka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Protection of waters against plant protection products : shaping the awereness through the TOPPS project
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono stan i perspektywy ochrony wód przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin w Polsce oraz projekt TOPPS „Szkolenie operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skażeń punktowych". Projekt ma na celu opracowanie i wdrażanie zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin w Unii Europejskiej.
EN The article presents the state and perspectives of the protection of waters against the pollution with PPP in Poland and the TOPPS project Train the Operators to prevent Pollution from Point Sources'. The project aims at elaborating and implementing the principles of safe use of the plant protection products in the European Union.
Słowa kluczowe
PL ochrona wód   zanieczyszczenie środkami ochrony roślin   środki ochrony roślin   projekt TOPPS  
EN water protection   plant protection products   TOPPS project  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gospodarka Wodna
Rocznik 2007
Tom Nr 12
Strony 507--512
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor Jurczuk, S.
autor Łempicka, A.
  • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Bibliografia
1.W. CHEŁMICKI, 2001. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Warszawa: PWN, s. 306.
2.J.R. DOJLIDO, 1995. Chemia wód powierzchniowych. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko, s. 342.
3.D. DROŻDŻYŃSKI, 2003. Badanie pozostałości środków ochrony roślin w wybranych studniach województwa wielkopolskiego (lata 2001-2002). Post. Ochr. Roślin Vol. 43 (2) s. 591-594.
4.D. DROŻDŻYŃSKI, 2006. Pozostałości środków ochrony roślin w wodach powierzchniowych i podziemnych - nowoczesne metody analizy. Materiały z VI Konferencji Racjonalna technika ochrony roślin. Skierniewice 4-5 października 2006 r. s. 39-49.
5.D. DROŻDŻYŃSKI, S. WALORCZYK, J. DĄBROWSKI, 2001. Badanie pozostałości środków ochrony roślin w wybranych studniach województwa wielkopolskiego (lata 1999-2000). Post. Ochr. Roślin Vol. 41 (2) s. 581-586.
6.G. DORUCHOWSKI, R. HOŁOWNICKI, 2003. Przyczyny i zapobieganie skażeniom wód i gleby wynikającym ze stosowania środków ochrony roślin. W: Środki ochrony roślin w Polsce - obrót i stosowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony roślin. Redaktor naukowy; prof, dr hab. Barbara Sapek, dr Stefan Wolny. Zeszyty edukacyjne 9. Falenty: Wydawnictwo IMUZ, s. 9-23.
7.Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
8.European Community, Official Journal L331/1, Entscheidung Nr. 2455/2001 /EG Des Europäischen Parlaments und des Rates von 20. November 2001 zur Festlegung der Liste prioritärer Stoffe im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG Brussels.
9.R. HOŁOWNICKI, G. DORUCHOWSKI, 2006. Strefy ochronne o zróżnicowanej szerokości są konieczne. Materiały z VI Konferencji Racjonalna technika ochrony roślin. Skierniewice 4-5 października 2006 r. s. 90-100.
10.S. JURCZUK, A. ŁEMPICKA, 2006. Program Europejski TOPPS: Ochrona wód przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin ze źródeł punktowych. Wieś Jutra 5 (49) s. 17-18.
11.M. KUCHARSKI, J. SADOWSKI, 2005. Dynamika rozkładu pozostałości chlopyralidu w wodach powierzchniowych i gruntowych na terenach rolniczych Dolnego Śląska. Post. Ochr. Roślin. Vol. 45(1) s. 242-247.
12.M. KUCHARSKI, J. SADOWSKI, 2006. Pozostałości herbicydów w wodach na terenach rolniczych. Materiały z VI Konferencji Racjonalna technika ochrony roślin. Skierniewice 4-5 października 2006 s. 30-38.
13.L. NEUMEISTER, 2003. Podręcznik Akcji Pestycydowych. PAN Germany, Hamburg s. 38.
14.Pomoc techniczna we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60 WE w Polsce. 2005. Studium wykonalności F1a: Poprawa sieci monitoringu wód powierzchniowych w Polsce zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, Studium wykonalności F1b: Poprawa sieci monitoringu wód podziemnych w Polsce zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Phare, Wytyczne G3: Planowanie gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, 2005. Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
15.S. PRUSZYŃSKI, 2003. Ewolucja myśli i strategii działania w zakresie rozwoju ochrony roślin: wczoraj, dziś i jutro. W: Środki ochrony roślin w Polsce - obrót i stosowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony roślin. Redaktor naukowy; prof, dr hab. B. Sapek, dr S. Wolny. Zeszyty edukacyjne 9. Falenty: Wydawnictwo IMUZ, s. 9-23.
16.Roczniki statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej, 2005, 2006. Warszawa: GUS.
17.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Dz U nr 32, poz. 284.
18.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. Dz U z dnia 30 listopada 2005 r.
19.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz U nr 203, poz. 1718.
20.S. SADŁO, 1993. Methoxychlor, chlorofenivinphos, lindane, alpha-HCH and synthetic perethoids in soils of potato fields and surface waters in the south-eastern Poland. Prace Nauk. IOR t. XXXV z 1/2 s. 5-24.
21.S. SADŁO, J. BEDNARSKI, E. SZPYRKA, 2005. Występowanie pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin w wodach Sanu w 2004 r. Postępy w ochronie roślin Vol. 45 (2) s. 1043-1045.
22.S. SADŁO, J. RUPAR, 1991. Badania nad przenikaniem do wód powierzchniowych pestycydów stosowanych w ochronie upraw szklarniowych. Roczn. PHZ, XLII, nr 2 s. 163--166.
23.Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku. 2005. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska s. 160.
24.Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2004 r. 2005. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, s. 301.
25.M. SURAWSKA, 2006. Zużycie środków ochrony roślin w Polsce. Materiały z VI Konferencji Racjonalna technika ochrony roślin. Skierniewice 4-5 października 2006 r., s. 17-29.
26.Ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz U z 2004 r. nr 11, poz. 94.
27.M. WENNEKER, B. HEIJNE, J. VAN DEZANDE, 2006. Spray drift reduction in orchard spraying in the Netherlands. Ograniczenie znoszenia cieczy podczas opryskiwania sadów w Holandii. Materiały z VI Konferencji Racjonalna technika ochrony roślin. Skierniewice 4-5 października 2006 s. 115-127.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0079-0064
Identyfikatory