Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0043

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Określanie strat obciążeniowych mocy biernej w liniach elektroenerge-tycznych za pomocą liczb rozmytych

Autorzy Bielecki, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Calculating of reactive power load losses in electric power lines with the use of fuzzy numbers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Liczby rozmyte mogą być z powodzeniem wykorzystywane do modelowania zakresu niepewności analizowanych wielkości. Z ich pomocą można od razu uzyskać jeden wynik w wielu wariantach, płynnie przechodzący od skrajnie pesymistycznego poprzez kolejne możliwe do wariantu najbardziej optymistycznego wraz z informacją o stopniu możliwo-ści ich wystąpienia. Skomplikowane reguły arytmetyki rozmytej, zwiększające niekiedy dość drastycznie, nakład oblicze-niowy (zwłaszcza w obliczeniach iteracyjnych) są główną przyczyną braku większej popularności zastosowań liczb rozmy-tych w praktyce. Opracowanie gotowych formuł na zakresy rozrzutu interesujących wielkości może wpłynąć na upowszechnienie matematyki rozmytej w obliczeniach inżynierskich. Analizując bilans przepływu mocy biernej przez linie elektroenergetyczne należy brać pod uwagę nie tylko pobór i/lub generację tej mocy przez odbiory, lecz również jej straty obciążeniowe (podłużne) i jałowe (poprzeczne) w odpowiednich gałęziach schematu zastępczego elementu sieciowego. Obecnie w warunkach eksploatacyjnych nie zawsze dysponuje się danymi niezbędnymi do obliczeń o zadowalającej dokładności. W artykule przedstawiona została metoda pozwalająca na wyznaczenie zakresów niepewności obciążeniowych strat mocy biernej na odcinkach sieci elektroenergetycznych, wykorzystująca liczby rozmyte. Omówiona została propozycja modelu matematycznego oraz przedstawiono ostateczne formuły na zakresy rozrzutów. Powyższe formuły umożliwiają szybkie wyznaczenie szukanych wielkości, bez konieczności przeprowadzania każdorazowo pełnych i skomplikowanych obliczeń na liczbach rozmytych. Przeprowadzona została dyskusja i analiza wprowadzonych w metodzie parametrów rozmycia.
EN Fuzzy numbers can be successfully used to calculate uncertainty range of considered values. Thanks to them is possible to get at once the result with a great deal of variants continually transferring from extreme pessimistic to most optimistic with the information about grade of possibility of appearance. Complicated rules of fuzzy arithmetic, sometimes enough drastic increasing hardship of calculating, are mainly reason for insignificant popularity of fuzzy numbers in practical applications. Deducting of final formulas for ranges of dispersions of considered values should influence for universalisation of fuzzy mathematics in engineer's calculations. Dealing with estimate of reactive power flow in electric lines ought to take into consideration not only consumption and/or generation of reactive power by load customers but also load losses and idle losses in proper branches of network diagram. These days in daily exploitation not always is being owned data which are needed for more precise calculating. The method for the calculating of ranges of technical reactive power losses values in electric power lines with the use of fuzzy arithmetic has been presented in this paper. The mathematical model has been formulated also relationships which are useful to fast calculate power losses dispersion have been presented. Mentioned relationships are enabled to computations of dispersions without necessity to take complete and complicated calculations on fuzzy numbers. The discussion and the analysis of elaborated fuzzy parameters have been carried out.
Słowa kluczowe
PL moc bierna   linie elektroenergetyczne   efektywność energetyczna   liczby rozmyte   arytmetyka rozmyta  
EN reactive power   electric power lines   energy efficiency   fuzzy numbers   fuzzy arithmetic  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom Nr 6
Strony 130--136
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bielecki, S.
Bibliografia
[1] Bielecki S.: Wyznaczanie parametrów charakteryzujących pobór mocy biernej w sieciach rozdzielczych z wykorzystaniem systemów obliczeń rozmytych. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny 2010.
[2] Bielecki S., Parol M.: Wyznaczanie zakresów wartości technicznych strat mocy czynnej w liniach elektroenergetycznych przy użyciu liczb rozmytych. Przegląd Elektrotechniczny 6/2010, s. 216-219.
[3] Bielecki S., Parol M.: Wyznaczanie zakresów niepewności poziomów napięć węzłowych w obliczeniach z wykorzystaniem liczb rozmytych. Przegląd Elektrotechniczny 6/2009, s. 107-111.
[4] Łęski J.: Systemy neuronowo-rozmyte. WNT 2008.
[5] Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2006.
[6] Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
[7] Skoczkowski T.: Wprowadzenie do efektywności energetycznej. Inteligentna energia. Efektywne zarządzanie energią w małej i średniej firmie. Krajowe szkolenie kadr izbowych w KIG. Warszawa 17 lutego 2009.
[8] Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. Praca zbiorowa pod redakcją J.Kulczyckiego, PTPiREE, pod patronatem Komitetu elektrotechniki PAN, Poznań 2009.
[9] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Dz. U. z 2011r. Nr 94, poz. 551.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0043
Identyfikatory