Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL1-0005-0044

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Modelowanie systemów logistycznych w budownictwie

Autorzy Puszko-Machowczyk, K.  Bujak, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Modelling of logistic systems in biulding industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw jest często podkreślane w literaturze przedmiotu. Wzrost znaczenia logistyki wiąże się w zasadniczej mierze ze zmianami zachodzącymi zarówno w otoczeniu przedsiębiorstw jak i w samych przedsiębiorstwach (tj.: zaostrzająca się konkurencja na rynku, zmiany zachowania się klientów, szeroki dostęp do nowych technologii i informacji). Zmiany te przyczyniły się do dowartościowania logistyki przez teoretyków i przedstawicieli praktyki gospodarczej. W zakresie samej logistyki następują jednak przeobrażenia wyrażające się między innymi przejściem od podejścia zorientowanego na sterowanie poszczególnymi funkcjami i czynnościami do pojmowania logistyki jako koncepcji zarządzania procesami i systemami logistycznymi. Przez system logistyczny rozumie się zbiór elementów logistycznych, między którymi zachodzą ścisłe powiązania. System logistyczny określa sposób w jaki przebiegają procesy logistyczne (np. między dostawcą materiałów i producentem, wewnątrz przedsiębiorstwa produkcyjnego, między producentem a odbiorcą na rynku sprzedaży), techniki sterowania procesami logistycznymi (np.: transportem, magazynowaniem) oraz środki realizacji procesów logistycznych (techniczne, kadrowe). Logistyka w budownictwie stanowi działalność pomocniczą w stosunku do działalności podstawowej (budowlanej). System logistyczny w literaturze branżowej ogólnie definiowany jest jako system uczestniczący w przestrzenno - czasowej transformacji dóbr i uruchamiających przepływ dóbr, informacji, a dokonujące się w nim procesy stanowią procesy logistyczne. System logistyczny może być modelowany. Celem tego referatu jest prezentacja istoty oraz modeli systemów logistycznych w świetle literatury przedmiotu oraz informacji pochodzących z praktyki gospodarczej
EN In the literature the logistic importance for functioning and development of firms is often stressed. Increased importance of logistic is connected with the changes concerned the outside conditions of the firms and with their inside activity(i.e.: stronger competition on the market, customers behavior changes, wide access to new the technology and information). These changes contributed that the theoreticians and representatives of economic practice raised the value of logistic. There are some transformations in the logistic range which are expressed, among the other things, by the attitude to the steering of each functions and activities to comprehending logistic as an idea of processes and logistic systems management. Logistic system is comprehensible as a set of logistic elements, between which reach compact connections. Logistic system qualifies the way in which the logistic processes are taken place( e.g. between deliverer and producer inside the productive firm, between producer and the buyer on the sale market), steering techniques of logistic processes(e.g.: transportation, storage) and realization centres of logistic processes(technical, staff). Logistic in building industry is the auxiliary activity in relation to the basic activity( builder's). Logistic system in the literature is generally defined as a system participating in space - time transformation of goods and starting flow of goods, information, and processes which are taking place inside the system determine logistics processes. Logistic system is modeled. The main aim of this paper is to present the essence of logistic system and the models of logistic system in building industry flexibility conditions of logistic systems in building industry.
Słowa kluczowe
PL system logistyczny   modelowanie   branża budowlana  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 3
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Puszko-Machowczyk, K.
autor Bujak, A.
Bibliografia
[1] Bizon-Górecka J., Górecki J, Moszkiewicz K.: O międzynarodowej kooperacji polskich przedsiębiorstw budowlanych w opinii kadry menedżerskiej, Przegląd budowlany, Nr 10/ 2010, s. 52-53
[2] Blaik P.: Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem, Materiały z konferencji Naukowej: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – koncepcje przekrojowe, Wrocław, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 2007
[3] Bowersos D.J., Closs D.J., Helferich O.K.: Logistilac Managenment. New York: Mac Millan Publishing Co.
[4] Dowgiałło Z, Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Szczecin, Wydawnictwo „Znicz”, 1996
[5] Grzybowska K.: Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009
[6] Key J.: Podstawy sukcesu firmy, Warszawa, PWE 1986
[7] Porter M.: Competitive Advantage. Greating and Sustaining Superior Performance,
[8] Sobotka A., Kalarus K., Logistyka robót modernizacyjnych transportu kolejowego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2009, nr 2
[9] Sobotka A.: Logistyka w przedsiębiorstwie budowlanym, Informator Handlowy Zaopatrzeniowiec, Dawro s.c., 1997
[10] Sobotka A., Stefaniak K.: Zmiany w organizacji zaopatrzenia materiałowego przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych, Przegląd Budowlany styczeń 2004
[11] Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 2003
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL1-0005-0044
Identyfikatory