Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0023-0002

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Kogeneracja wysokosprawna - projektowane zmiany oraz porównanie metodologii obliczeń w Polsce i Republice Czeskiej

Autorzy Wojas, K.  Wanatowicz, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN High-efficiency cogeneration - changes in polish law and comparison of methodologies used in Poland and Czech Republic
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano projektowane zmiany w metodzie obliczeń energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przedstawionej w projekcie rozporządzenia kogeneracyjnego, które wynikają z zapisów Decyzji Komisji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zmiany te mogą spowodować, że jednostki kogeneracji o sprawności przemiany niższej od sprawności granicznej zostaną pozbawione wsparcia wynikającego z pro-dukcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. W artykule przedstawiono także metodę obliczeń stosowaną w Republice Czeskiej i porównano ją z polskimi algorytmami obliczeń.
EN In this paper are presented changes in methodology of calculation of electric energy from high efficiency cogeneration in Polish law due to new Commission Decision of 19 November 2008 and comparison of methodologies used in Poland and Czech Republic.
Słowa kluczowe
PL kogeneracja wysokosprawna   współczynnik skojarzenia   system wsparcia   tryb pełnej kogeneracji  
EN high efficiency cogeneration   power to heat ratio   support system   full cogeneration mode  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 5
Strony 6--10
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wojas, K.
autor Wanatowicz, P.
  • TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
Bibliografia
[1] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2009 kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
[2] Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/952/WE).
[3] Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
[4] Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG; Dziennik Urzędowy L 052 , 21/02/2004 P. 0050 – 0060.
[5] Kotowicz J., Bartela Ł.: Wpływ zmian obciążeń elektrociepłowni gazowo-parowej na charakterystyki termodynamiczne. Rynek Energii 2008, nr 5.
[6] Polska Norma PN-M-35500:1993 Metodyka obliczania zużycia paliwa do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i mechanicznej.
[7] Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki [9] (wersja z dnia 30.07.2010 r., dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki w dn. 27.08.2010 r.).
[8] Szymała A.: Kogeneracja wysokosprawna. Energetyka Cieplna i Zawodowa 2010, nr 7/8.
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji Dz. U. 175 poz. 1314 z dnia 10 października 2007 r.
[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
[11] Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 124).
[12] Vyhláška č. 344/2009 Sb. ze dne 30. září 2009 o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů.
[13] Vyhláška č. 439/2005 Sb. ze dne 31. října 2005,kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0023-0002
Identyfikatory