Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0082

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Elektroenergetyka w Polsce -- od monopolu do konsolidacji?

Autorzy Paska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electric power industry in Poland - from monopoly to consolidation?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach, począwszy od roku 1990, w polskiej elektroenergetyce nastąpiły głębokie przeobrażenia. Miały miejsce reformy o charakterze rynkowym, zmiany strukturalne, organizacyjne i własnościowe. Każdemu z etapów przemian towarzyszyły określone założenia i oczekiwania; nie było i nie ma natomiast refleksji czy i jak zostały one zrealizowane. W artykule przedstawiono stan aktualny krajowej elektroenergetyki, ze szczególnym uwzględnieniem podsektora wytwarza-nia energii elektrycznej. Przedstawiono bilans energii elektrycznej w Polsce, podano dane charakteryzujące poszczególne podsektory systemu elektroenergetycznego wraz z historią rozwoju elektroenergetyki w Polsce i meandrami jej restruktury-zacji i reform po roku 1990.
EN During the last years, starting from 1990, in Polish power sector deep transformations has been taken. The reforms having market character, structural, organizational and property changes have taken place. Each stage of the conversion was accompanied by specific assumptions and expectations; there was not and there is not any reflection if and how they were realized. In the paper the present status of Polish power industry was presented, with special consideration of generation sub-sector. The electricity balance in Poland, data characterizing different sub-sectors of the electric power system as well as history of Polish power industry development and collapses of its restructurization and reforms after the year 1990, were given.
Słowa kluczowe
PL transformacja elektroenergetyki   rozwiązania organizacyjne   rynek energii elektrycznej   charakterystyka elektroenergetyki w Polsce  
EN electric power industry transformation   organizational solutions   electricity market   Polish power sector characterization  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony 9--17
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Paska, J.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej (ZEiGE), ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Cameron P.: Competition in Energy Markets, Law and Regulation in the European Union. Oxford University Press. 2004.
[2] Hunt S., Shuttleworth G.: Competition and Choice in Electricity. John Wiley & Sons. Chichester-New York-Wenheim-Brisbane-Singapore-Toronto 1996.
[3] Kotowicz J.: Nadbudowa bloków parowych o parametrach nadkrytycznych turbinami gazowymi. Rynek Energii 2008, nr 4.
[4] Malko J., Wilczyński A.: Rynki energii elektrycznej i regulacja – komitet studiów C 5. Rynek Energii. Nr 2 (81), 2009.
[5] Mielczarski W.: Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne. Agencja Rynku Energii SA i Energoprojekt-Consulting SA. Warszawa 2000.
[6] Newbery D.: Electricity liberalization in Britain: The quest for a satisfactory wholesale market design. The Energy Journal. Special Issue. April 2005.
[7] Okólski M. (red.): Jaki model rynku? Biblioteka Urzędu Regulacji Energetyki. Warszawa 2001. Dostępne w wersji elektronicznej na stronie: www.ure.gov.pl.
[8] Paska J.: Ekonomika w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
[9] Popczyk J.: Restrukturyzacja elektroenergetyki polskiej - stan i perspektywy na przełomie 1993/94. W: Materiały Konferencji Naukowej „Rynek energii elektrycznej: Kształtowanie się rynku energii elektrycznej w Polsce”, Kazimierz Dolny, 10-11 lutego 1994.
[10] Popczyk J.: Raport o stanie polskiej elektroenergetyki w połowie 1995 roku. Biuletyn miesięczny PSE S.A. Nr 6, 1995.
[11] Zerka M.: Mechanizmy rynkowe w elektroenergetyce – zagadnienia wybrane. Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii. Warszawa 2001.
[12] Aktualizacja programu wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 28 stycznia 2003 r.
[13] Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego. Ministerstwo Skarbu Państwa, czerwiec 2005.
[14] Demonopolizacja i prywatyzacja elektroenergetyki. Dokument przyjęty przez RM RP. Warszawa, wrzesień 1996.
[15] Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym (2010). UOKiK. 2010.
[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną. M. P. z dnia 4 września 2009 r. Nr 56, poz. 771.
[17] Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. M. P. nr 2 z 2010 r., poz. 11.
[18] Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami. Stan prawny na dzień 11 marca 2010 r.
[19] Program realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 28 stycznia 2003 r.
[20] Program dla elektroenergetyki. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa, 27 marca 2006.
[21] Restrukturyzacja elektroenergetyki polskiej. Grupa ds. Wdrażania Reformy w Sektorze Elektroenergetycznym. Departament Energii i Paliw Stałych MPiH. Warszawa, październik 1993.
[22] Rynek energii elektrycznej w Polsce. Zasady działania rynku energii elektrycznej w Polsce w roku 2000 i w latach następnych. Ministerstwo Gospodarki i Urząd Regulacji Energetyki. Warszawa, 15 października 1999 (Dokument zatwierdzony przez KERM w dniu 2 grudnia 1999).
[23] Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2009 r. Warszawa, marzec 2010.
[24] Statystyka elektroenergetyki polskiej 2008. Agencja Rynku Energii SA. Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0082
Identyfikatory