Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0042

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo energetyczne - koordynacja działań na regionalnym i lokalnym rynku energii

Autorzy Bieńkowska, A.  Ropuszyńska-Surma, E.  Szalbierz, Z.  Węglarz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Energy security - the coordination on the regional and local energy markets
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem referatu jest wskazanie potrzeby i zakresu koordynacji działań w regionie (województwie) oraz na rynku lokalnym (w powiecie, gminie). W referacie krótko scharakteryzowano wybrane podmioty na lokalnym i regionalnym rynku energii oraz zakres ich kompetencji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W celu wskazania realizowanych funkcji podstawowych i pomocniczych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego wykorzystano łańcuch wartości. Następnie scharakteryzowano rodzaje informacji, które w opinii autorów, powinny być przekazywane poszczególnym pod-miotom, aby zapewnić odpowiednią bazę wiedzy oraz sprawny przepływ informacji, niezbędnych w procesie planowania działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. W opinii autorów problem koordynacji jest kluczowy na poziomie regio-nalnym i lokalnym. Nieskoordynowane działania są jedną z przyczyn braku współpracy i podejmowania skutecznych i efektywnych działań pomiędzy podmiotami sektora a władzami lokalnymi oraz innymi uczestnikami rynku energetycznego (w tym w odniesieniu do lokalnych rynków zasobów energetycznych).
EN The aim of this paper is a presentation of the needs and the scope of coordination of actions on the region and local energy market. Some institutes on the local and regional energy market and their competences to ensure energy security were characterized. The basic and auxiliary functions for the energy security were presented in the form of the value chain. Moreover, the groups of information, which - in authors' opinion - should be given to each institution on energy market in communication process - were characterized in the paper. In authors opinion, the problem of coordination is crucial on the regional and local level. Uncoordinated actions are the main reasons of lack of cooperation and ineffective and inefficient actions of different partners on energy market.
Słowa kluczowe
PL lokalny rynek energii   bezpieczeństwo energetyczne   koordynacja  
EN local energy market   energy security   coordination  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 123--128
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Bieńkowska, A.
autor Ropuszyńska-Surma, E.
autor Szalbierz, Z.
autor Węglarz, M.
Bibliografia
[1] Bieńkowska A., Ropuszyńska-Surma E., Szalbierz Z.: Sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Rynek Energii, 2010, s. 123-127.
[2] Bieńkowska A., Borgosz-Koczwara M., Kroik J., Ropuszyńska-Surma E., Szalbierz Z., Zabłocka-Kluczka A.: Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych. Raport Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Praca nie-publikowana Ser. SPR nr 3, Wrocław 2009.
[3] Bieńkowska A., Ropuszyńska-Surma E., Szalbierz Z., Węglarz M.: Komunikacja na lokalnym rynku energii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. W: Zarządzanie energią i teleinformatyka ZET 2011, Materiały i Studia, praca zbiorowa pod red. Kapronia H., Kaprint, Lublin 2011. s. 7-22.
[4] Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.01.2006r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych Dz. U. UE L 33 z 04.02.2006.
[5] Jamasb T., Pollitt M.: Security of supply and regulation of energy networks. Energy Policy 36, 2008.
[6] Malko J.: Sieci inteligentne jako czynnik kształtowania sektora energii elektrycznej. Rynek Energii 2010, nr 2(87).
[7] Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 2009.
[8] Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2009 r. Urząd Regulacji Energetyki. Warszawa, marzec 2010 r. (http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2010/2010_03_01-biuletyn_nr3.pdf)
[9] Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997, Nr 54, Poz. 348, z późn. zm.).
[10] Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990, Nr 16, Poz. 95, z późn. zm.).
[11] Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969, s. 452-454.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0042
Identyfikatory